simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܝܬ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܡ . ܠܘ ܕܐܦ ܒܚܘܕܬܐ ܚܢܐ ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ .
- ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܡܝܟܐܝܠ X ܕܝܢ ܪܝܫ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X ܢܡܘܣ ܐܢܘܢX ²⁴ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ X0 X ܠܐܠܗܐ X X ²²ܕܠܐ X ²³ܢܡܘܣ . ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܠܢ ܐܢܗܘ ܕܢܚܫ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܚܝܠܢ ܘܢܥܕܪܢ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ .
- ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ ܡܢܬܡܠܝ . ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܝ ܠܘܬܟܘܢܿ ܕܐܢܐ ܕܐܦ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܠܡܢܐ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܠܩܝܘܡܘܬܓܘܕܐ̈ ܕܡܠܐܟܐܐܦ̣-ܨܚ̈ ܘܦ-ܪܓܝ ܐܦܥܕܟܝܠ ܕܐܦ . ܚܙܘܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܫܡ̇ܝܢܐ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܗ̣ܘ ܠܥܙܐ ܡܨܪܝܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܕܢܪܡܐ ܒܢ ܣܘܪܕܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܪܒܪܝܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܗܢܘ . ܒܪܒܪܝܐ ܘܬܥܝܫܐ ܘܓܠܝܙ ܡܢ ܚܘܣܢܐ .
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܐܢܐ ܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܬܡܘܬ . ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠܢ ܠܥܠܡܝܢ ܕܐܦ ܘܥܡ ܢܒܝܐ ܩܥܝ . ܕܚܛܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܘܒܪܫܥܬܗ ܡܦܢܐ ܠܟ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ : ܐܝܬXܗܝ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܚܝܠܬܢܐ . X ܘܠܐ̈ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒ̇ܣܪ ܘܐܬܒ̇ܪܢܫ ܡܬܐܡܪܐ .
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܘܢܬܒܣܡ ܒܙܠܝܩ̇ܐ ܘܒܨܡܚܐ̈ ܕܐܦ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐ 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ ܠܛܒܬ ܐܫܬܚܠܦܘ . ܐܠܐ ܘܒܝܕ ܦܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܒܝܕ ܪܚܫܐ ܡܫܘܕܥ ܐܫܕܝ̈ ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ .
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܐ ܥܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡ . . ܪ .
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܡܬ̇ܦܠܓ ܇ ܐܢ ܝ 1ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܠܗ ܠܐ ܝܩܝܪX ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܦܝܣܝܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܕܐܦ ܃ ܡܛܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝܝ̇ ܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܬܐ 3ܡܛܠ
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Cause de la Fondation des Écoles ܫܡܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܙܕܩܘܢ ܠܗ . ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܝܠ ܥܠܪܗ ܕܐܦ ܒܝܪ ܡܫܪܝܗ . ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܘܕܐ ܐܙܕܟܝܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܝ ܬ̇ܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܒܢܡܘܣܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܆ ܩܕܡܝܗ̇ ܒܙܘܥܬܐ ܕܐܦ ܚܕܐ ܠܙܒܢܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̇ܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ :