simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܙܢܐ ܂ 3ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܘܡܬܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܕܢܡܘܣܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܠܐ ܥܠ 3ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܬܓܫܘX ܗܘ̣ܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܘܐܬܚܫܒ XX ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܐܬܐܣܝܘ ܂ Xܘܝ̣ܕܥ ܕܐܦ ܠܓܪܒܗ ܡܫܟܢܢ ܠܡܕܟܝܘX
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܀ ܀ ܕܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ̇̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘ̇ܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܪܘܕܝܐ ܡܬܩܪܝܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܥܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܦ ܡܢܐ̈ ܕܪܝܫܟܘܢ ܡܢ̣ܢ̈
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܡܪ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܬܘܒ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܢܘܬ̈ ܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܡܫܬܒܗܪܢ ܒܙܕܩܘܬܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܡܢ ܒܪܐܒܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܫܘܥ ܡܬ̣ܩܪܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܦ ܐܠܝܫܒܥ ܒܛܢܐ ܒܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܕܘ ܂ ܕܐܦ ܡܪܚܡ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܀
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܕܙ ܂ ܕܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܠܗ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܂ ܗ̇ ܂ ܕܐܦ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܒܟܘ̣ܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܬܬܗ ܟ̇ܢܝܗ̇ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܡܟܝܪܘܬܐ ܡܬܩܪܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܘܬܦܢܟܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܐܦ · 0ܝܝ· ܗܢܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܫܒ̣ܩ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ