simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܥܠ ܗܕܐ ܣ̣ܡܬܢܝ ܒܗ ܆ ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܬ̇ܓܪ . ܪܚܡܬܟ ܡܪܝ ܕܐܦ ܚܠܝ̣ܛܬ̇ ܒܦܐܪܗܣܝܐ ܕܡܘܢ̇ܥܐ ܕܠܘܬܟ ܠܗܕܐ ܬܥ̣ܒܪ . .
- ܗ̣ܘ ܕܘܥܬܐ ܗܘ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ̈ . ܘܡܢܗ̇ ܕܕܘܥܬܐ ܗܕܐ ܠܐܣܟܡܐ ܕܐܦ ܘܒܠܝܒܘܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ . ܐܦ ܥܠ ܐܠܩܛܪܘܢ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ .
Κατὰ Μᾶρκον ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܢܫܒܘܩ ܠܟܘܢ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܨܠܝܘ ܆ ܫܒܘܩܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܢܫ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܗ̣ܢܘܢ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܩܪܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܐܦ . ܗܢܘ . ܩܒ̇ܠܬ ܓܠܝܢܐ ܐܦ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܟܘܢ̈ .
- ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܡܝܟܐܝܠ X ܕܝܢ ܪܝܫ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܥܕܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܫܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܘܐܦ ܒܫܝܘܠ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗ̣ܢܘܢ ܡܗ̇ddܡܢܝܢ ܘܪܥ̇ܠܝܢ . ܗܟܘܬ ܘܥܒ . . . ܕܐ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܕܢܗddܡܢ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܐ ܟ ܕܐܡ̣ܝܪ ܐܦ ܕܫܐܕܐ̈ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܢܣܝܡ ܩܕܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܘܪܐ ܕܢܒܚܪܝܘܗܝ . ܐܬܪܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܐܢܐ ܗ̣ܝ .
- ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܕܡܗ ܓܥܬ ܕܗܘ ܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܗܝ ܠܘܛܬܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܥܪܘ 1 ܕܡܗ ܕܥܠܝܒܐ ܒܫܠܝܐ ܩܪܢܝ ܕܐܡܪ ܫܪܒܗ ܕܟܡܐ ܚܢܝܓ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܘ ܒܕܡ̣ܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܥܬ̣ܝܪ ܒܟܠ ܡܫܕܪܢܗ ܐܣܬ̣ܪܩ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܟܠ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܗܘܐ̇ ܡ̇ܣܪܩܐ ܆ ܐܟܘܬܗ ܢ̇ܣܬܪܩ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܗܫܐ ܦ̣ܪܫ ܠܗ ܚܪܢܐ ܕܡܝܬܪ ܟܠܗܘܢ . ܘܐܩܝܡܗ ܕܢܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡܬܥܣܩܝܢ XX X XX8 ܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܠܬܗ .
Sermo de Domino Nostro ܗ̣ܘ ܢܦܪܘܣ ܫܘܦܦܐ¹ ܘܢܚܦܐ ܡܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܙܝܘܐ ܥܙܝܙܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܐܓܢ ܘܦܪܣ ܐܝܕܗ ܘܟܣܝ ܡܢܗ ܙܝܘܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܢܟܝܘܗܝ .
- ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܝܬܒܝܢܢ ܐܬ̣ܐ . ܐܫܬܡܥ ܠܡ ܓܝܪ ܛܒܗ ܥܕܡܐ ܕܐܦ XX | X47ܩܥܝܢ ܗܘܝ̈ . ܘܗܟܢܐ ܣܓܝ ܘܬܩܝܦ ܗܘܐ ܩܠܗܝܢ .
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܐ ܥܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡ . . ܪ .
- ܥܠ ܗܕܐ ܣ̣ܡܬܢܝ ܒܗ ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܬܿܓܪ . ܪܚܡܘܬܟ ܡܪܝ ܕܐܦ ܚܠܝ̣ܛܬܿ ܒܦܐܪܗܣܝܐ ܕܡܘܢܿܥܐ ܕܠܘܬܟ ܠܗܕܐ ܬܥ̣ܒܕ .
- ܒܬܫܡܫܬܐ̈ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܘ̇ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܬܣܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܕܐܦ ܒܐܘܣܝܐ ܕܓܒܪܐ ܡܬܗܦܟܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܗܟܢܐ . 10ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܢܫܠܚ ܟܘܬܝܢ ܓܪܒܐ ܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܐܬܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ܟܢܫܘ ܥܠ ܬܪܥܗ ܘܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܐ ܗܘܐ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ 110
Epistulae Quotquot Supersunt ܢܦܫܟ X ܦܪܘܫܬܐ̇ ܂ ܫܪܝܬ ܘܫ̇ܠܡܬ ܘܣܝ̣ܟܬ ܘܣܠ̣ܩܬ̇ ܂ ܕܐܦ ܪܐ ܂ ܣܝܟܢܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܂ ܕܠܐ ܣܕܩܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܦܝܣܝܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܕܐܦ ܃ ܡܛܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝܝ̇ ܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܬܐ 3ܡܛܠ