simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܡܬ̇ܦܠܓ ܇ ܐܢ ܝ 1ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܠܗ ܠܐ ܝܩܝܪX ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܢܦܫܟ X ܦܪܘܫܬܐ̇ ܂ ܫܪܝܬ ܘܫ̇ܠܡܬ ܘܣܝ̣ܟܬ ܘܣܠ̣ܩܬ̇ ܂ ܕܐܦ ܪܐ ܂ ܣܝܟܢܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܂ ܕܠܐ ܣܕܩܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܂ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܇ ܦܢ̇ܝ ܚܬܢܐ ܠܣܟܠܬܐ̇̈ ܂ X ܕܕܥ̣ܟ ܕܐܦ ܂ ܠܘ̇ ܠܐ ܝ ܦܬ̇ܚ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܆ 10ܐܠܐ ܂ X X X
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܕ ܢܣ̇ܓܐ ܢܝܩܪ·ܘܗܝ̣ ܂ ܠܚܪܬ ܐ ܒܫܝܘܠ̣ ܡܬ̣ܡܚܚ̇ ܂ ܕܐܦ ܘܬܡܢ ܗܘܝܐ ܢܩܡܬܐ XܝXܢ Xܦܓܪܐ̇ ܂ ܕܡܬܓܪܓܪ 1ܘܡܬܒܣܒܣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ̇ܝ ܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܡܪ̣ܢ ܃ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܬܪܬܥܣ̣ܪܐ̈ ܕܐܦ ܐܘ ܡܬܩܪܝܐ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܂ ܝܕܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐXܗܘXܟ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܪܝܐ̣ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܬܟ ܂ ܐܡ̇ ܬܘܒ̣ ܂ ܕܦܪܥ̈ ܐܢܐ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܦ ܬܝܒܘܬܐ ܘܒܛܠܬܗ ܠܓܙܡܐ ܂ ܘܐܫܬܚܠܦܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬ ܐܡܪ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢ ܚܝܐ̈ ܬܒܨܘܪ ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܐ ܂ ܗܝ ܬܘܣܦܬܐ ܕܐܦ ܫܪܝܐ̣ ܘܡܒ̇ܛܠܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܂ ܘܐܝܬ ܚܝܠ̣ܐ̈ ܝ ܒܚܛܝܬܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐܬܪܗ ܕܥܠܝܐ̣ ܒܡ̣ܣܩܢܐ ܢܟ̣ܒܫܘܢ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܕܚܡܫܐ̣ ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ̣ ܂ ܒܢܘ ܡܓܕܠܐ̣ ܘܐܙܪܢܘ̈ ܒܡܪܘܕܘܬܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܒܠ̣ܥ ܒܪܘܡܚܐ̣ ܂ ܘܐܬܘ ܡܢܗ ܡܝܐ̣̈ ܕܐܦ ܒܗ̣ ܚܝܐ̈ ܕܟܝܢܗ ܂ ܘܕܬܗܘܐ ܓܠܝܐ ܘܐܝܕܝܥܐ ܒܫܪܪܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ · ܝX ܫܠܡ ܗ̣ܘܐ ܠܪܥܝܢܗX ܕܢܣܛܪܝܣ ܡܚܪܡܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܕܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̇ ܂ ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐܝ̈ ܕܡܕܢܚ̣ܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܐܠܘ ܬܒܘ ܗܘܘ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܙܪ ܕܐܦ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܫܬ̇ܘܕܝ̣ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ̣̈ ܢܩܒ̇ܠ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܠܪܓܝܙܘܬܟ̣ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܘܡܫܟܚ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܓܙܪ ܂ X Xܝ ܕܝܢܐ ܡܬܬܘܣܦ ܐ̇ܝܟܐ ܕܡܬܬܘܣܦ ܥܘ̣ܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܕܐܦ ܂ [ܫܠܝܐ] Xܟܕ 2ܡܘܣܦ ܘܒܨܪ ܥܠ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܪܗܛ ܂ X ܙ ܠܡܘܡܬܐ̈ 0ܕܬܒܥ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܢ̇ܬܥܓܢ ܂ ܒܟܝ ܡ̇ܕܝܢ ܥ̇ܠ ܐܬܡ̣ܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܃ ܕܐܦ ܂ ܐܬܡ̣ܠ ܩܒܪ̣ܢܝܗܝ ܐܬܡ̣ܠ ܂ ܘܗܐ̣ ܡܠ̣ܟܝܢܢ ܠܗ ܠܝܘܡܢ̇ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܢܦܘܫ ܒܢܦܫܐ ܕܐܣܠܝܬܗ̇ ܂ ܒܫܟܚܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܕܐܦ ܂ ܗܟܢ ܡܙܕܟܝܐ ܘܕܥܟܐ ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ · X ܒܗ̇ܝ ܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܐ· ܬܝܟ ܂ ܘܐܘܬܪ [ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟ ܂ ]ܘܠܐ ܬܓܠܘܙ ܕܐܦ [ܕܩܫ̣ܐ ܡܢ ܚܝܠܟ ]ܐܠܐ ܐܬܡܟܟ ܡܛ ܂ ܠ [ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܒܬܐ̣ ܂ ܢܝܚܬܐ ܡܢ ܝ- ܢܡܘܣܐ ܢ ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܢܬ ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ ܂ ܫܪܪܬ ܒܢܦܫܟ̇ ܂ ܕܠܐ̇ ܬܫܬܥܒܕ ܠܥܩܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܂ ܝܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܫ̇ܠܡ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬ ܒ ܕܚܟܡܬܐ ܒܢܬ ܒܝܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡܬ ܒܗ ܫܒܥܐ ܝ ܥܡܘܕܝܢ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܫܒܥܐ ܛܒܥܝܢ̈ ܕܨܝܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܟܡܬܐ ܕܒܪܘܝܐ ܂ ܐܝܟ