simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܪܗܛ ܂ X ܙ ܠܡܘܡܬܐ̈ 0ܕܬܒܥ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ·ܪܬܟ̣ ܩܕܡܝܟ ܢܫܬܕܪ ܂ ܘܬܡܢ ܬܚ̣ܕܐ ܒܗ̣ ܡܐ ܕܝܪܬ ܥܡܟ ܕܐܦ ܘܐܠܗܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܚܘܒܗ ܡܢ ܕܝܠܟ̣ ܂ ܫܦ̣ܪ ܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܂ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܇ ܦܢ̇ܝ ܚܬܢܐ ܠܣܟܠܬܐ̇̈ ܂ X ܕܕܥ̣ܟ ܕܐܦ ܂ ܠܘ̇ ܠܐ ܝ ܦܬ̇ܚ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܆ 10ܐܠܐ ܂ X X X
Epistulae Quotquot Supersunt ܐ· ܬܝܟ ܂ ܘܐܘܬܪ [ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟ ܂ ]ܘܠܐ ܬܓܠܘܙ ܕܐܦ [ܕܩܫ̣ܐ ܡܢ ܚܝܠܟ ]ܐܠܐ ܐܬܡܟܟ ܡܛ ܂ ܠ [ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܒܐ ܚܕ ܐ ܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܬܐ ܫܡ̇ܥܝܗܝ ܠܒܪ ܪܥܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ̣ ܕܐܦ ܂ ܚܕ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܗܢܐ ܕܡܬܬܘܕܐ 7ܚX ܠܚܘܕܐܝܬ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܕܝܢ ܠܚܛܝܐ ܕܪܒܘ ܟܬܒܝܢ̈ ܐ̇ܢ ܕܐܦ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܩ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ̣ ܡܐܬ ܐܢܬ ܂ ܐ ܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܠܘ ܠܐ ܕܟܝ̣ܢ ܓܒܪܐ ܝX ܕܥܡܝ̣ ܂ ܘܐܦ ܐܠܘܓ̣ܕܫ ܘܡܣܝܒܝܢ ܃ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܬܬܝܥܝܢ ܥܪ̇ܘܩܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܢܬܕܢܘܢ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܢܬ ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ ܂ ܫܪܪܬ ܒܢܦܫܟ̇ ܂ ܕܠܐ̇ ܬܫܬܥܒܕ ܠܥܩܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܂ ܝܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܫ̇ܠܡ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܣܝܪܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܬܬܗ ܡܢܘܢ ܂ ܘܠܘ ܠܣܓܕܬܗ ܒܠܚܘܕ ܝ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܂ ܕܠܘܝ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܫܡܐ ܬܗܘܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܒܬܐ̣ ܂ ܢܝܚܬܐ ܡܢ ܝ- ܢܡܘܣܐ ܢ ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܂ ܫܘܐܠܐ ܕܬܪܝܢ̈ 1ܕܟܕ ܗܘܐ ܢܘܚ ܒܪ ܕܐܦ ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ̣ ܂ ܩ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܢܝܚܬܐ ܂ ܘܚܙܝܢ ܚܢܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ̇ܝ ܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܡܪ̣ܢ ܃ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܬܪܬܥܣ̣ܪܐ̈ ܕܐܦ ܐܘ ܡܬܩܪܝܐ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܂ ܝܕܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐXܗܘXܟ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܓܙܪ ܂ X Xܝ ܕܝܢܐ ܡܬܬܘܣܦ ܐ̇ܝܟܐ ܕܡܬܬܘܣܦ ܥܘ̣ܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܕܐܦ ܂ [ܫܠܝܐ] Xܟܕ 2ܡܘܣܦ ܘܒܨܪ ܥܠ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܒܚ ܥܓܠܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܂ ܐܦ ܩܪܒܗ ܠܐܠܗܐ ܝX ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܂ ܟܕ ܒܥܐ ܕܢܡܫܚܗ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܠܘ ܡܕܓܠܘ ܡܕܓܠ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ̈ ܠܥܝ ܘܢܝܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܂ ܡܛܠ̣ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܝܠܗ ܗ̣ܘܬ ܣܓܕܬ ܐ ܩܕܡ ܕܢܐܬ̣ܐ ܠܥܠܡܐ̇ ܂ ܘܢܬܚܙܐ ܕܐܦ ܗܘܝܘ̣ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܓ̣ܕ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ · ܝX ܫܠܡ ܗ̣ܘܐ ܠܪܥܝܢܗX ܕܢܣܛܪܝܣ ܡܚܪܡܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܕܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̇ ܂ ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐܝ̈ ܕܡܕܢܚ̣ܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܐܫ̣ܛܪܐ ܟܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ̣̈ ܂ ܫ̇ܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ 1ܘܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܕܚܪܡܢܐ ܩܛܘܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܡܘܬܐ ܕܓܘܐ ܩ̇ܒܠ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܐܬܚܫܚ ·X X ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܪܥܝܢܗ ܕܢܣܛܪܝܣ ܕܐܦ ܝ ܘܠܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܗ ܂ ܘܠܟܢܘܫܝܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܡܫ̇ܢ̣ܐ ܠܗ ܃ ܗ̣ܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠ̣ܟ ܚܝ̣ܐ̈ ܝܝ ܕܐܦ ܒܟܝ ܡ̇ܕܝܢ ܥ̇ܠ ܐܬܡ̣ܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܃ ܘ̣ܐܗܦ̣ܟ ܩܠܟ ܥܠ ܝܘܡܢ