simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܡܪܘ XXXX ܠܡ ܕܐܦ ܡܦܩܬܐ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܠܒܐ .
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܘܥܕܝܢ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ . ܡܐ ܕܐܦ ܡܫܬܘܐ XXXXܕܢܚܙܐ̣ |ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ :
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܩ̇ܐܡ ܐܢܫ ܥܠ ܫܪܪܗ ܐ . ܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܗܪܟܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܣܘܟܠܐ ܕܡܠܐ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX Xܝܛܟܣܐ ܣܝܡܝܢ̣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܡܫܒܚܘܬܗ ܦܪܝܫܝܢ ܇ ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ²ܐܢܐ ܫܡ̇ܥܬܗ̇ ܒܙܒܢ ܡܢ ܐܢܫ X ܡܢܗܘܢ ܘܐܬܕܡ̇ܪܬ ܕܐܦ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܠܦܢܐ ܗܘ ܕܛܠܝܐ̈ X |ܕܒܝܬ ܣܦܪܐ̈ : ¹ܗܕܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ²̈ ܡܫܬܡܗܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ . ܩܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ XXX1 ܓܡܝܪܐ̣̈ ¹ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܥܘܢܕܢܗܘܢ X ܒܙܒܢ ܣܝܒܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܐܦ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ ¹⁸ܘܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܕܝܘܐ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܒܗܬܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܪܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܚܙܩܝܬܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܥܡ ܢܛܘܪܬܐ X X ܕܚܫܚܐ |ܠܒܪ ܒܐܟܣܢܝܐ . ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܫܥ |ܝܗ̣ܒ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܒܪܐ X0 ܒܨܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܐܦ ܒܢܦܫܗ ܘܡܫܘܚ ܒܗ ܦܐܪܘܗܝ̣̈ ܘܝܠܕܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ X ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܒ̇ܐ ܣܘܣܐܝܣ ܬܐܒܝܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܦ ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܡܬܚܡܝܢ X²ܠܗ̣̇ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܣܓܝ ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : Xܕܡܐ ܕܐܦ ܕܪܓܫܝܗܘܢ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ̣ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܫܪܝܪܐ̣X ܘܩܝܡ ܠܘܬܗ̇ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܆ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܥܒܕܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ²ܐܡ̣ܪ ܒܟܬܒܐ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܐ : ܕܐܦ ܠܘܩܕܡ ܡܢ Xܢܥܠܡܐ ܘܡܢ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܢܘܬܦܘܗܝ̣̈ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡXX ܐܡ̇ܪ : ܕܪܫܐ ܕܟܠ ܩܦ̣ܚ ܇ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XXܠܓܝܣܐ ܐܥܠ ܥܡܗ ܡܪܢ̣ ܕܗܟܢܐ ¹0ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܒܪܐ ܕܐܦ ܕܠܦܪܕܝܣܐ̣ ܩܕܡ ܕܢܩܒܠ ܬܘܩܢܐ ܥܬܝܕܐ ܕܡܠܝܟ ܠܢ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ XX ܗܘXܘ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܇ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ ܇ ³ ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܡܢX ¹ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܘܣܡܐ ܘܒܕܘܟ ܒܘܣܡܗܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܣܘܩܐ̣ ܐܟܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘX ܢܥܒܕ ܒܟܬܒܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐ ܕܠܬܘܪܨܐ ܕܐܚܐ̈ . ܕܐܦ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܬܪܥܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܠ ܗܢܐ ܕܝ̣ܢܐ ܕܒܫܝܘܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܪܬܝܗ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܘX ¹ܕܩܝܡܬܐ ܘܩܘܡܐ ܕܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܚܣܝܪܐ ܥܠܬܐ ܡܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܘܐܪܝܡܗ ܘܩܒܥܗ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܗ . X ܗܫܐ ܕܝܢ