simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܒܗܝܟܠܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܡܬܦܪܫ ܗܘܐ ܇ ܐܝܟ Xܝܕܝܗ̣ܒ ܕܘܝܕ ܣܝܦܗ ܕܓܘܠܝܪ . .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܒܬܪܟܢ ܒܕܩ ܒܬܪܝܢ̈ ܩܝܣܝܢ̈ ܕܐܩܦ ܐܢܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܘܐܦ ܕܐܦ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܠܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܒܚܘܒܐ . ܐܝܟ XXX X¹ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܠܢܓܪܐ ܠܡ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܣܬܒܪ Xܝܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܐܦ ܢܬܡܠܐ ܣܘܢܩܢܗܘܢ . ܚܢܢܐ ܆ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܐ̇ܡܪ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܕܘܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܐܬܥܨܝ ܕܢܐܡܪ ܇ ܘܓܒܐ ܠܡ ܠܕܘܝܕ ܥܒܕܗ ܇ ܕܐܦ . ܘܠܘ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܝ ܟܬ̣ܒ ܐܢܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܒܗܝܢ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܡܠܘܢ ܘܡܩܠܣܝܢ ܇ ܐܝܟ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܕܐܦ ܢܫܐ̈ ܐܬܩܝܡ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ]ܡܕܡ ¹[ܥܢܐ ܐܣܒܟ ܒܛܘܗܡܐ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܠܕܡܗܘܢ ܢܩܪܒܘܢ ܕܒܚܬܐ ܠܦܬܟܪܐ̈ . X 4]ܝX|||ܙ [ܐܡܠܟܘ ܕܐܦ ܗܘܘ ܠܚܕܝܗܘܢ ܘܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܒܦܪܙܠܐ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܗ̣ܢܘܢ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܩܪܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܐܦ . ܗܢܘ . ܩܒ̇ܠܬ ܓܠܝܢܐ ܐܦ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܟܘܢ̈ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ²ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܕܐ ܩܪܝܐ X X X XX XX0ܐܢܬܬܐ ܠܒܥܠܗ̇ ܒܥܠܝ . ܠܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ܒܥܠܝ . ܗܢܘ . ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܥܒܪ ܐܢܐ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܒܥܠܐ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܟܕ ܡܝܠܠܝܢ ܡܪܝܪܐܝܬ ܦܢܝܢ ܨܝܕ ܡܫܕܪܢܗܘܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܡܒܥܐ ܥܠ ܫܝܢܐ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܢܝܢ XXXX ܠܐ ܩ̇ܛܦ ܡܢ ܗܕܐ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܐ ܡܙܘܓܐ ܆ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܬܐܡܪܬ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܗ . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ ܗܠܝܢ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܟܠ ܟܪ ܕܢ̇ܚܬ ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܕܐܦ ܕܩܒܝܢ ܒܗܝܢ ܡܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܒܩܝܣܐ̈ . ܗܢܘ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ]ܟܠܗܘܢ ²[ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܢܬܐ . ܕܐܦ ܕܒܒܠ . X [13]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ . ܗܢܘ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܝܘܬܪܢܐ ܬܥܦܐ ܀ ⁴ [X1 4]ܘܒܥܬܬܗ . ܗܢܘ . ܕܐܦ ܩܝܡܐ ܐܩܝܡܬ ܥܡܟ ܆ ܕܠܐ ³ܬܒܨܪ ܡܕܡ . ܗ̇ܝ ܕܟܐܦܐ̈ . ܗܢܘ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܗ̣ܢܘܢ ܗܟܢ ܡܬܪܒܨܝܢ ܘܡܬܚܦܝܢ ܒܥܩܬܐ̈ Xܐܝܟ ܡܐܢܐ ܕܐܦ ܇ ܒܕܡܘܬ ܩܒܘܬܐ̈ ܐܘ ܣܒܛܐ̈ ܐܘ ܡܪܣܘܦܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܗܢܘ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܠܬܐ̈ ܕܩܪܒܬ ܠܘܬܝ ¹ܡܛܠ ܥܡܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ . XX [20]ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܕܒܪܢܘܬܟ . [19]ܗ̇ܝ ܕܐܚܘܢ ܠܡ̇ܢ ܕܐܚܘܢ ܘܕܫܪܟܐ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܚܪܢܐ̈ ܥܒܕܝܢ ܥܠܝܟ ܚܓܐ ܘܪܦܣܐ . [X0]ܐܣܦܢܝܐ ܠܓܘ ܡܢ ܕܐܦ ܠܐܠܗܗܘܢ ܒܢܘܩܝܐ̈ ܘܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܗܫܐ Xܝܐ̇ܡܪ ܠܐܕܘܡ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܕܡܐ ܠܚܝܘܬܐ ܡܬܡܛܝܐܐܟܝܦܘܬܗ . X 0 ܝX ܒܪܡ ܣܘܟܠܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܠܢ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̇ܢܝܢ ܒܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܘܕܚܝܠܢ̈ ܐܦ ܟܕ ܡܡܠܠܢ̈ ܒܠܚܘܕ . ܘܐܦ ܕܐܦ ܕܕܚܝܠܝܢ ܥܠ ܒܢܝܢܦܐ̈ . ܐܪܝܐ . ¹ܘܐܪܝܘܬܐ ܠܢܫܝܗܘܢ̈ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܡܢ ܗ̇ ܬܘܪܨܐ ܩܠܝܠ ܕܚܘܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܛܦܝܣܐ ܝܬܡܬܐ ܬܦܘ ܕܐܦ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܆ ܚ̇ܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐ̇ܠܡ ܠܥܠܡ . ܐܠܐ ܫܒܩܗ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܐܪܒܥܐ ܠܡ ܡܠܟܝܢ̈ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ ܘܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܐܦ ܐ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܆ ܘܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܐܢܫܝܢ̈ :