simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܐܙܕܟ̇ܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. Xܘ̣ ܝܕܥ ܠܐܒܐX . ܘܝ ܀ ܚ ܝ̣ܝܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡ̣ܡ ܒ̇ܨܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ›ܘܡ . ܟܢ ܐ Xܘ ܪܘ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܝ ܝ̇ܕܥ ܠܘ ܠܒܝܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ²ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܩܪܒܗ̇ ܆ ¹ܕܢܕܥ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙ̇ܟܐ ܒܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ²⁹ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܙ̇ܕܩ ܘܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ³⁰ܗܘܘ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܐܠܐ ܡܬܒܥܐ . ܐܢܓܝܪ XXXX ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ X²ܝܕܝܥܐ
- ³⁴²ܣܐܘܝܪܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ]ܪܥܠ ܘܐܬܕܘܕ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܡܪܥܐ ܠܥܪܒܐ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘ . ³⁴¹ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥ
- ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ ܪܒ ²ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܘ X . X 100 330 X2ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ²ܦܪܩܐ ܪܒܐ . . . X 5¹ܪܒ ܗܘ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ¹⁰ ܒܩܢܘܡܟܘܢ ¹ܢܗܘܘܢ X ¹²ܟܪܘܙ ܐ ܕܦܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܐܦ X ܢܗܘܘܢ ⁸ܡܬܬܢܝܢ ⁹ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܨܚܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Septième base: Des démons. ¹⁰ܗ̣ܝ ܫܟܝ̣ܪܐ . ¹⁰ܫܪܝܟ ¹¹ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ X ¹² ܠܬܐ ܕܗ̣ܘܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܢܝܢ ܝ XXX X X X XX ܡ . ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܗ̇ܝ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ¹⁴ܩܛܠܐ . ܘܥܠܡܝܐ̈ ¹⁵ܐܢ ܫܬܝܢ ܘܪܐܓܝܢ̣ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܝܠܕܝܢ ܨܥܪܐ̈ ܘܨܘܚܝܬܐ̈ ¹⁴ܘܡܚܘܬܐ̈ ¹⁴ܓܕܫ ܕܝܢ
Liber de Unione ܂ -· ܝ ܫܐܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܦܪܘܫܘܬܗܘ̣ܢ ܕܐܦ ܣܝܡܐ ܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܘܐܦ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܂
Jean Maron. Exposé de la foi et autres opuscules. ܐܒܐ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܝܠܕܗ . ⁰ܘܗ̣ܘ ܡܕܡ ܕܐܢܫ ܥܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܐ XX 11ܡܠ̣ܬܐ X X ܘܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܟ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. I. Les témoins et leurs parallèles non-syriaques; Édition des logoi I-XIII ܐܒܘܟܘܢ ⁸ XX ܕܒܫܡܝܐ : ܗܘܘ ܡܪܚܡܢܐ̣̈ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝܚ ܕܐܦ ܡܛܘܠX ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ : ⁷ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܫܡܗ ܢܦܫܗ . Xܝ [4]ܗ̇ܝ ܕܙܥ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܬ ܫܬܩܗ ܕܡܢ ܥܘܙܝܐ ܟܕ ܚܛܦܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ . ܐܝܟ XX
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ X ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝܐܝܟ̈ ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ
- ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ ܗܐ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܘ 10 ܘܐܝܟܢ
- ܐܕܡ ܠܐ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܘܬܘܒ ܝܠܘܕܐ 54 1050 ܘܛܠܝܐ ܘܓܒܪܐ ܟܕ ܕܐܦ ܕܫܘܡܠܝܐ ܗܘܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܐܘܪܝܬܐ . ܟܕ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܠܡܐ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܕܐܦ ܕܝܢ ܥܒܪܝܐ ܇ ܠܚܡܫ ܡܢܘܢ̈ ܡܦܠܓ ܟܬܒܐ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ
- ܐܚܒ ܚܛܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܘܐܘܒܕ ܢܦܫܗ ܪܓ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܕܚܛܘ 65 ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܕܠܐ ܢܡܘܣܐ ܡܐܒܕ ܢܐܒܕܘܢ ܐܝܟ
Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre: version syriaque inédite du texte grec perdu ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܬܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ ܡܫܬ̇ܡܗ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘ . ܕܡܛܠܬܢ ܐܙܕܩ̣ܦ : ܐܝܟܢܐ