simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̇ܢܝܢ ܘܗܠܝܢ ܡܡܠܠ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ .
- ܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܕܠܒܪ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܐܘܣܝܣ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܪܟܒܐ ܚܝܘܬܐ .
- ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܕܐܦ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ .
- ܠܐܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܫܦܪܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܒܪܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܕ ܗܘܐ ܕܐܦ . ܒܝܕ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ
- ܨܠܡܐ ܡܕܡ ܢܬܢܣܒ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܕܡܐ ܪܝܫܝܐܝܬ ܠܝܬ ܠܗ ܒܥܒܝܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܚܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܢܬܕܡܐ ܠܗ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܪܒܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܥܒܕܐ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܕܨܥܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܠܬܐ ܕܕܢܚ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܢܫܬܡܗ ܕܐܦ ܘܐܒܐ . ܒܪܡ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܬܕܩܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܐܬܚܙܝ ܙܪܥܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܐܦ ܘܐܒܐ . ܒܪܡ ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩܢܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܘܬ ܐܒܕܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ܘܠܐ ܣܡܝܟܐ̈ ܡܦܬܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܢܚܫ ܡܛܠܬܢ ܢܫܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܒܙܙ ܡܘܬܐ ܕܡܝܬ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܢܬܠ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܣܬܟܠܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܠܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܠܐ ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ
- ܥܡܠܐ̈ ܐܩܪܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ ܡܛܠ ܫܝܛܘܬܐ ܡܢ ܟܠ ܣܒܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܪܒܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܩܪܐ ܕܥܡܠܐ ܕܝܠܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ
- ܟܐܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܠܕܘ . ܐܠܐ ܠܝ ܐܢܫܝܢ ܕܐܦ ܡܬܟܚܕܢܘܬܐ ܕܡܠܝܢ̈ ܩܦܣ . ܕܡܘܬܐ ܡܬܚܡ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ
- ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܫܘܪܝܢ ܘܥܘܠܗܘܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܗܓܓܘ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܒܝܫܐ ܫܩܠܝܢ ܐܝܠܝܢ
- ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈ ܢܕܪܫ . ܘܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܐܒܐ ܒܫܡܥܐ̈ ܡܫܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܝ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܘܕܝ ܠܝ ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܡܬܪܢܐ . ܘܠܘ ܥܦܝܦܐ ܡܠܘܢ ܐܠܐ ܚܕ ܕܐܦ ܡܣܬܟܠ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܬܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܡܩܝܡ ܘܡܢ ܕܐܦ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܟܕ ܪܚܝܩ ܢܥܒܕ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܚܠܛ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ ܡܩܝܡ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܘܡܥܝܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܠܗܐ
- ܗܘ ܐܒܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܡܠܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܫܘܥܒܕܐ ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܐܡܪ