simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam X0ܚܢܢ ܃ ܟܕ ܐܝܟ ܚܕܪܝ̈ ܡܪܓܐ ܡܕܡ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡܬܟܪܟܝܢ̈ ܕܐܦ ܡܠܟܐ̈ ܘܗܕܝܘܛܐ̣̈ ܠܚܘܠܡܢܐ ܡܩܪܒܝܢ̈ ܂ ܐܝ̣ܬܐ ܗܟܝܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ X ܂ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܢ̇ܩܢܐ ܗܟܝܠ ܗܕܝܪܘܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܇ ܕܐܦ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܡܕܡܝܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܘ̣ܘ ܆ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܒܘܟܘܢ ܗ̇ܘ ܫܡ̇ܝܢܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܐ̣ܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܢܪܫܘܡ ܒܢܦܫܬܢ̈ ܂ ܗܘ̣ܘ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܪܚܡܢܐ̣̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܗܪܘܢ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܢ ܢܦܫܗ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܡܟܗܢܢܘܬܐ ܕܐܦ ܢܣ̇ܒ ܝ ܐܢܫ ܐܝܩܪܐ̇ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܫ̇ܘܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܦܫܝܛܐܝܬ ܢܩ̣̇ܦ X ܠܡܫܝܚܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ̇ ܂ ܐܟܙܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܡܘܫܐ̣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܕܒܚܐ̣̈ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢܚܘܢ ܂ ܡܛܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̇ܘ ܕܒܒܣܪ ܆ ܐܠܐ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܕܗܕܐ ܝ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܕܐܦ ܕܒܝܕ ܕܡܐ̣̈ ܂ ܂ X ܂ ܐܪܐ ܒܬܢܢܐ̈ ܘܒܠܝܒܢܘܢ ܃ ܐܟܙܢܐ ܟܐܡܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬܝܗ ܘܢ ܕܫ̇ܘܝܢ ܠܡܣܒ ܂ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܫܘܒܗܪܐ̈ ܕܐܦ ܠܟܠܢܫ ܘܕܠܐ ܦܘܪܫܐ̣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܠܘܢ̇ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ̣ ܘܕܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܠܗ ܣܟ ܃ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ̣ ܂ ܡܕܝܢ ܡܘܕܐ ܐܢܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܠܨܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܢܬܠܘܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܚܘܒܐ̇ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܒܢܝ̈ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̇ ܂ ܐܘ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܢܗܪܘ̇ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܡܐ ܕܟܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܇ ܟܕ ܚܟܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܠܣ ܂ ܕܐܦ ܕܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܝX ܘܒܫܡܝܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ [ܫܐܕܐ] ܡܪܝܪܐ ܘܒܝܫ ܙܢܐ ܪܕܦܬ̣ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܚܢܙܘܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܢܫܬܘܕܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܛܒܬܐ̣̈ ܂ ܡܬܡܚܠܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ̇ ܂ ܠܘܬ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠ̣ ܂ ܐ̇ܝܟܢܐ ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܡ̇ܕܓܠ ܂ ܝX ܘܒܝ-ܢܫܐ ܡ̇ܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܐܬܕܡ̇ܝ ܒܡܫܝܚܐ ܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܀ ܝ XܝXܝܠܝܢܢX XXܝX XܘXܝX ܀ ܐܬܕܡ̇ܘ ܒܝ̣ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܣܬ̣ܥܪܬ ܂ X ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܝܘܚܢܢ ܕܐܦ ܡܚܘܐ̇ ܂ ܢܗܦܘܟ ܢܝܬܐ ܡܟܝܠ ܠܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܪܝܪܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܩܝܡܗ ܠܘܬܗ̣ ܂ ܟܕ ܒܗ ܒܐܣܟܡܐ ܡܚܘܐ̇ ܂ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܒܝܫܘܬܐ̇ ܂ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܝܬܝ ܂ ܠܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܆ ܡܓܙܝܘܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܐ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡܪܝ̣ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗ ܝ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܙܕܩ̇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܂ ܡܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܡܦܝܣܝXܢXܢ̣ ܂ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܬܕܒܪ ܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܝܕܝܥܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܟܘܠ ܒܘܪܟܐ ܟ̇ܦܐ ܠܗ̣ ܐܝܟ ܗ̇̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܕܐܦ ܝX ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܢܫܒܚ ܂ ܡܣ̣ܬܓܕ ܓܝܪ ܘܒܫܡܝܐ ܐܝܟܢܐ