simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܝܢ ܐܡܪ . ܕܐܦ ܒܢܦܫܗ ܙܕܩ ܠܗ
- ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܒܥܐ
- ܗܘܐ ܓܝܪ . ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܡܥܘܟܐ
- ܢܡܘܣܐ ܓܠܝܐ . ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܢ ܨܒܝܢܢ
- ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ . ܕܐܦ ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ
- ܒܚܫܠܗ ܕܥܓܠܐ . ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܕ ܢܚܬ
- ܗܝ ܕܪܒܐ . ܕܐܦ ܟܕ ܬܬܟܬܫ ܘܬܙܟܐ
- ܡܬܝܒ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ
- ܗܢܐ ܘܐܡܪ . ܕܐܦ ܠܐ ܡܪܐ ܬܗܘܐ
- ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ . ܕܐܦ ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇
- ܥܠ ܚܠܐ . ܕܐܦ ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈
- ܡܢ ܢܡܘܣܐ . ܕܐܦ ܠܐ ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ
- ܠܗ ܐܠܗܐ ܆ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܒܩܐ
- ܕܗܕܐ ܐܡܪ ܆ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈
- ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܕܢܘܕܐ ܒܐܒܗܐ̈
- ܬܘܒ ܒܡܠܬܐ ܆ ܕܐܦ ܚܘܐ ܥܕܡܐ ܕܫܒܩܬ
- ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ .
- ܫܠܝܚܐ ܕܐܡܪ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܪܓܬܐ ܝܕܥ
- ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܕܒܪܐ
- ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܡܐ ܕܡܣܬܪܩ