simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܝ̇ܬܐ ܡܫ̇ܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܇ ܘܐܦ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐX . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܕܐܦ ܡܬܦ̇ܫܛܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ⁰ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܇ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܦ ܓܠܝܢܘܗܝ̈ . ܘܗܕܐ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܒܐܢܫ ܠܐ ܗܘܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐX . ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܇ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦ̇ܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܇ ܕܐܦ ܘܫ̇ܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܪܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢX ܀ 15ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚ̇ܙܝܢܢ ܡܫܗ ܪܪܘܫܡܐ ܪܬܫܥܝܬ̇ܗܘܢ ܇ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܘܠܐ ܕܐܦ ܇ ܒܦܘܪܫܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܘܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܀ 3ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܇ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܐܝܢ ܠܒܝܬܐ ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܇ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝ̇ܐ ܘܒܬܪ ܚܝ̇ܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢẌ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦ̇ܫܝܝ ܀ 6ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ ܒܩ . Xܝ̇ܫܐ ܠܒܝܫܝ ܪܘܚܐ ܇ ܟܕ ܐܫܬ̇ܐܠ ܇ ܕܐܦ ܪܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܀ 10 X417ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ ܇ ܒܝܕ ܠܘܚܐ̈ ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܩܠܐ ܕܐܦ ܇ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢX . ܘܒܕ ܓܘܢ ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܡܬܘܡ Xܕܠܐ ܡܫܬܪܥX . ³ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܇ ܕܟܠ ܕܐܦ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܇ ܘܪܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܢܫ̇ܡܠܐ ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ ܥܠ ܩܘܪܫܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܕܩܥܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ ܢܣܒ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܐܬܕܒܪܢ ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܨܦ ܇ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ ܫܚܝܡܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܕܫ̇ܘܐ ܇ ܡܕܝܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܐܦ . ܘܡܘܪܥ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܣܘܥܪܢܐ ܫܚܝܡܐ ܚܫܝܒ ܠܟܘܢ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܇ ܗܪܟܐ ܪ̇X ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܒܡܩܒܠܝ̈ ܪܚܡܐ̈ ܕܡܓܢX ܀ 38ܐܝܬ ܡܠܝܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ . ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܓ̇ܝܣܐ ܪܡܢ ܝܡܝܢܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܣ̇ܟܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢX . 44ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܦܫܗܝܢ ܇ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠXܣ̇ܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܀ 4ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ