simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 13ܒܗܕܐ̣ ܂ ܝ ܢܬܠ ܠܗ̇ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܠܒܝܫܘܬܗܘܢ ܂ ܕܟܒܪ ܕܐܦ ܐ ܒܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܗ ܂ ܘܒܫܒܥܐ 12ܝܘܡܝܢ̈ ܡܛܪܐ ܠܐ ܢܚ̣ܬ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 1ܗ̣ܘ ܐܕܡ ܕܬܪܝܢ ܐܫܬܡܗ ܂ X0ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܬܟܣܣܝܢ ܡܢܗ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ ܩܘܝ ܂ ܐܝܟ ܕܟܐܡܬ ܢܠܚܡܘܢ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܠܙܡܝܪܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܠ ܕܘܝܕ ܘ̇ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܢܬܬܗܝ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܘܐܚܪܝܐܝܬ ܢܓܕܘ ܐܢܝܢ̈ ܠܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܠܥܙܪ ܕܡܝܬ ܠܗ ܐܬܬܗܝ ܂ ܕܒܗ ܝ ܕܐܦ ܕܚܘܛܪܗ ܠܚܘܕ ܣ̇ܦܩ ܕܢܚܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ ܂ ܘܗܘ · ܚܡܘܪ ܩܒܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܕܐܦ ܐܓܪܗ ܠܚܡܘܪ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒ̣ ܂ ܘܚܫܠ ܫܕܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܢܦܫܐ ܨܒܝܥܐ ܗܝ ܒܚܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܨܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. [ܦܘܠܘܣ ]ܚܙ̣ܐ ܡܐܢܐ ܕܟܬܢܐ ܕܫܐܒ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܝX ܕܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܓܝܪ ܩܒܠܘܗܝ ܕܒܝܬX ܐܕܡ̇ ܂ ܘܐܬܩܒܥ ܒܗܘܢ ܂ 0ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܠܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗܕܐ ܬܒܥܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܬܚܝܬ ܡܢܝܢܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܠܙܒܢܗܝܢ X ܡܬܢܣܒܢ̈ ܥܠ ܡܩܒܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܚܬܝܬܘܬܗܝܢ̣ ܂ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܥܬܝܩ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܂ 3ܘܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ·ܗܢܐ ܡܝܟܐ ܥܢܬܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܪܢܐ ܂ 0ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܂ ܕܐܦ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܡܚܒܠܘ ܡܚܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ·ܝXX ܂ ܝ ܂ ܠܐ ܚܢܢ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܘܬ ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܡܬܓܡܪ ܂ ܝ· ܟܠܒܬܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܟܗܢܘܬ ܐ ܡ̣ܠܝܬ ܠܗ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܝ ܂ ܝ ܂ X ܠܨܦܘܪܐ 0ܘܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܘܫܐ ܕܒ̣ܪ ܕܐܦ ܡܢX ܕܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܠܡܕܒܪܐ ܗ̣ܦܟ ܠܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̣ܪܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܕܫܐ ܕܡܠܚܐ ܢܥܒܕܘܢ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܡܠܚܐ ܢܫܬܚܠܦܘܢ ܂ XX ܕܐܦ ܡܢ ܥܘܙܗ ܕܩܝܛܐ 2 ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܠܡܠܝܚܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܘܪܕܥܐ̈ ܘܢܘܢܐẌ ܂ ܣ̇ܠܩܐ X - ܂ ܘXܐܝX X - Xܝܝܪ XXܪܘ X - ܕܐܦ ܡܛܪܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܡܢܗܘܢ Xܡܝܐ̈ ܘܫ̇ܬܝܢ ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܥܣܪܬܐ ܒܢܝܣܢ ܡܬܒܛܢ ܒܓܘ ܥܘܒܐ ܒܬܘܠܝܐ ܕܐܦ ܝ · ·ܝ · ܝ ܂ ܢܦܩܘܢ ܢܬܟܪܟܘܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܠܡܙܒܢ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܐܦ ܛܠܝܐ ܐܟܬ̣ܒܬ ܢܦܫܝ ܠܒܝܬܝܘܬܟ ܂ 15ܘܒܕܘܟܬ ܕܐܦ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܕܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ ܂ ܚܠܦ ܕܬ ܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܚܡܪܐ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟܘܢ ܝ ܂ ܘܩܒܠܘ ܦܝܣܐ̣ ܐܢ ܐܦ ܡܠܦܢܗܘܢ ܕܐܦ ܣܟܠܐ̣ ܂ ܐܣܝ 7ܠܪܥܝܢܗܘܢ ·X· X0ܝ ܟܕ ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̣̈ ܂ ܒܗܕܐ ܗܦܟܬܐ ܐܘܒܠ 12ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܕܐܦ ܠܒܒܗ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܩܢܛ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܘܡܢ ܦܪܥܘܢ ܂ ܕܡܝܐ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂ ܕܡܛܠ ܣܪܝܘܬܗ̇ ܟܢܝܗ̇ 11 ܐܒܘܗ̇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܓܝܘܪܗ̇ ܂ ܠܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܂ XXܝ ·ܝ ·X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ ܩܪܗ̇ ܠܒܒܠ ܂ ܚܕܝܗ ܘܕܪܥܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܂ ܝܝ̇· ܂ · ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܕܩ ܂ ܪܝܫܗ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܘܬ ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ