simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܡܢX ¹ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܘܣܡܐ ܘܒܕܘܟ ܒܘܣܡܗܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܣܘܩܐ̣ ܐܟܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܐܙܕܟ̇ܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XXܠܓܝܣܐ ܐܥܠ ܥܡܗ ܡܪܢ̣ ܕܗܟܢܐ ¹0ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܒܪܐ ܕܐܦ ܕܠܦܪܕܝܣܐ̣ ܩܕܡ ܕܢܩܒܠ ܬܘܩܢܐ ܥܬܝܕܐ ܕܡܠܝܟ ܠܢ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ²ܐܢܐ ܫܡ̇ܥܬܗ̇ ܒܙܒܢ ܡܢ ܐܢܫ X ܡܢܗܘܢ ܘܐܬܕܡ̇ܪܬ ܕܐܦ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܠܦܢܐ ܗܘ ܕܛܠܝܐ̈ X |ܕܒܝܬ ܣܦܪܐ̈ : ¹ܗܕܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܐܠܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܡܘܠܕܢܐ̣ ܐܚܪܢܐ ²³ܕܝܢ ܪܘܚܐ X ܡܬܪܣܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܣܥܪܘ . XX ܗܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܛܥܡܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ¹⁷ܚܫܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܝܟ ܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ XX ܗܘXܘ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܇ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ ܇ ³ ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܢܬ ܬܫܬܒܚ ܐܟܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܕܕܘܒܪܗ̣ ܙ̇ܕܩ ܕܬܣܝܡܝܘܗܝ ܠܟ ܐܝܟ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܘܒܗ ܬܬܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܡܪܘ XXXX ܠܡ ܕܐܦ ܡܦܩܬܐ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܠܒܐ .
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܝ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܣܘܩܐ ܕܐܦ ܇ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܥܡܠܐ̈ ܝܝX ܩܪܒܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܣܓܝ ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : Xܕܡܐ ܕܐܦ ܕܪܓܫܝܗܘܢ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ̣ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܙܒܢܗ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܡܐܡܪܐ ܚܕ ܥܠ ܗܠܝܢ̣ ܐܝܟ ܕܠܬܘܪܨܐ ܕܐܚܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܒܪܝܐ ܡܙܕܗܪ ܐܢܫ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬ̇ܒܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ¹ܒܪܝܐ ܡܙܕܗܪ ܐܢܫ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܘܬܦ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܐ ܕܐܦ ܥܘܡܪܐ ܕܦܐܐ ܠܙܕܝܩܐ̣̈ ܟܕ ܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܙܒܢ ܚܙܘܢܐ̈ ܘܓܠܝܢܐ̣̈ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܕܐܦ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܠܡܫܒܚܘ ܘܠܐ ܒܪܓܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܨܒܝܢܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܒܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܢ ܕܐܦ 1 ܕܝܠܗܝܢ ܕܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬܢ ܡܫܬܪܪܐ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܪܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܚܙܩܝܬܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܥܡ ܢܛܘܪܬܐ X X ܕܚܫܚܐ |ܠܒܪ ܒܐܟܣܢܝܐ . ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܒ̇ܐ ܣܘܣܐܝܣ ܬܐܒܝܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܦ ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܡܬܚܡܝܢ X²ܠܗ̣̇ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ Xܝܢܘܗܪܐ ܕܨܠܘܬܐ ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܬܩܢܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܠܫܢܐ ܬܪܬܝܢ̈ : ܢܘܗܪܐ ܘܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ