simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ . ܕܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܘܗܠܝܢ ܡܡܠܠ
- ܕܡܪܟܒܐ ܚܝܘܬܐ . ܕܐܦ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܢܡܘܣܐ̈
- ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ
- ܡܢܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܫܦܪܐ
- ܒܥܒܝܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܨܠܡܐ ܡܕܡ ܢܬܢܣܒ
- ܕܨܥܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ
- ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
- ܡܣܬܕܩܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܕܢܚ ܡܢ
- ܡܣܬܕܩܢܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
- ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ
- ܫܪܝܪܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܚܫ ܡܛܠܬܢ ܢܫܘܐ
- ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ
- ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ
- ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ
- ܕܒܝܫܐ ܫܩܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈
- ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈
- ܐܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ
- ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ
- ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ ܢܥܒܕ
- ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܪ ܕܐܦ ܗܘ ܐܒܐ ܒܗ̇