simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.2) ܃ ܗ ܐܟܡܐ ܕܐܦ 0 ܐܠܝܫܒܥ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܘܬܦܢܟܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܐܦ · 0ܝܝ· ܗܢܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܂ XX ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܒܒܪܘܬܐ ܠܝܘܕܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܂ ܝܝX· ܗ̣ܢܘܢ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܢ̇ܥܠ ܡܕܡ ܩܕܡ ܕܐܦ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐ ܠܢܐ ܓܠܝܙ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܐ ܐܠܗܐ ܝ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܠܗ ܝ̇ܕܥ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܬܘܒ ܫ̣ܐܠ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܐ ܫ̣ܐܠ ܕܐܝܟܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܒܣܪ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܘܗܝ ܩ̣ܒܠ ܥܠܘܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡ̣ܕ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܃ ܚ̣ܘܝ ܒܗܕܐ ܕܐܦ ܐܚܘܗܝ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܚܪܡܐ̈
Commentarii in Evangelia (II.2) ܘܐ ܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܣ̇ܝܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܀ ܐ ܟ ܕܐܦ ܐܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܃
Commentarii in Evangelia (II.2) ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܦ ܐܠܝܫܒܥ ܒܛܢܐ ܒܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܃ ܚܘܐܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܣ̇ܓܘܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܡܪ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܝܡܢܘܬܗ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ