simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܦ XX ܠܐ ܥܠܩܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܕܪܟܗ . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ³ܘܗܕܡܐ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܐܣܝܪܐẌ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܡ̣ܪ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܝܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܚܙܝܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܘܥܡܝX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܘܩܒܠܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ⁹ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܒܐܢܫܘܬܗ ܣܓܝ ܡܥܠܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܐܟܬܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ ܕܐܦ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܘܡܨܒܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) X 2ܐܝܟܢܐ X ܕܐܦ ܒܣܪܐ Xܕܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܢ ⁶ ܕܐܦ ܒܫܘܪܝܐ ܘ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ : ܕܐܦ ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟܢܐ X ܕܐܦ ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܡܪ ܇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܫܐ̈ ܕܥܕܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܓܕ ܐܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܚܘܪ ܡ̣ܢ