simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܒܠܣܛܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܐܢ ܕܟܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܢܩܒܬܐ . ܘܒܓܘܢܐ̈ ܕܐܦ . [10]ܐܬܢܐ̈ ܚܡܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܩܕܩܝ̈ ܒܩܘܡܬܐ ܆ ܗܠܝܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel X ܗ̣ܝ ܥܡ ܥܡܐ ܐܫܬܒܝܬܝ ¹ܡܢ ܒܒܠܝܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܫ̣ܛ ܕܐܦ ܕܝ̇ܒܫܐ ܥܡ ܡܕܪܐ ܕܡܘܥܝܬܗ̇ . ܗܢܘ . ܥܡ ܡܠܟܘܬ ܡܨܪܝܢ ܇
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܟܝܢܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܡܦܝܕܐ̈ ܕܬܒܝܠ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܕܐܢܫܐ̈ ܇ ³ܐܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܬܢܝܐ ܇
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܝܘܬܪܢܐ ܬܥܦܐ ܀ ⁴ [X1 4]ܘܒܥܬܬܗ . ܗܢܘ . ܕܐܦ ܩܝܡܐ ܐܩܝܡܬ ܥܡܟ ܆ ܕܠܐ ³ܬܒܨܪ ܡܕܡ . ܗ̇ܝ ܕܟܐܦܐ̈ . ܗܢܘ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܡܪܗ ܒܬܪܗ ܐ̇ܬܐ . ܡܛܠ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܥܠܘܗܝ ܆ ܢܦ̣ܩ ܡܠܟܐ ܕܐܦ XܫXXXܝX¹ܐܚܘܕܘ ܬܪܥܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܘܢܬܚܬܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܐܦ ܆ ܕܒܐܝܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܒܚܛܝܬܗܘܢ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. X ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܥܘܝ̈ ܥܠܝ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ ܟܠܒܐ̈ ܢܒܚܘ ܕܐܦ ܘܟܗܢܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܡܐܢܬ ܢܦܫܝ ܒܗܘܢ . ܥܠ ܥܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܗ̇ܝ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. X ܫܠܝܚܐ ܒܣܦܣܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܦܘܡܝܢ̈ ܕܡܝܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܦܪܚܐ ܆ ¹ ܕܐܦ [ܒܝܕ ܡܓܠܬܐ ܕܝܢ ܚܪܝܦܘܬܐ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ ܒܕܩ . ܐܝܟ XXX X X X
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X⁰ܨܒܘܬܐ ܗܝ ܚܕܬܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܬܓܡܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܇ ܥܠܒܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܘܐܣܘܬܐ̈ ܐܬܦܩܕܬ ܇ ܕܢܝܬܘX ܠܗ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ . ܥܠ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ²ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܕܐ ܩܪܝܐ X X X XX XX0ܐܢܬܬܐ ܠܒܥܠܗ̇ ܒܥܠܝ . ܠܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ܒܥܠܝ . ܗܢܘ . ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܥܒܪ ܐܢܐ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܒܥܠܐ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܡܢ ܗ̇ ܬܘܪܨܐ ܩܠܝܠ ܕܚܘܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܛܦܝܣܐ ܝܬܡܬܐ ܬܦܘ ܕܐܦ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܆ ܚ̇ܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐ̇ܠܡ ܠܥܠܡ . ܐܠܐ ܫܒܩܗ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ²ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܩܪܒܗ̇ ܆ ¹ܕܢܕܥ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙ̇ܟܐ ܒܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܣܟܐ̈ ܕܡܫܟܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ³ܒܥܘܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܘ ܝܬܝܪ X ܡܢ ܕܐܦ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܩܫܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²⁵ܚܕ ܗܘ ܠܡ ܢܝܫܐ ܕܬܪܝܗܘẌ . ܚܬܢܐ ܠܡ ܘܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܡܢ ܡܙܡܘܪܬܐ ܕܐܒܥܝ ܠܒܝ ܦܬܓܡܐ̈ . ܪܟܒܗ̇ܘܠܚܡܗ̇ ܆ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܚܘ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܣܘܬܐ ܕܐܦ ܆ ܕܠܐ ܢܕܒܚܘܢ ܠܫܐܕܐ̈ . ܬܘܒ ܦܩ̇ܕ XX ܕܢܕܒܚܘܢ . ܥܠ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܇ ܕܝܢ ²ܬܘܠܥܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ ܟܢܝܘ ܕܐܦ . ܟܕ ܛܒ ܝܫܘܥ ܫܡܗ ܗܘܐ ܆ ܟܕ ܡܒܨܪ ܘܡܬܚܫܚ ܒܫܡܐ ܫܝܛܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܫܡܗ ܢܦܫܗ . Xܝ [4]ܗ̇ܝ ܕܙܥ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܬ ܫܬܩܗ ܕܡܢ ܥܘܙܝܐ ܟܕ ܚܛܦܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ . ܐܝܟ XX
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܘܕܐ ܡܚܪܟܐ ܠܐ ܥ̇ܗܢ ܠܩܕܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX ܕܐܬܡܬܩ ܕܐܦ ܀ X4ܝ ⁴[XX|ܗ̇ܝ ܕܐܘܕܐ̈ ܡܚܪܟܐ̈ ܆ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܚܪܢܐ̈ ܥܒܕܝܢ ܥܠܝܟ ܚܓܐ ܘܪܦܣܐ . [X0]ܐܣܦܢܝܐ ܠܓܘ ܡܢ ܕܐܦ ܠܐܠܗܗܘܢ ܒܢܘܩܝܐ̈ ܘܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܗܫܐ Xܝܐ̇ܡܪ ܠܐܕܘܡ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܢܡܘܣ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܇ ܟܗܢܐ̈ ³ܡܫܬܡܗܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܐܦ ܕܝ̣ܢܐ . ܗܢܘ . ܢܬܚܒܠ ܙܝܘܐ ܕܥܠ X ܟܗܢܐ̈ ²ܡܓܢ ܗܘܐ . ܘܡܛܠ