simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܘܐܝܩܪܐ X0 ܘܫܡܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܡܚܬܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܕܐܦ ܠܕܪXܢܐ ܕܒܪܘܬܐ ܐܫܘܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܟܡܐ ܒܝܫܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܛܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐܐܬܐ̈ ܘܩܡ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܡܦܘܠܬܗ ܕܡ̣ܢ 5ܪܒܘܬܗ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܓܠܝܝ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܥܠܝܐ ܠܗ ܆ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܕܐܦ ܕܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܝܬܪܐ ܠܐܝܢܐ ܕܓܡܪ ܠܗ̇ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܝ ܗܕܐ X 5ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܕܐܦ : ܠܘ ܒܠܚܘܕ X ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܪܟܒܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ ܘܢܣܥܘܢ ܠܡܕܓܠܘ ܇ ܣܥܘ ܕܐܦ ܥܒܪܝܐ̈ . ܐܢܫܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܚܕܐX ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܢܥܒܪܘܢ : ܕܐܦ ܕܡܘܠܟܢܐ ܠܐ ܡܨܝܢ̈ ܗ̣ܘܘ : ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܓܡܝܪܐܝܬX ܦܩ̇ܕ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܣܪܐ Xܕܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇ ²²ܘܐܦ ܡܐܟܠ ܐܟܠܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ X⁰ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ X 2ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܪܟܐ ܐܡܪ ܪܩܚܢܐ ܕܐܢܐ ܡܫܕܠ ܐܢܐ ܠܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܢܬܦܣܣ ܠܝ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ XX ܕܠܘܬ ܚܕ ܐܝܟ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆ ܟܕ ܡܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܘܡܢ ܚܐܪܬܐ̈ ܡܬܝܒܠ : ܫܘܝܢ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܐܚܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ : ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ ܗ̣ܘܐ ܕܢܐܪܬ X ܒܘܪܟܬܐ ܘܐܣܬܠܝ : ܐܬܪܐ ܕܐܦ ܙܒܢ ܒܘܟܪܘܬܗ . ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ Xܘܒܢܝܐ̈ X XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܝ ܒܬܫܒܘܚ X ܐܡܪܬ 25ܕܩܡܬ ܠܡ ܐܡܐ ܒܝܣܪܝܠ . ܠܐܬܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܬܗܘܐ X⁹ܡܕܒܪܐ ܘܕܝܢܐ ܠܗܘܢ ܐܢܢܬܐ . ܐܝܟ XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܒܬܟܝܒܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܠܘܬ ܘ̇ܠܝܬܐ ܐܦܢܝܗ : ܐܝܟܢܐ XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܚܘܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܗ ܕܦܠܓ : ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ 0 ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܕܢܚܘܪ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܬܦܪܫܘ ܠܥܒܕܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܪܓܙܝܢ̈ ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܬܢܛܪ ܢܡܘܣܐ . ܘܡܘܣܦܝܢ ܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܘ : ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܨܒܘ ܠܡܠܦܘ : ܘܡܙܗܪ ܠܗܘܢ 10 ܕܐܦ ܗ̣ܘܘ ܕܢܦܝܣܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐ ܇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܒܝܐ ܐܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ ܘܥܒܕܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܝܢ ܡܢܗ 25ܒܟܠܗXܢ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ ܐܗܪܘܢ ܩܡ ܥܡܐ ܠܡܪܓܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܘܝ : ܘܢܬܠܘܢܗ̇ ܠܫܒXܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܪܓܬܗܘܢ : 5 ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܝܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܚܝܠܬܢܝܐ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ ܕܐܦ ܡܬܩܪܝܐ ܥܠ ܚܣܝܢܘܬܗ ܕܡܫܒܐ ܗܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܡ̣ܪ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ : ܕܡܪܝ ܡܢܘ ܗܝܡܢ ܠܫܥܢ : ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢX ܠܡܐܟܠ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܗܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܡܕܡ . ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܕܟܝ ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ