simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟ . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗܢܘܢ
- ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ
- ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܢܣܦܩ 4 ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܟ
- ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩܐ̈ ܕܡܢ ܩܪܝܒܐ̈ ܕܠܐ ܚܡܬܐ ܕܐܦ ܥܩܒܬܐ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܕܬܩܪܘܒ . ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ
- ܒܬܪ ܨܘܡܗܘܢ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܘܠܘ ܠܣܒܥܘ ܘܗܢܐ ܟܕ ܕܐܦ ܡܕܝܒܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܓܙܝܬܐ̈ . ܗܝ
- ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ
- ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܒܡܩܒܠܝ̈ ܪܚܡܐ̈ ܕܡܓܢ 38 ܐܝܬ ܡܠܝܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ . ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܓܝܣܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ
- ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܪܒܬ ܡܠܐ ܚܕܘܬܐ ܠܢܦܫܐ . 6 ܘܒܢܨܚܢܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܪܕܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܕܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘܢ
- ܗܘ ܩܪܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܘܝܘ ܗܪܓܐ ܘܗܘܝܘ ܨܠܘܬܐ . ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܡܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܫܬܒܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܬܐܘܪܝܐ . 11 ܟܪ
- ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܕܡܢ ܝܘܪܩܐ̈ ܕܡܘܬ ܒܥܝܪܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܒܬܐ ܕܐܦ ܠܦܩܥܐ ܗܘ ܕܗܘܝܘ ܩܒܪܐ . ܠܟܠ ܕܦܓܥ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܓܠܝܐ ܐܝܟ
- ܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܐ ܡܘܕܥ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܒܚܝܠܗ ܕܐܦ ܕܠܚܝܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܣܒ ܡܛܥܡܐ ܠܢ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܗܘ
- ܗܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ ܕܫܐܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ ܥܝܕܐ ܕܪܕܐ ܠܘܬܢ ܡܢ ܕܐܦ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܣܒܪ ܐܢܐ
- ܗܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܥܒܕܐ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܓܢܘܣܬܐ ܕܟܪܦܣܐ ܡܫܘܕܥܐ 11 ܕܐܦ ܘܠܕܘܟܬܐ ܗܝ ܫܢܝ ܟܕ ܣܦܝܩ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܐܝܟ
- ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܛܒܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܐ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ
- ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܐܦ ܢܚܕܐ ܘܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܟܠܢܫ ܢܚܒܘܫ 37 ܚܙܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ
- ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܠܪܘܚܐ ܠܐ ܢܫܠܡܢ̈ ܒܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܙܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܪܘܚ ܢܬܒܣܡ ܟܕ ܕܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܕܝܠܗ ܢܪܕܝܢ 31 ܐܡܬܝ ܕܝܢ
- ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܗܪܟܐ ܪܡܙ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬܢܝܐ̈
- ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܗܘ ܕܐܦ ܪܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܒܝܬܐ ܠܡܣ̇ܟܝܘ 5 ܠܐ
- ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܘܬ ܗܝ ܕܢܫܒܘܩ . ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܢܐܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܘܣܩܗ ܕܓܠܐ ܕܐܚܒ ܘܕܫܪܟܐ 28 ܐܝܟܐ ܓܝܪ