simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܫܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܘܐܦ ܒܫܝܘܠ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܦܫܛܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟ .
- ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܦ ܓܠܝܢܘܗܝ̈ . ܘܗܕܐ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܒܐܢܫ ܠܐ ܗܘܬ݀ .
- ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܠܐ ܢܦܠ ܬܚܝܬ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ .
- ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ̈̈ ܡܟܬܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ . 44 ܒܗܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܕܢܦܫܗܝܢ ܒܕ ܐܬܬܒܥ ܠܡܣܝܒܪܘ ܚܠܦ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ
- ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ ܒܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܝܫܝ ܪܘܚܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܪܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ 10 ܐܝܟ
- ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܗܢܝܢ ܕܐܦ ܐܟܠܝܬܘܢ ܘܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܕܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢ 15 ܐܝܟ
- ܚܙܝܢܢ ܡܢܗ ܕܪܘܫܡܐ ܕܬܫܥܝܬܗܘܢ̈ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܘܠܐ ܕܐܦ ܒܦܘܪܫܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܘܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ 3 ܐܝܟ
- ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܟܕܘ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦܫܚ 6 ܐܝܟ
- ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܢܣܦܩ 4 ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܟ
- ܗܘ ܬܘܪܣܝܗ ܕܡܢ ܝܘܪܩܐ̈ ܕܡܘܬ ܒܥܝܪܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܒܬܐ ܕܐܦ ܠܦܩܥܐ ܗܘ ܕܗܘܝܘ ܩܒܪܐ . ܠܟܠ ܕܦܓܥ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܓܠܝܐ ܐܝܟ
- ܗܝ ܢܚܘܒܘܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܓܢܘܣܬܐ ܕܟܪܦܣܐ ܡܫܘܕܥܐ 11 ܕܐܦ ܘܠܕܘܟܬܐ ܗܝ ܫܢܝ ܟܕ ܣܦܝܩ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܚܫܚܬܐ ܐܝܟ
- ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܡܪ ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܡ ܠܬܪܥܐ ܕܚܐܪ ܕܐܦ ܕܡܫܬܡܫ ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ
- ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܦܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ
- ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ ܫܚܝܡܐ ܕܠܘܬܟ ܡܣܬܪܩ ܐܢܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܐܦ ܛܒܬܐ ܡܨܛܠܐ ܡܢ ܠܘܬܟ ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܡܬܥܦܐ ܘܡܢܟ ܡܬܦܪܫ ܐܝܟ
- ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܢ ܪܥܝܢܢ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܦܗܐ ܕܐܦ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . 8 ܐܠܐ ܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܚܒܘܫܐ ܢܬܩܪܒ ܐܝܟܐ
- ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡܠܠܬ ܒܝܕ ܠܘܚܐ̈ ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܩܠܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇
- ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܡܬܘܡ ܕܠܐ ܡܫܬܪܥ . ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܠܐ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܕܒܥܐ ܐܠܗܐ
- ܟܕ ܕܗܕܐ ܚܨܦܝܢܢ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܠܡܦܫ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܡܗ ܐܠܗܐ 6 ܐܝܟ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܗܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܥܒܕܐ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ