simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܘ
- ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ‏
- . ‏ ‏ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ
- ܠܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ
- ܠܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢ ܒܨܝܪܐ ܗܘܬ
- ܕܠܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢ ܢܙܝܥܘܢ ܚܘܫܒܐ̈
- ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ . ܕܐܦ ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇
- ܥܠ ܚܠܐ . ܕܐܦ ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈
- ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ
- ܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܢ
- ܡܬܝܒ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ
- ܕܝܘܬܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܡܠܠܐ
- ܚܐܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܦܓܪܝܟܘܢ̈
- ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܆ ܕܐܦ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܠܟܐ ܡܢ
- ܥܠܡܐ ܆ ܗܘ ܕܐܦ ܒܗ ܦܫܝܩ ܗܘܐ
- ܕܪܓܬܐ ܇ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܗ ܕܟܝܢܐ
- ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ . ܕܐܦ ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ
- ‏ ‏ܚܘܪ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܣܘܢܩܢܐ̈ ܆
- . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ
- ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܢܚܬ ܢܦܫܗ