simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܗܘܬ . ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܕܐܦ ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܪܢX ܀ 15ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܠܗܐ ܀ 3ܐܝܟ ܕܐܦ ܚ̇ܙܝܢܢ ܡܫܗ ܪܪܘܫܡܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܦ̇ܫܝܝ ܀ 6ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܀ 10 X417ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇ ܕܐܦ ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܪܡܢ ܝܡܝܢܐ ܇ ܕܐܦ ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈