simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܪܝܐ̈ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ .
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܠܝ ܘܠܟ ܐܒܐ : ܐܝܬ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܕܪܟ X X ܗܘܐX ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܕܐܦ ܕܬܗܘܐ . ܘܗܠܝܢ . ܕܫܪܟܐ XX ܕܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪX .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܐܢ ܢܗܘܐ ܥܬܝܪܐ ܗܝ : ܣܢܝܩܐ ܗܝ ܕܪܫܐ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܀ ‏ ‏ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܢܡܘܣܐ ܀ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ : ܕܡܝܐ ܠܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ .
- ܫܪܟܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܢܗܘܘܢ ܙܗܝܪܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܦܘܫ ܒܗܘܢ ܡܢ ܕܐܦ . ܟܕ ܐܦ ܟܐܒܗ ܡܬܓܠܐ </page><page> ܘܡܬܟܣܣ ܩܕܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܗ .
- ܒܛܒܬܗ̈ ܬܫܬܘܬܦ . ܒܥܕܢ ܥܩܬܗ ܗܘܝ ܠܗ ܚܒܪܐ . ܕܐܦ ܕܐܦ ܕܣܬܪܐ ܡܥܒܪܐ ܪܚܡܘܬܐ . ܓ ܣܡܘܟ ܚܒܪܟ ܒܡܣܟܢܘܬܗ .
- ܗܿܘ ܪܫ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܫܩܼܠ ܒܩܢܘܡܗ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝܕܘܬܐ ܕܫܩܠܐ ܒܩܢܘܡܗܿ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܢܝܗ̈ܿ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܢܣܝܡ ܩܕܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܘܪܐ ܕܢܒܚܪܝܘܗܝ . ܐܬܪܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܐܢܐ ܗ̣ܝ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܡܢ ܡܘܬܐ ܢܢ̇ܚܡ ܘܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܟܕ ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܆ ܡܨܐ ܘܐ .
Κατὰ Μαθθαῖον ܐܢܐ ܐܙܠ ܐܣܓܘܕ ܠܗ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܙܠܘ . ܕܐܦ ܁ ܥܠ ܛܠܝܐ ܂ ܚܦܝܛܐܝܬ . ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ . ܬܘ ܚܘܐܘܢܝ .
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
- ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܕܡܗ ܓܥܬ ܕܗܘ ܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܗܝ ܠܘܛܬܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܥܪܘ 1 ܕܡܗ ܕܥܠܝܒܐ ܒܫܠܝܐ ܩܪܢܝ ܕܐܡܪ ܫܪܒܗ ܕܟܡܐ ܚܢܝܓ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Κατὰ Λουκᾶν ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܣܒܪܘ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ .
- ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ . ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ : ܨܒܝܢ ܕܢܘܕܥ ܐܦ ܠܟܘܢ .
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢܣ̣ܦܩ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܥܗܕ ܠܡܣܩܬܗ ܕܐܦ . ܠܟܡܐ ܓܝܪ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ .
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ X ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝܐܝܟ̈ ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ
- ܗܘ ܢܫܠܚ ܟܘܬܝܢ ܓܪܒܐ ܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܐܬܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ܟܢܫܘ ܥܠ ܬܪܥܗ ܘܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܐ ܗܘܐ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ 110
- ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ . ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܘܫܢ : ܥܠ ܕܐܦ ܩܘܕܡܬ ܐܠܗܐ : ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܒܗ :
Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection and Ascension: Critical Edition of Syriac Text ܚܘܒܐ̈ ܕܢܦܫܐ X⁹ܡܐܣܐ : ܘܒܡܝܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܚܝ : X⁰ܩܝܡܬܐ ܕܐܦ : ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܘܚܪܢܗ . ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܘܝ :
- ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ . ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܠܣܬܢܝܣ ܐܒܝ : ܫܠܡ . ܕܐܦ ܟܬܒܢ ܠܠܣܬܢܝܣ ܒܪ ܓܢܣܢ ܥܠܝܟܘܢ . ܟܬܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ :
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
- ܗܝ ܐܘܟܠܐ ܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܝܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܀ ܣܒܥܢܢ ܠܚܡܐ ܢܚܠܘܛ ܕܐܦ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܦܬܘܪܐ . ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܘ ܢܬܒܣܡ ܥܠ ܦܬܘܪܢ :
- ܡܠܐܟܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܦܓܪܐ ܚܝܠܬܢܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܡܦܪܫܐܝܬ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܢܣܬܟܠܢ̈ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ . 3 ܐܝܟܢܐ \
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX ܇ ܕܗ̇ܒܘ ⁶ܝ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ : ܘܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܝX : ܘܠܐ XXXX ܬܬܕܝܢܘܢ ܩXܡܝܗܘܢ ܆ ܐܝܟ X X
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܐܦ X ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܦܝܠܝܦܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ . ³ XXX X
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܫܡܗ ܢܦܫܗ . Xܝ [4]ܗ̇ܝ ܕܙܥ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܬ ܫܬܩܗ ܕܡܢ ܥܘܙܝܐ ܟܕ ܚܛܦܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ . ܐܝܟ XX
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ²⁹ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܙ̇ܕܩ ܘܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ³⁰ܗܘܘ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܐܠܐ ܡܬܒܥܐ . ܐܢܓܝܪ XXXX ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ X²ܝܕܝܥܐ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗ̣ܢܘܢ ܙܗ̣ܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢ̣ܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨ̇ܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ X ܆ X Xܐܝܟ
Der Ktābā d-Durrāšā (Ktābā d-Maʼwātā) des Elijā von Anbār. Mēmrā I-III ܠܐ ܐܝ̣ܬ ²⁰⁰ܠܐܠܗܐ ܆ ܕܚܒܝ̣ܒ ܠܗ ܡܢ ܙܕܝ̣ܩܐ ܀ X8 ܣܘ ܀ ܠܐ ܕܐܦ ܀ </page><page> ܣܗ ܀ ܠܝܬ ܕܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܙܕܝ̣ܩܐ ܆ ܐܝܟ ܒܪܘܝܗ ܐܠܗܐ . X |ܐܝܟ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̣ܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܛܪܘܣ ܂ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܠܘܚܐ ܕܥܡܐ ܀ ܕܐܦ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܙܝܢܘܢ ܠܢܝܦܐܠܝܘܣ ܐܢܫ ·
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܕܟܪܐẌ ¹ܘܢܩܒܬܐ̈ . ¹⁷ܒܕ ¹⁸ܒܟܠܚܕܐX ¹ܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܝܥܝܬܐ̈ ܒܕ ܚܕܝܢ̈ ܘܡ̇ܟܐܒܢ ¹⁴ܘXܡܦܗܕܩܠܝܣ-X ¹ܐܡ̇ܪ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ [ܫܐܕܐ] ܡܪܝܪܐ ܘܒܝܫ ܙܢܐ ܪܕܦܬ̣ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܚܢܙܘܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂
Liber de Unione ܂ -· ܝ ܫܐܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܦܪܘܫܘܬܗܘ̣ܢ ܕܐܦ ܣܝܡܐ ܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܘܐܦ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܂ ܝ X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܡܠܟܘܬܟܘܢ . 38ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܐ . ܕܡܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܐܘ ܠܐ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܦܣܘܩ . 8 , 16ܒܪܡ 37ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆
Κατὰ Μᾶρκον ܬܡܢ ܐܟܪܙ . ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ . ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܁ ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܁ ܘܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܆
Vie de Sévère par Jean ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ X ܐܡܪ ܇ </page><page> X ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܕܐܦ ܫܪܝ ܆ ܠܘܬܗܝܢ ܕܟܦܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܥܠܝ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܛܐ ܆
Κατὰ Ἰωάννην ܗܢܐ ܠܐ ܢܡܘܬ ܆ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܙܙ ܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܗ ܂ ܐܬܐ ܕܐܦ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܦܬܚ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܣܡܝܐ : ܢܥܒܕ ܆
- ܬܡܢ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܢܒܘ . ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܐܓܪܦܘܣ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܐܬܐ ܥܠ ܣܦܪܗ ܕܦܪܬ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܫܕܘܐ ܆
- ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ ܪܒ ²ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܘ X . X 100 330 X2ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ²ܦܪܩܐ ܪܒܐ . . . X 5¹ܪܒ ܗܘ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܡܢܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܢ̣ܦܠܘܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥ̇ܒܕܝܢ . ܗܘܘ ܇
- ܗܢܘܢ . ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ ܦܪܣܝܘ ܥܘܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ . ܟܕ ܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܥܘܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ ܘܡܫܡܠܐ ܝ ܇ X ܥܣܪܐ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܦ . ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ . ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܐܝܟ
Histoire de Mār Abba, catholicos de l’Orient. Martyres de Mār Grigor, général en chef du roi Khusro Ier et de Mār Yazd-panāh, juge et gouverneur. ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܕܡܝܬܪܘܬX ⁷ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܬܪ ܓܪ ܓ ܕܐܦ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܥܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܡܥܪܒܐ . ܐܝܟ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne ܕܘܕ ܐܡ̣ܪ . ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܐ ܕܕܢ̇ܚܐ ܒܢܦܫܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܆ ܕܐܦ . ܘܢܩ̇ܩ ܒܪܢܫܐ ܠܥܒ̇ܕܗ ܘܠܦܘܠܚܢܗ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ . ܐܝܟ
- ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܚܛܐ . ܘܟܕ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ
Joseph Ḥazzāyā: Lettre sur les trois étapes de la vie monastique ܡ̇ܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܕܡ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܠܓܒܪܐ ܕܐܦ ܒܢܘܬܪܐ ܕܬܓܪܬܐ ܘܣ̇ܓܝ ܝܘܬܪܢܗ̇ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܦܘܠܘܣ ܦܫܩ ܠܐܪܥ ܡܘܠܟܢܐ ܒܗ̇ܝ ܢܝܚܬܐ ܕܠܥܠ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܨܝܪܐ ܕܠܦܠܣܛܝܢܝ ܕܠܥܠ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܝܫܘܥ ܪܝܫܝܬܢ . ܐܝܟ
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܓܕܫ̣ܬ . ܕܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܕܠܥܠܡܐ ܕܐܦ ܝܕܥܬܗ . ܟܕ XX ܡ̇ܫܬܒܩ ܒܐܝܕܝ̈ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܪܡ̇ܘܬܗ . ܐܝܟ
- ܐܪܥܐ ܡܪܒܝܐ ܙܪܥܐ̈ ܕܬܣܓܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܠܘ ܛܒܬܐ ܗܝ ܟܡܬ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܚܘܒܐ ܕܡܩܒܠܐ ܠܗ̇ ܘܡܪܒܝܐ ܠܗ̇ ܘܝܗܒܐ ܦܐܪܐ̈ 45 ܐܝܟ
Liber Graduum ܕܘܝܕ ܦܪܫ : ܕܡܛܠ ܕܡܪܡܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ : ܗܝ ܕܐܦ ܥܡܠܐ ܘܟܐܒܐ̈ ܕܝܠܕܐ ܘܟܐܒܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܠܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ : ܐܝܟ
- ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܐܘܣܦ ܠܟ ܥܠ ܐܓܪܐ : ܐܢ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ ܬܗܦܟܘܢ ܕܐܦ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܓܪܐ . ܙܘܙܐ ܒܝܘܡܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܠܟ : ܐܝܟ
- ܝܗܒ ܠܗ ܠܫܡܫܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܡܝܡܘܬܐ : ܝܗܒ ܠܗ ܠܣܗܪܐ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܣܗܪܐ : ܘܝܗܒ ܠܗ ܝܘܡܐ ܠܣܗܪܐ ܕܢܘܥܐ ܒܚܟܝܡܘܬܗ ܀ ܐܝܟ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II ܪܫ̣ܡܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܗܠܝܢ̣ ܠܘܬ ܪܘܫܡܐ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܢ ܥܕܬܐ̣̈ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ̣ ܂ ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܘܐܬܢܒܝ Xܝܠ ܫܘܒܚܗ ܃ ܕܐܦ ܫܦܝܪ ܂ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܂ ܟܕ ܢܚܡ ܠܛܠܝܬܐ ܂ ܝ ܟܕ ܐܫܬܚܠܦ ܒܛܘܪܐ ܂ ܠܘ ܕܐܦ ܘܠܝܘܚܢܢ ܃ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܝ ܕܒ̣ܪ ܥܡܗ ܟܕ ܨܠܝ ܬܢܢ ܃ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ²ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܩܪܒܗ̇ ܆ ¹ܕܢܕܥ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙ̇ܟܐ ܒܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟ
- ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܫܟܢܬ . ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܥܡܕܐ . ܘܝܕܥ ܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܕܐܦ ܓܠܝܐ . ܣܒܪܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܕܪܚܡܐ̈ ܘܦܘܪܩܢܐ ܐܝܬܝܬ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܒܐ . ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܪܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܟ̇ܢܫܐ ܕܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܫܘܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐ ܢܫܬܟܚ ܡܕܡ ܣܩܘܒܠܐ ܒܝܕܥܬܢ ܐܝܟ
- ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨܿܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢܼܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨܿܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܦܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܐܠܐ ܗܘ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܗܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܬ ܛܘܒܐ̈ : ܘܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ
- ܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܉ ܕܠܘܬ ܐܪܥܐ ܗܟܘܬ ܐܙܥܩܘ ܡܠܐܟܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܫܠܡܐ : ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . 4 . 2 ܚܙܝܢܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܐܘܪܝܬܐ . ܟܕ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܠܡܐ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܕܐܦ ܕܝܢ ܥܒܪܝܐ ܇ ܠܚܡܫ ܡܢܘܢ̈ ܡܦܠܓ ܟܬܒܐ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah). Les collections annexées par Sylvain de Qardu ܟܬܒܐ̈ ܣܗܕܝܢ : ܘܛܟܣܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܦܝܢ : ܡܕܝܢ X ܣܢܝܩ ܕܐܦ : ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܥܠܢܐ ܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ
- ‏ ‏ܐܢܬܘܢ . ܘܚ̇ܙܝܬ ܕܩܐ̇ܡ ܒܪܝܫܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܠܝ ‏ ‏ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܩܪܬܢܝ ܗܘܬ . ܕܐܥܒܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚ̇ܝܕ . ]ܐܘ̇ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ⁵0ܐܬܚ̇ܝܕ . ܕܐܦ . ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ X⁴ܐܠܗܝܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟ
- ܐܕܡ ܠܐ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܘܬܘܒ ܝܠܘܕܐ 54 1050 ܘܛܠܝܐ ܘܓܒܪܐ ܟܕ ܕܐܦ ܕܫܘܡܠܝܐ ܗܘܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ
- ܗܫܐ ܐܢܬ ܣܥܪܬ ܐܒܪܡ ܗܕܐ ܕܥܣܩܐ ܒܗ̇ ܗܘܝܐ ܐܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܐܦ ܕܕܒܚܐ ܕܠܐ ܕܡܐ ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܝ . ܕܩܪܒ ܐܢܫ ܡܬܘܡ ܘܐܬܥܢܝ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈ ܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܢܫܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ²⁰ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ
- ܗܘܬ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܕܐܦ ܡܢ ܐܛܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܬܘܒ ܠܐ ܝܕܥܢ ܕܐܡܪܬܗ̇ ܠܟ ܐܝܟ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܢܘܢ ܀ ܘܚܙܝܬ ܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܫܬܐ ܆ ܘܢܘܕܐ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܦ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܘܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ
- ܐܚܒ ܚܛܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܘܐܘܒܕ ܢܦܫܗ ܪܓ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܕܚܛܘ 65 ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܕܠܐ ܢܡܘܣܐ ܡܐܒܕ ܢܐܒܕܘܢ ܐܝܟ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate ܒܟܢܦܐ ܕܦܝܠܘܢܐ ܚܙܝܗܝ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܘܝܒܫ X -- ⁸ܩX X -- ܕܐܦ ܡܬܨܝܪ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܟܣܝܐ ܘܪܕܦ ܗܘܐ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܟ
- ܥܡܟ 85 ܫܡܥ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܡܠܝ̈ ܡܪܗ ܕܐܬܡܠܠ ܠܗ ܘܦܩܕ ܘܐܬܐ ܕܐܦ ܠܝ ܒܝܬܐ ܕܐܫܪܐ ܘܐܬܩܕܫ ܒܗ ܘܐܢ ܢܫܦܪ ܠܝ ܐܗܘܐ ܥܡܗ ܐܝܟ
Nachträge zu Ephraem Syrus. ܬܫܥܝܬ ²ܐܙܥܪܬܗ̇ ܠܪܒܘܬܐ ܕܢܨܚܢܝܟܘܢ̈ XX ܐܝܟܢ ܕܒܟܘܢ ܕܐܦ ܕܒܛܢܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܘܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܦܟܝܗܐ̈ ܐܝܟ
Jean Maron. Exposé de la foi et autres opuscules. ܐܒܐ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܝܠܕܗ . ⁰ܘܗ̣ܘ ܡܕܡ ܕܐܢܫ ܥܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܐ XX 11ܡܠ̣ܬܐ X X ܘܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܟ
Liber Graduum ܒܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ : ܗܝ ܕܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܐܦ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܗܝܒܝܢ ܠܟܠܢܫ ܝܪܒ ܓܒܪܐ ܡܢ ܓܒܪܐ : ܐܝܟܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse. Homélies I à XVII ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܫ̇ܠܚܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ . ܠܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܬܬܡܨܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܡܣܟܢܘܬܗ . ܘܕܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܀ ܢܕܥ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܝܕ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܝܟܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܠܟ ܓܕܫܬܟ . ܕܟܕ ܥܠ X ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܫܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܡܠܠ ܆ ܕܐܦ ܕܫܡܐ ܬܫܬܟܚ ܠܗ̇ ܒܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܡܠܠ . ܐܝܟܢܐ
- ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܕܐܦ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ . ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ : ܡܘܕܥܐ ܕܝܢ ܝXXX1 ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܘܘ : ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܡܠܠܘ ܇ ܒܦܘܪܥܢܐ ܕܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܪܥܠ ܗܘܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܩܢܝܐ . ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܚܐ . ܐܝܟܢܐ
Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre: version syriaque inédite du texte grec perdu ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܬܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ ܡܫܬ̇ܡܗ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘ . ܕܡܛܠܬܢ ܐܙܕܩ̣ܦ : ܐܝܟܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܕܐܦ ܥܡܠܐ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܣܪܚ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum ܗܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܝܝ ܟܕ ܛ ܂ ܒ ܥܒ̇ܕܝܢ ܝܪܚܐ̈ ܟܒܝܫܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܡܢ ܬܡܢ ܫܩ̇ܠ ܠܡܫܪܝܘ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܐܝ̣ܕܐ X ܒܐܝ̣ܕܐ ܢܥ̣ܒܪ ܒܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ . ܘܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܝܒܫܩܠܛܥܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܒܪܢܫܢ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܝܕܥ ܡܢ ܢXܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܇ ܗܝܕܝܢ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܇ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬ ܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. Xܘ̣ ܝܕܥ ܠܐܒܐX . ܘܝ ܀ ܚ ܝ̣ܝܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡ̣ܡ ܒ̇ܨܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ›ܘܡ . ܟܢ ܐ Xܘ ܪܘ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܝ ܝ̇ܕܥ ܠܘ ܠܒܝܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܗܢܘܬܐ ܚܕܐ ܬܣ̣ܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܠܐ ܕ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠ̇ܒܫ ܘܚ̇ܕܐ ܩ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܩܘܡܬܐẌ ܕܠܐ ܚ̇ . ܫܚܘ ܢܣ̣ܒܢẌ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܦ ܇ </page><page> ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥ̇ܕ ܪ ܘ̣̇ܝܠ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡ̣ܚܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚ ܚܠܝܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܀ </page><page> ܕܦܘܠܓܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܦܣܩܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܗ̣ܘ ܒܘܟܪܐ ܫܪܝ ܘܫܠܡ ܨܒܝܢܗ 89ܦܝܣܐ̈ ܘܫܘܐܠܐ̈ ⁷ܐܘܦܝܘ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ 85ܚܕ ܐܒܐ ܥܠ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܫܪܝ ܘܫܠܡ ܒܦܝܣܐ ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܬܦܘܫ ܠܫܒܩܐ ܕܢܘܪܐ ܕܬܥܒܪ ܒܗܝܢ . ܕܐܦ ܘܒܙܝܢܗܘܢ ܣܓܘ ܐܢܝܢ ܠܟܘܕܢܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܐܝܟܢܐ