simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܝܢ ܐܝܟܐ - ܕܐܦ ܫܡܗܐ̈ ܡܒܨܪ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗܘܢ ܂ 0ܐܝܟ ܕܐܦ [ܦܘܠܘܣ ]ܚܙ̣ܐ ܡܐܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܣܬܒܪ ܂ 0ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪXܢ ܒܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܬܒܐ ܃ 3 ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܠܡ ܟܗܢܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܝܟܐ X ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܕܪܝܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. XXܟܝXܐ ܃ XXX ܕܐܦ ܕܘܝ ܟܠ ܟܝXܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢܗܝܢ ܂ Xܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܛܠܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܙܕ̇ܩ ܠܡܪܢܐ · ܕܐܦ ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. XXܝ ·ܝ ·X ܕܐܦ ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܛܠ ·ܝXX ·ܝ ܕܐܦ ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܡܬܐܡܪܐܝ 1ܥܠܝܗܘܢ̣ ܂ ܕܐܦ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܒܚܡܪܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܕܐܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܕܡ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܝ̇
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂ ܕܐܦ 2ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂ ܕܐܦ ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂ ܕܐܦ 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 5ܕܫܒܝܥܝܐ ܕܡܝܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܘܡܐ X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐܦ 1ܗ̣ܘ ܐܕܡ ܕܬܪܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܦ ܗܕܐ ܂ ܕܐܦ ܒܠܠܝܐ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ