simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܗܘܢ ܗܘܢܐ ܂ XX ܡܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܢܩܒܪܘܢ ܡܝܬܝܗܘܢ̣̈ ܂ Xܡܛܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܣ̇ܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܐܝܟ ܕܡܣ̣ܒܪ ܝ ܐܢܐ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ X ܂ ܐܘܣܦ ܂ ܢ̇ܚܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܫܡܝܐ̣ ܕܐܦ ܥܡ ܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܪ ܂ ܐܠ̇ܨܐ ܗܟܝܠ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܪܘܚܐ̈ ܦܩ̇ܕ ܘܠܡܝܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܂ ܐܪܐ ܟܝ ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗܘܘ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܘܐܡ̇ܪܝܢ̣ ܂ ܡ̣ܢܘ ܐܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ [ܫܐܕܐ] ܡܪܝܪܐ ܘܒܝܫ ܙܢܐ ܪܕܦܬ̣ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܚܢܙܘܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܦܩ̇ܕ ܘܠܪܘܚܐ ܂ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܂ ܪܒܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐܦ ܘܕܐܝܟ ܐܝܢܐ̇ ܂ ܘܕܒܟܡܐ ܚܝܠܐ ܝX ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܪܒܘܬܐ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܥܠ ܡܢ ܟܚܝܕܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܒܗܐ̇̈ ܂ ܙܕܩ̇ ܕܬ̇ܬܣܝܡ̇ ܕܐܦ ܕܚܝܐ̈ ܕܒܡܫܝܚܐ ܩ̣ܢܝܢ ܂ ܒܪܡ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܝܬ ܠܡܐܠܦ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܘܗܪܐ ܣܦܩ ܡ̇ܢ ܠܙܥܘܪܐ̇̈ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܠܟܘܠܐ ܂ X ܩܡ ܕܐܦ ܚܝܐ̈ ܂ ܫܘ̣ܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܡܢ ܫܛܝܘܬܐ ܕܛܒ ܣܓܝܐܐ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ ܢܣܝܡܘܢ ܂ ܗ̇ܘ ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝ ܒܛܒܬܐ̣̈ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ̣ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬܐ̣ ܂ ܦܩ̣ܕ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܡܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܢܦܠܘܢ ܃ ܘܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܕܐܦ ܬܠܡܝܕܐ̈ X ܠܚܝܠܐ ܕܡܢ ܪܘܡܐ̣ ܂ ܟܒܪ ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܬܐܠܦ̣ ܂ ܝ ܐܬܥܗܕ ܠܚܟܝ̇ܡܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܢܐܠܕܢ ܒܢ̣ܝܐ̈ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܪܥ̣ܐ ܂ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܙܕܩ̇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܂ ܡܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܪܘܚܐ̈ ܦܩ̇ܕ ܘܠܡܝܐ̈ ܝܝ ܘܡ̇ܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܀ ܬܘ ܬܘܒ ܕܟܕ ܥܡ ܕܐܦ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܡ̣ܢܘ ܐܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܐܦܐ ܕܟܡܝܪܘܬܐ̈ ܝܝ ܡܙܡ̇ܢܢܐ ܕܐܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗܘܢ ܃ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܓܪܐ ܢܬܬܘܒܠܘܢ ܃ ܩ̇ܕܡ ܡܫ̇ܘܕܥ ܚܘܝܚܐܝܬ ܟܕ ܡ̇ܠܦ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܚܠ̇ ܂ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܬܕܡܘܪܬ ܐ̣ ܂ ܟܐ̣ܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܬܘܐ ܠܫܦܝܥܘܬ ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܕܐ ܬܚ̣ܙܐ ܠܐ ܕܓܠܬܐ̣ ܂ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܚ̣ܙܐ ܕܐܒܐ̈ ܕܐܦ ܬܡܝܗܬܐ̇̈ ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܐܫܟܚܬ̇ ܂ ܟܘܠܗ̇ ܗܕܐ XX ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܩܪܝܒܐ ܕܐܦ ܐܥܕܝ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܝܫܘ̣ܥ̣ ܂ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܓܒܪܐ̈ ܡܕܡ ܥܢܬ̈ ܢܦܠܘܢ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܐܦ ܘܦܪܘܩܝܬܐ ܂ ܘܐܢܢܩܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܕ · ܗܕܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܥܪ ܆
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܗܕܐ ܢܥ̣ܒܕ ܥܘܗܕܢܐ ܢܟܝܡ ܛܒ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ ܂ ܐܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܠܐ̣ ܡܢܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܠܨܐ ܗܘܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܟܒܪ ܇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܫܦܝܪܘܬ ܠܒܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܇ ܝ ܠܛ ܕܐܦ ܚܒܢܐ̈ ܨ̇ܒܐ ܕܢܗܘܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܝ̇ܢܝܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܩܦܘܢ ܠܗ ܇