simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟX . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚ̇ܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܕܐܦ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܀ 4ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܫXܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩ̇ܐ ܕܡܢ ܩܪܝܒܐ̈ ܕܠܐ ܚܡܬܐ ܕܐܦ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܪܬܩܪܘܒ . ⁷⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܒܬܪ ܨܘXܗܘܢ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܘܠܘ ܠܣܒܥܘ ܇ ܘܗܢܐ ܟܕ ܕܐܦ ܡܕܝܒܝܢ ܗܘܘ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗ̇ܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚ̇ܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܕܐܦ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܕܐ ܡܣ̇ܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܇ ܐܠܐ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܫܗܘܢ ܐܦ ܠܣܓܝ̇ܐܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܒܡܩܒܠܝ̈ ܪܚܡܐ̈ ܕܡܓܢX ܀ 38ܐܝܬ ܡܠܝܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ . ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܓ̇ܝܣܐ ܪܡܢ ܝܡܝܢܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܇ ¹⁹ܪܒܬ ܡ̇ܠܐ ܚܕܘܬܐ ܠܢܦܫܐ . ܕܐܦ ¹⁷ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܕܫܘܦܪܝܗܘܢ . ¹̈⁸ ܗ̇ܢܘܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܇ ܕܡܢ ܝܘܪܩܐ̈ ܕܡܘܬ ܒܥܝܪܐ ܇ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܒܬܐ ܇ ܕܐܦ ܕܗܘܝܘ ܩ̇ܒܪܐ . ܝX82 ܠܟܠ ܕܦܓܥ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܓ̇ܠܝܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܓܢܘܣܬܐ ܕܟܪܦܣܐ ܡܫܘܕܥܐX ܀ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܫܢܝ ܇ ܟܕ ܣܦܝܩ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܇ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܪܫܡܐ ܇ ܕܐܦ ܇ ܘܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܟܠܢܫ ܢܚܒܘܫ ܀ 37ܚܙܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ·
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܇ ܠܪܘܚܐ ܠܐ ܢܫܠܡܢ̈ ܒܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܐܦ ܢܬܒ̇ܣܡ· ܟܕ ܕܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܕܝܠܗ ⁸⁰ܢܪܕܝܢX ܀ 31ܐܡܬܝ ܕܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܇ ܗܪܟܐ ܪ̇X ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬ̇ܢܝܐ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܇ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܐܝܢ ܠܒܝܬܐ ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܘܠܐ ܚ̇ܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬ̇ܐ ܐܝܬ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ . ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܠܥܘܗܕܢܐ ܇ ܘܣܩܗ ܕ ܓܠܐ ܕܐܚܒ ܇ ܘܕܫܪܟܐX ܀ 28ܐܝܟܐ ܓܝܪ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚ̇ܙܝܢܢ ܡܫܗ ܪܪܘܫܡܐ ܪܬܫܥܝܬ̇ܗܘܢ ܇ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܘܠܐ ܕܐܦ ܇ ܒܦܘܪܫܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܘܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܀ 3ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢX . 44ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܦܫܗܝܢ ܇ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠXܣ̇ܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ²ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܣ̇ܟܐ ܕܢܬܚ̇ܫܒ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܪܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܇