simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun X ܝܘܩܪܐ ܕܣܥܪܐ ܛܥܝܢܝܢ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ . ܘܡܟܘܠܬܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܘܡܫܬܝܐ ܕܒܟܝܠܐ . ܘܡܢܟܢ ܬܘܒ̣
Lettre aux moines de Senoun X ܠܐ ܗܕܐ ܬܛܥܐ ܇ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܐ̇ܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܇ ܕܗ̣ܘܬ ܕܐܦ ⁴ܡܢܗ ܇ X - ³ܚܣܝܪ ܡܢ ܇ X X - ܘܡܢܗ ܆ X X X X X ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆
Lettre aux moines de Senoun X ܬܡܢ̣ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ . ܕܐܝܬܝܢܝ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܥܐ ܕܐܦ ܥܠܝܗ̇ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܇ ܕܩ̇ܝܡܐ ܒܬܪܥܐ ܡܕܢܚܝܐ . ܡܛܠ
Lettre aux moines de Senoun XX ܗ̣ܢܘܢ ܗ̣ܘܘ ܒܙܒܢ . ܢܣ̣ܬܒܪ ܆ ܕܢܘܕܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܐܦ ܢܗܘܐ : ܘܕܐܝܬܝܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܗܫܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ : ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun XX ܗ̣ܢܘܢ̣ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܠܡܬܕܡܝܘ ܠܗܘܢ̣ ܠܐ ܕܐܦ ܘ̇ܠܐ ܆ ܘܠܐ ܠܡܕܡܝܘ ܒܗܘܢ . ܘܠܡܬܕܡܪܘ̣ ܠܐ ܙܕܩ̇ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun X² ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ . ܟܕ ܐܦ ܐܨ ⁸ܠܡܘܕܝܘ X XX ܕܐܦ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܇ ܕܫ̇ܠܡ ܠܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ ܇ ܐXܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܟܕ ܠܐ ܡܒܪܢܫ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܆ ܐܠܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ . ܗܢܘ XX ܕܝܢ̣ ܟܕ ܡܒܪܢܫ̇ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܒܐ̇ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܒܝܕ ܕܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܕܐܦ ܣܝܒܪ ܒܒܣܪܐ ܡ̇ܘܬܐ ܕܒܨܠܝܒܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܒܗܬܐ̈ ܐܣ̇ܬܟܠܘ ܘܐܡܪܘ . ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ²ܠܡ̣ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܇ ܡܦ̣ܣ ܠܡܣ̣ܒܪܘ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬܢ . X ܒܨܠܘܬܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ XX X X ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܐܫܬܘܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܒܢܝܐ̈ ܘܬܠܡܝܕܐ̈ : ܐ̇ܝܕܐ XX
Lettre aux moines de Senoun ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܚܪܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܘܠܐܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܒܝܕ ܚܪܡܐ ܠܐ XX ܢܗܘܘܢ : ܗ̇ܝ
Lettre aux moines de Senoun ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܕܐܦ . ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܬ̇ܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Lettre aux moines de Senoun ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܕܫ̣ܪܐ ܚܒ̣ܠܐ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܦ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܚܝܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ
Lettre aux moines de Senoun ܐܢܬܘܢ̣ ܥܡܢ ܝܕܥܬܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ . X X X X ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̣ X X 88ܐܦ ܠܐ ܡܢܟܘܢ ܡܬܢܣܒܐ . Xܝ ܡܦܣ ܐܢܐ ܓܝܪ
Lettre aux moines de Senoun ܐܢܬܘܢ̣ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܘܡܢܐ X ܐܡ̣ܪ ܗܢܐ X0 ܕܐܣ̣ܗܕ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܐ : -- ³ܒܡܘܬܐ : X -- ²ܒܗܝܟܠܐ : X ¹ ܘܫܙܝܪܐ : ⁴ ܐܡܪ̣
Lettre aux moines de Senoun ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܗܘܢ ⁸ܐܝܟ ܡܐ X² ܕܐܫܬ̣ܡܥܬ ܠܝ : ܡܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܐܢܫܐ XXXX X ܡܢ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Lettre aux moines de Senoun ܐܬܕܡܪ ܘܫܒܚ ܒܗ̇ ܇ ܠܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ ܦܠܘܝܢܐ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܇ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ̇ ܐܝܟܐ
Lettre aux moines de Senoun ܐܬܚ̣ܣܝܬ̣ ܘܐܫܬ̣ܒܩܬ . X X 8ܠܐ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܒܘܗܝ ܕܢܚܣܐ ܚܛܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܝܕܝܥܐ̇
Lettre aux moines de Senoun ܒ̣ܗ̇ XX ܐܫܬ̇ܡܠܐ . ܒܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ⁴ܕܡܪܝܐ ܡܫ̣ܘܐ ܠܝ . ܘܐܢ ܕܐܦ ܐܟܣܘܪܝܐ ܫ̇ܪܝܬ ܠܡܪܕܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܦܝܣ ܐܢܐ ܕܬܨܠܘܢ̣
Lettre aux moines de Senoun ܒܗ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܫ̣ܬܪܝ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܕ ܐܫܬܪܝܘ ܒܗ ܗ̣ܢܘܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘܐ ܪܘܟܒܐ̣ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ . ܠܢܦܫܐ̣ ܘܠܦܓܪܐ . ܐܝܟ ܡܐ̣