simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐ ܢܚ̣ܬ ܂ ܕܐܦ 13ܒܗܕܐ̣ ܂ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐܦ 1ܗ̣ܘ ܐܕܡ ܕܬܪܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ 2ܠܙܡܝܪܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂ ܕܐܦ 2ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂ ܕܐܦ 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܦ 7ܢܦܫܐ ܨܒܝܥܐ ܗܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗܘܢ ܂ 0ܐܝܟ ܕܐܦ [ܦܘܠܘܣ ]ܚܙ̣ܐ ܡܐܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ · ܠܐ ܬܫܥܝܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 3ܘܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܦ · ܠܙܒܢܗܝܢ X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ·ܗܢܐ ܡܝܟܐ ܥܢܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ·ܝXX ܂ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܐܦ ܂ ܝ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܕܫܐ ܕܡܠܚܐ ܢܥܒܕܘܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܝ ܕܐܦ ܐܘܪܕܥܐ̈ ܘܢܘܢܐẌ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܙܒܢ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܐܦ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܠܦ ܕܬ ܐܡܪ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܦ ܛܠܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܡܪܐ ܐܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̣̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. XXܝ ·ܝ ·X ܕܐܦ ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ