simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܫܡܗܐ̈ ܡܒܨܪ ܂ ܘܚܣܪ ܦܬܓܡܐ 3ܡܢ ܣܘܟܠܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܠܥܠܝܬܐ̈ ܐܘ ܠܬܚܬܝܬܐ̈ ܢܩܦܢ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟܐ -
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. [ܦܘܠܘܣ ]ܚܙ̣ܐ ܡܐܢܐ ܕܟܬܢܐ ܕܫܐܒ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܝX ܕܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܓܝܪ ܩܒܠܘܗܝ ܕܒܝܬX ܐܕܡ̇ ܂ ܘܐܬܩܒܥ ܒܗܘܢ ܂ 0ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢ ܒܬܪXܢ ܒܗ 0 ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܢܫܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܚܙܝܘ ܕܐܦ ܓܠܝܢܐ ܂ ܕܠܐ ܕܚܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܐܫܪܢܐ ܢܣܬܒܪ ܂ 0ܘܕܬܪܬܝܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܟܘܢ ܠܡ ܟܗܢܐ̈ ܘܝ ܘܬܘܒ ܂ ܠܟܘܢ ܠܡ X 1ܟܗܢܐ̈ ܕܒܙܝܬܘܢ ܕܐܦ ܒܟܕܒܘܬܐ ܃ ܘܐܬܩܠܘܗܝ ܠܥܡܐ ܂ ܐܝܟ ܕܡܩܛܪܓ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ ܃ 3
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܕܪܝܢ̈ ܕܪܝܢ̣̈ ܂ ܝ̇ܕXܥ ܕܐܦ ܗܘܐ X0ܐܕܡ ܕܢܚܛܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܂ ܘܡܢܐ ܝX ܐܡܪܢܐ ܐܕܡ ܂ ܐܝܟܐ X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܘܝ ܟܠ ܟܝXܐ ܕܟܪܝܥܝܢ ܝܘ̣ܘ ܠX ܫܦܝܘܝܝ̈ ܕܫܐܘܠ ܃ ܠܐ ܕܐܦ ܕܝXܝܫܬܐ̈ ܝXܘܠܕ ܒXܢܠܢܐ ܃ ܐܝܝ ܝXܐ XXܟܝXܐ ܃ XXX
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܛܠܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܕܣܦܝܠܐ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܕX ܂ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܝ ܂ ̈ ܒܐܡܐ ܣܝܡ̣ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢܗܝܢ ܂ Xܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܂ ܘܐܝܟ ܝܘ̣ܚܢܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܐܦ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܝܘܬܘܬܐ ܠܒܝܫܝܢ ܂ ܙܕ̇ܩ ܠܡܪܢܐ ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂ ܕܡܛܠ ܣܪܝܘܬܗ̇ ܟܢܝܗ̇ 11 ܐܒܘܗ̇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܓܝܘܪܗ̇ ܂ ܠܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܂ XXܝ ·ܝ ·X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ ܝ ܂ ܐܣܟܝ̇ܡܐ̈ ܘܠܒܝܫܘܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܗ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܟܬܒܝ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܡܛܠ ·ܝXX ·ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕܝܢ̇ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ ܠ̇ܐ ܐܪܝܐ ܕܐܦ ܕܚܕܕܐ̈ ܃ ܐܝܬ ܕܝܢ 12ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܬܐܡܪܐܝ 1ܥܠܝܗܘܢ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܠܦ ܠܢ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܦ ܚܠܛܐ ܘܠܐ ܬܕܒܪ ̈ · ܝ̈· ·ܝ · ܦܕܢܐ ܒܬܘܪܐ ܘܒܚܡܪܐ ܐܟܚܕܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܩ̣ܪܒ 17ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܣ̣ܥܪ ܕܐܦ ܫܟܝܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܠܡܪܢܐ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܠܥܙܪ ܕܡܝܬ ܠܗ ܐܬܬܗܝ ܂ ܕܒܗ ܝ ܕܐܦ ܕܚܘܛܪܗ ܠܚܘܕ ܣ̇ܦܩ ܕܢܚܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ ܫܪܝܗ ܐܢ ܬܝܒܝܢ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܂ ܬܢܢ ܓܝܪܝ ܡܣܡ ܝ ܂ ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܘܡܗܦܟ ܡܢܢ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ X ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ ܂ ܘܗܘ · ܚܡܘܪ ܩܒܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܕܐܦ ܐܓܪܗ ܠܚܡܘܪ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒ̣ ܂ ܘܚܫܠ ܫܕܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܘܡܐ X ܕܚܘܣܝܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ · XX · ܘܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ 5ܕܫܒܝܥܝܐ ܕܡܝܐ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 1ܗ̣ܘ ܐܕܡ ܕܬܪܝܢ ܐܫܬܡܗ ܂ X0ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܬܟܣܣܝܢ ܡܢܗ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ ܩܘܝ ܂ ܐܝܟ ܕܟܐܡܬ ܢܠܚܡܘܢ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܠܠܝܐ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ ܘܒ̇ܪܐ ܂ ܚܕܐ̣ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܕܡ̇ܐ ܠܗܘ̇ ܕܐܦ X ܂ ܠܢܝܣܢܝܐ ܂ ܙܒܝܐXܝܪ̈ X - ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܢܘܣܦ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ ܪܫܝܡ ܒܥܒܪܝܐ̣ ܂ ܠܡܢܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܕܥܠ ܕܐܦ ܠܘܩܒܠܗܘ̣ܢ ܝ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂