simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܘ ܒܗܠܝܢ ܩܛܓܘܪܝܣ̈ ܕܪܫܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܕܐܦ ܣܡ ܠܐ ܩܫܝܐ ܕܐܚܘܐ . ܕܐܪܤܛܛܠܣ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
- ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܫܐܠܬ ܘܕܙܕܩ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܒܝܕ ܕܐܦ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗܘܢ .
- ܐܬܒܪܢܫ . ܒܬܪܟܢ ܘܐܬܪܡܪܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ܐܣ̇ܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ
- ܐܬܒܪܢܫ ܢܫܢܐ ܘܢܣܒܪ ܕܠܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܢܦܠ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܡܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ ܕܢܐܡܪ
- ܒܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܡܢܟܘܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܐܫܬܡܠܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܕܐܦ ܦܣ̇ܩ ܐܢܐ . ܒܐܝܢܐ ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ ܐܦ ܐܡܪܚ . ܬܘܒ ܡܨ̇ܠܐ ܐܢܐ
- ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ̈ ܠܐܠܗܐ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ
- ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܢܐ . ܡܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܣܐܘܪܐ ܡܛܠ
- ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܡܩܝܡ ܘܡܢ ܕܐܦ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܡܬܪܢܐ . ܘܠܘ ܥܦܝܦܐ ܡܠܘܢ ܐܠܐ ܚܕ ܕܐܦ ܡܣܬܟܠ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܬܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܣܬܟܠܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܠܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܠܐ ܕܟܝܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ
- ܓܕܫܐ ܬܬܠ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܬܚܘܡܐ̈ . ܕܐܦ ܕܝܠܝܬܐ . ܕܝܠܝܬܐ ܓܝܪ ܥܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܬܚܙܝܐ . ܐܢܢܩܐ ܕܝܢ
- ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܝܗ̇ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܐ ܬܬܝܗܒ ܠܟ ܣܝܡܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ
- ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ
- ܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܡܚܘܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܘܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܓܘܫܡܐ ܠܗܢܐ ܕܗ̇ܘ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ . ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܒܣܪ ܐܬܝܠܕ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܩܦܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܛܪ ܘܚܫ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܕܐܦ ܐܚܝܕ ܠܦܓܪܐ . ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ
- ܕܝܠܝܬܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܘܚܕܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܘܠܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܕܓ ܘܠܐ ܕܐܦ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܠܡܢ̈ ܢ̇ܦܠ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
- ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܢ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܕܪܟܢܢ ܡܦܪܫܢ̈ ܠܢ