simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.2) 0 ܐܠܝܫܒܥ ܂ ܘܐܬܢܒܝ ܥܠ ܟܪܘܙܐ ܘܡܬܟܪܙܢܐ ܀ ܡܒ̣̇ܪܟ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܗܘܦܟܘܗܝ̈ ܀ ܘܐܬ̇ܡܠܝ ܙܟܪܝܐ ܐܒܘܗܝ ܪܘܚܐ ܃ ܗ ܐܟܡܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) · 0ܝܝ· ܗܢܘܢ ܢܣܝܒܪܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܂ ܘܣܛܢܐ ܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܕܚܛܝܬܐ ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܘܕܢܗܘܘܢ ܕܡ̣ܘܬܐ ܘܬܦܢܟܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ XX ܂ X ܐܘܕܝܘ ܀ ܐܝܢ ܡܪܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܩܪܝܢ ܕܐܦ ܐܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܐ ܬܘܗܝ ܬܒ̣ܥ ܐܢܘܢ ܂ ܗ̇ܝ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܝܝX· ܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܒܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ ܕܐܒܐ ܝ ܕܛܝܒܘܬܐ ܂ ܡܕܝܢ ܫ̣ܘܐ ܒܒܪܘܬܐ ܠܝܘܕܝܐ̈ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܘܐܬܘܬܐ̈ ܣܥ̣ܪܢܢ ܒܫܡܟ ܂ ܐܠܐ 0 ܕܐܦ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܚܣܝܪܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܡܢ ܠܒܪ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܥܠ ܡܕܡ ܩܕܡ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐ ܠܢܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܚ̇ܝ̣ܘܬܐ ܂ ܕܢܬܗܪ ܙܕܩ̇ ܘܕܢ̣ܫܒܚ ܠܥܒܘܕܐ ܕܐܦ ܡܒܚ̇ܢܝܢ ܂ ܘܐ ܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܠܬ ܐ ܐܢ-ܘ ܢ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܒܐ ܐܠܗܐ ܝ ܗܘ ܂ ܘܥܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬ ܚܫܐ ܂ ܐܝ̇ܬܝ ܕܐܦ ܕܢ̇ܥܠܐ ܐܢܘܢ ܠܦܪ̈ ܫܐ ܕܢܘܕܘܢܝܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܒܐ ܠܗ ܝ̇ܕܥ ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܝ ܗ̇ܘ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܂ ܡܕܝܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܐܦ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܗ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܢ ܠܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܟܡܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܒܐ ܫ̣ܐܠ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܕܡ ܂ ܘܗܕܐ ܫ̣ܐܠ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܘܕܠܝܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܫ̣ܐܠ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܒܘܗܝ ܩ̣ܒܠ ܥܠܘܗܝ ܨܢܬܐ ܕܕܒܚܐ̈ ܘܬܢܢܐ ܕܥܠܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܒܪܐܢܫܐ ܘܢܣ̇ܬܪܩ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܢ̣ܟܦܢ ܘܢ̣ܨܗܐ ܒܒܣܪ ܂ ܘܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܂ ܒܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܬܒܪܝܘ ܂ ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܐܕܡ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܗ̣ܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܀ ܘܒܪ ܂ ܠ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܥܡ̣ܕ ܂ ܡܛܠ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܚܘܗܝ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܚܪܡܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܐܟܘܬܗ ܀ ܬܘܒ ܚܡܫܐ̈ ܐܚܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܢܐܨܦ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܀ ܚܡܫܐ̈ ܓܝܪ ܐܚܝܢ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܃ ܚ̣ܘܝ ܒܗܕܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܣ̇ܝܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܫܬܦܥ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܂ ܢܪܝܡܘܢ ܟܝܠܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܠܐ ܢ̇ܙܠܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐ ܬ ܐܡܬܝ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܃ ܗ ܂ ܕܐܚܬ ܢܘܪܐ ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܪܒܝ̈ ܚܡܫܝܢ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܟܕ ܚܙܘ ܠܡ ܝ ܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܗܘܢ ܫܕܪ ܀ ܐ ܟ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܠܝܫܒܥ ܒܛܢܐ ܒܪܐ ܒܣܝܒܘܬܗ̇ ܂ ܘܡܣܬܒܪܐ ܕܪܡܙ ܐܝܬ ܕܐܦ ܂ ܝX ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܐܠܝܫܒܥ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܡ̣ܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܕܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܢܣܒ̣ ܠܗ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܕܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬ ܟܘܟܒܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܣ̇ܓܘܕ ܠܗ ܀ ܗ ܂ ܨܒ̇ܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܂ ܗ̇ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܣܝܒܪ ܗܘ̣ܐ ܕܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܢܩܪܝܘܗܝ ܀ ܃ ܚܘܐܘܢܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܃ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢ ܦܩ̇ܕ ܕܐܦ ܂ ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܦܩ̇ܕ ܥܠ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܡܪ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܂ ܥܠ ܚܟܡܬܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܩܠܣܗ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘ ܗ̣ܒ ܕܐܦ ܡܒܕܩܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐ̣ܡܪ ܒܡܠܬܐ ܂ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܂ ܘܗ̇ܝ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܂ ܒܠܘܬܟܐ ܐܡ̣ܪܘ ܕܠܐ ܝX ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܂