simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) XX ܠܐ ܥܠܩܬܐ ܡܐ ܕܐܚܕܬ ܒܓܘܫܡܐ ܡܪܦܝܐ ܠܗ : ܐX ܐܢ ܐܨܛܪܝܬ ܕܐܦ ܟܡܐ ܢܟܢܫ ܘܢܚܡܘܠ ܠܐ ܣܒܠܐ ܐܘ ܡܬܡܠܝܐ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ : ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܙ̇ܠ ܠܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܠܓܐ ܕܦܠܓܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ³ܘܗܕܡܐ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܐܣܝܪܐẌ ܚܝܘܬܐ : ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܬܦܠܛ ܕܐܦ ܝܬܐ ܟܠܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܡܣܬ ܕܚܫܐ ܡܘܒܕܢܐ ܠܐ ܢܕܪܟܗ . ܐܝܟܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܝܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܚܝܠܬܢܝܐ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ ܕܐܦ ܡܬܩܪܝܐ ܥܠ ܚܣܝܢܘܬܗ ܕܡܫܒܐ ܗܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܡ̣ܪ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܘܥܡܝX ܢܐܙܠܘܢ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥ : ܕܕܫܥܬܐ ܕܐܦ ܕܢܘܒܠܘܢ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܕܐܬܒ̇ܥ ܘܐܟܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܠܘܩܒܠܝ ܐܝܟ ܡܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܐܢܫܘܬܗ ܣܓܝ ܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܕܟܝܝܐ X ܕܥܡܪ ܒܗ . ܕܐܦ ܡܚܝܕܐܝܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܐܡܪܗ̇ . ⁹ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܐܟܬܒ ܫܘܕܥ ܗܠܝܢ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܪܫܝܡ ܥܠ ܕܐܦ ܒܪܫ ܟܬܒܗ ܫܡܗ : ܘܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܦܩܕ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܘܡܨܒܬܐ ܢܒܢܐ ܘܢܬܩܢ ܠܗ . ܐܬܪܥܝ ܓܝܪ ܕܫܟܝܪܐ ܕܐܦ ܬܬܣܝܡ ܟܕ ܐܦ ܠܡܣܩܬܗ̇ ܛܒ ܬܡܝܗܐܝܬ ܥܒܕܗ̇ : ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܣܪܐ Xܕܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇ ²²ܘܐܦ ܡܐܟܠ ܐܟܠܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ X⁰ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ X 2ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈ ܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܢܫܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ²⁰ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܫܘܪܝܐ ܘ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܢܕܡܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܒܫܘܠܡܐ ܨܒ̣ܐ ܕܐܦ ܕܡܕܡܝܘ ܕܡܝ ܒܗܕܐ ܦܘܠܘܣ XX : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܢ ⁶
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢX ܠܡܐܟܠ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܗܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܡܕܡ . ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܕܟܝ ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ ܘܢܣܥܘܢ ܠܡܕܓܠܘ ܇ ܣܥܘ ܕܐܦ ܥܒܪܝܐ̈ . ܐܢܫܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆ ܟܕ ܡܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܘܡܢ ܚܐܪܬܐ̈ ܡܬܝܒܠ : ܫܘܝܢ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܐܚܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ : ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܐܡܪ ܇ ܕܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܕܣܦܘܬܟ̈ : ܐܢܐ ܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܟܠ ܡܕܡ ܢܣܒܘܠ ܘܢܣܝܒܪX ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܢܣܝܒܪ ܚܫܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܥܗܕ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܝܟ ܕܢܚܦܛܝܘܗܝ ܕܢܬܕܡܐ ܒܗ : X0ܬܢܐ ܚܫܐ̈ ܕܥܕܘ ܥܠܘܗܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܓܕ ܐܢܘܢ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܚܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܐܦ ܘܕܝܠܗ ܕܒܥܠܐ ܥܛܝܗܝ ܠܫܡܗ ܡܢ ܝܣܪܝܠ : ܘܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܚܘܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܗ ܕܦܠܓ : ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ 0 ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܕܢܚܘܪ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆