simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܦ̣ܣ ܠܡܐܡܪ : ܥܠ ܗ̇ܘ ܚܕ XX ܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܆ ²ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܒܣܪܐ̣ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܚ̇ܒܠܐ ܐܥܒܪ .
Lettre aux moines de Senoun ܫܒܛܐ ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܡܢ ܥ̣ܠܬ ܗܕܐ ܐܬܝܩܪܘ ܇ ܘܢܣ̣ܒ ¹⁰ ܡܘܗܒXܐ ܕܐܦ ܘܐܡܝܪ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܘܬܗ̣ ܟܠܗܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܠܘܝ . ܗ̇ܢܘܢ .
Lettre aux moines de Senoun ܕܐܨܛܠܒ ܆ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܨܛܢܥ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ XX ܬܪܝܢ̈ ܩܠܐ̈ ܢܦ̇ܩ : ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ : ܘܗܘܝܘ .
Lettre aux moines de Senoun ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܟܠܗܝܢ XX X ܕܣ̣ܥܪ ܐܠܗܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܢܗܘܝܢ̈ . ܕܐܦ ܕܝܠܗ̣ ܕܬܕܡܘܪܬܐ . Xܝ ܘܠܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܫܚܝܡܐ̈ .
Lettre aux moines de Senoun ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܝ̣ ܒܝܕ XXX X X ܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܡܗ ܇ ܕܐܦ ܕܒܝܕ ܬܫܡܫܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܗܘܘX ܢܩܝܦܝܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܠܐܠܗܐ .
Lettre aux moines de Senoun ܕܝܢ ܘܛܘܒܢܐ ²ܐܦܪܝܡ ܆ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥ̇ܗܕܬ ܆ ܕܐܦ ܪܒܐ ܡܢܗܘܢ ܇ ܐܢ ܬܡܪܚ ܘܡܕܡ ܐܚܪܢܐ X ܬܣܥܐ ܠܡܫ̣ܠܡܘ .
Lettre aux moines de Senoun ܣܘܢܗܕܣ ܗ̇ܝ ܕܡܬܟ̇ܢܫܐ ܆ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܘܕܠܐܘܢ ܕܐܦ ܕܝܠܗ X ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܪܪܘܢ : ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܓܝܪ :
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܐܦ X ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܦܝܠܝܦܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ . ³ XXX X
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ : ܥܠ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ : XX ܘܐܦܢ ܡܢ ܕܐܦ ܕܡܬ̇ܟܢܫ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܡܢ ܢܦܫܐ ܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ : ܘܝܕܝܥܐ X
Lettre aux moines de Senoun ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬܢ . X ܒܨܠܘܬܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ XX X X ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܐܫܬܘܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܒܢܝܐ̈ ܘܬܠܡܝܕܐ̈ : ܐ̇ܝܕܐ XX
Lettre aux moines de Senoun ܦܘܠܘܣ ܒܐܚܪܬܐ ܕܘܟܬܐ ܠܘܬ ܐܢܫ ⁶ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ̇̈ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܕܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ̣ ܠܨܒܝܢܐ ܥ̣ܕܪܬ ܆ ܐܝܟ ܡܐ XX
Lettre aux moines de Senoun ܣܗܕܐ̣̈ ܒܝܕ XX ܛܢ̣ܢܐ ܐܣܗܕܘ ܚܠܦܝܗ̇ . ܘܬܘܒ̇ ܘܐܦ ܕܐܦ ܗܕܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ X · ܘܐܦ ܛܢ̣ܢܐ ܚܡܝܡܐ ܕܠܘܬܗ̇ . ²ܡܛܠ
Lettre aux moines de Senoun ܠܢ ܗܫܐ ܐܒܗܬܐ̈ ܚܫܝܒܝܢ ܇ X ܘܟܘܟܒܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܇ ܕܐܦ . ܐܝܟ ܥܝܕܐ̣ ܘܛܟܣܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܇ ¹ܗܠܝܢ
Lettre aux moines de Senoun ܠܗ̇ ܠܗܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܘܕܝܘ ܕܩܒܠܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܡܠܐ̈ ܕܐܦ ܡܚܪܡܬܐ ܘܠܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ . ²⁰ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܐܝܕܝܥܐ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܠܘܬܟ̇ܘܢ . ܐܬܐܡܪ ܗܢܐ ܩܠܐ . ܕܡܢ̣ܘ ܡܢ ܡܪܝܐ̣ ܢܐ̇ܬܐ ܕܐܦ ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ X¹ X X X ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܢܝܐ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܕܝܠܝ ܆
Lettre aux moines de Senoun X ܠܐ ܗܕܐ ܬܛܥܐ ܇ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܐ̇ܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܇ ܕܗ̣ܘܬ ܕܐܦ ⁴ܡܢܗ ܇ X - ³ܚܣܝܪ ܡܢ ܇ X X - ܘܡܢܗ ܆ X X X X X ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܝ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܗܕܐ ܒܥܝܐ . ܘܥܠ ܕܓܠܐܘܗܝ ܠܓܘܕܦܐ ܆ ܟܘܙܘ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܘܦܫ̇ܩܘ̇ ܘܐܩܝܡܘ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܠܛܥܝܘܬܐ ܢܚܣܘܢ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܕܐܦ . ܘܠܗ̇ܘ ܕܙܟ̣ܐ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܒܝܬ ²ܬܟܬܘܫܐ̈ X0 ܘܥܡܠܐ̈ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܡܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ̣ ܚܠܦܝܢ ܢܩܒܠ ܘܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ : ܐܢ ܕܐܦ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܡ̇ܘܬܐ̇ ܘܚܒ̇ܠܐẌ ܆ ܐܨܛܒܝ ܟܕ ܡܫܬܡܥ ܠܐܒܐ ܆
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܡܢ ܫܚܝܡܐ̈ ܐܢܫ ܢܣܩ ܠܘܬܝ ܢܫ̣ܡܥ ܡܠܬܝ . ܟܕ XX ܝXXX X ܕܐܦ ܘܩܫܝܐ ܫܕܪܘܢ . ܘܣܝ̣ܡܝܢ ܠܝ ܐܦ ܡܢ ܟܠܕܘܟ̇ ܢܛܘܪܐ̈ ܆