simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܫܦ̣ܪ ܠܗ ܕܐܦ ·ܪܬܟ̣ ܩܕܡܝܟ ܢܫܬܕܪ
Epistulae Quotquot Supersunt X X X ܕܐܦ ܂ ܠܐ ܝܕܥ
Epistulae Quotquot Supersunt [ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐ· ܬܝܟ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܚܘܕܐܝܬ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܐ ܚܕ ܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ
Epistulae Quotquot Supersunt ܢܬܕܢܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܠܘ ܠܐ ܕܟܝ̣ܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܗܘܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܣܝܪܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܬܬܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܘܚܙܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܒܗ ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܓܝܪ ܐXܗܘXܟ̣ ܂ ܕܐܦ ܒܗ̇ܝ ܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܬܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܓܙܪ ܂ X
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܕܓܠ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܒܚ ܥܓܠܬܐ ܕܬܘܪܐ̈
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ ܕܐܦ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ̈
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܝܠܗ ܗ̣ܘܬ ܣܓܕܬ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܐܦܣܩܦܐܝ̈ ܕܡܕܢܚ̣ܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ · ܝX
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܫ̣ܛܪܐ </page><page> ܟܠܗܘܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܚܫܚ ·X
Epistulae Quotquot Supersunt ܩܠܟ ܥܠ ܝܘܡܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫ̇ܢ̣ܐ ܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܗ ܠܝܘܡܢ̇ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢ̇ܬܥܓܢ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܘܪܟܬܐ̣ ܥܒ̇ܕܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܓܕܝܢܢ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܐܒܘܟ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ ܒܗ·ܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܡܪܫܘܬܐ ܂ ܡܛX ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܠܡܝܕܐ̈ ܝ· ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܟ̇ܦ̣ܢܝܢ ܗܘܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܠܗܐ ܥܒܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܟܝܡܘܬܟ ܝܕܥܐ ܒܝܘܡܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܫܟܚܐ ܂ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܝ ܂ ܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝ ܟܬܝܒ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܘܐܝܕܝܥܐ ܒܫܪܪܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܚ̇ܝܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܡܬܓܪܓܪ 1ܘܡܬܒܣܒܣ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܢܣ̇ܓܐ ܢܝܩܪ·ܘܗܝ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܒܪܘܝܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬ ܒ ܕܚܟܡܬܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܒܪ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܝܒ ܂ ܕܩܕܡ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܨܒܝܢܝ ܕܟܡܐ ܡܚܝܠ̣ ܕܐܦ ܠܐ ܂ X
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܬܐܡܪܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܐܠܘ ܬܒܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܠܝܢ ܕܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝ̣ܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܚܘܒܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܢܦܘܫ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܫܦܝܪ ܢܘܗܪܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܘܐܙܪܢܘ̈ ܒܡܪܘܕܘܬܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐܬܪܗ ܕܥܠܝܐ̣ ܒܡ̣ܣܩܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ]ܝ ܝܝ ܕܐܦ ܠܓܙܪ ܕ[ܝܢ[ܐ ܕܐܠܗܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܗܟܢܐ ܫܠܝܛ ܕܐܦ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ̇ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܡܠܠ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܡܪܝܡ ܩܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܗ ܘܡܫܟܚ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܝ ܒܚܛܝܬܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܬܒܨܘܪ
Epistulae Quotquot Supersunt ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܬ ܐܡܪ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̣ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܬܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܦܫܟ X ܦܪܘܫܬܐ̇
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܠܬܝܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܗܕ ܗ̇ܘ ܪܒܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܝXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܣܘܓܐܗܝܢ̣ ܕܢܦܫܬܐ̣̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܢܚ̣ܬ̣ ܗܘܝܘ ܗܘX ܕܐܦ ܣܠ̣ܩ ܂ ܘܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܥܡܕ ܂ ܗܘ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܘܝܬ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܢܗ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܕܨܝܕ