simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̇ܘ ܕܟܘܢܫܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܣ̣ܒ̣ ܢܣ̣ܬܢܩ ܥܠ ܟܠܗܝܢ . ܕܐܦ ܪܓܝܓܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܆ ܬܬܝܗܒ̣ ܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ̣
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܦܐ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܕܒܪܝܐ̈ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣
- ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ . ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܠܣܬܢܝܣ ܐܒܝ : ܫܠܡ . ܕܐܦ ܟܬܒܢ ܠܠܣܬܢܝܣ ܒܪ ܓܢܣܢ ܥܠܝܟܘܢ . ܟܬܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ :
- ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ ܪܒ ²ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܘ X . X 100 330 X2ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ²ܦܪܩܐ ܪܒܐ . . . X 5¹ܪܒ ܗܘ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆
- ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ . ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ : ܨܒܝܢ ܕܢܘܕܥ ܐܦ ܠܟܘܢ .
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
- ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܚܙܐ . ܐܝܬ ܝ X1 </page><page> ܓܝܪ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܐܦ . XXX ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܟܝܚ ܨܘܡܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ
- ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܡܘܬܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣X ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܇ ܕܐܝܟܐ ܕܐܦ ܐܬ̇ܟܢܫܘ̣ ܘܣܝ̇ܡܐ ܣܓܝܕܐ ܘܬܐܒܠܝܐ ܬܚ̇ܡܘ . ܕܗܠܝܢ
- ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܕܐܦ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ . ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝ ܠܗܘ̇ܝܐ . ܡܬܚܫܚ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ . ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܪܝܫܝܬܐ ܘܟܝܢܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ
- ܐܩܝܡ ܡܢ ܡܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ
- ܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܡܠܠܘ ܇ ܒܦܘܪܥܢܐ ܕܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܪܥܠ ܗܘܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܩܢܝܐ . ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܚܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ ܘܡܫܡܠܐ ܝ ܇ X ܥܣܪܐ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܦ . ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ . ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܐܝܟ
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX ܇ ܕܗ̇ܒܘ ⁶ܝ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ : ܘܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܝX : ܘܠܐ XXXX ܬܬܕܝܢܘܢ ܩXܡܝܗܘܢ ܆ ܐܝܟ X X
- ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܆ ܘܬܘܒ X ܕܐܢ ܪܥܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ
- ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ ܘܠܛܘܚܐ ⁶⁰ܣܝ̇ܡܐ . ܕܐܦ ܘܪܕܘܝܝܗܘܢ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܗܕܝܪܐ̈ ܡܩܝܡܐ . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ
- ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܫܠܛ . ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܐ ܕܡܬܙܝܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܡܢܗܝܢ ܢܦܫܢܝܬܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܡܬܚܙܐ ܕܝܢ
- ³⁴²ܣܐܘܝܪܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ]ܪܥܠ ܘܐܬܕܘܕ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܡܪܥܐ ܠܥܪܒܐ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘ . ³⁴¹ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥ
- ܒܟܬܒܐ 10ܕܦܪܕܝܣܐ . ܘܪܫܐẌ ²³ܕܝܕܥܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܢܬܬܣܝܡ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܠܨܐ
- ܥܒܝܕܐ ܗܘ . ܒܥܝ ܗܟܝܠ ܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܠܗ ܪܫܝܬܐ . ܘܡܢܘ ܕܐܦ ܠܓܠܝܐ ܕܢܗܘܝܢ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܪܫܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܥܠܡܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ
- ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̣̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܘܚܝܠܐ ܕܐܦ ܓܕܫܐ ܠܗ . ܘܒܣܘܟܠܐ̈ ܡܬܗܪܢܐ̈ ܦܓܥ ܒܗܝܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܆ </page><page> ܒܗܝ̇
- ܚܢܢ X ܐ ܚܝܠܢ XX7 ܢܦ̇ܢܐ ܦܬܓܡܐ ܠܡܠܟܘܬܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܡܡܠܠܐ ܐܢܬܝ ܥܡܢ ܡܪܬܝ . ܐ̣ܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܘܕܥ ܠܢ
- ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܚܟܡܬܗܘܢ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܕܡܢ ܠܡ ܩܠܐ̈ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܝܪܝܢ̈ . ܝܕܝ̣ܥܐ ܗܝ
- ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܬܐ ܠܡ ܐܢ ܡܩ̣ܝܡ ܣܥܪܗ̣̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ ܕܐܦ ܬܗܘܝܢ . ܐܫܬܐܠܬܝ ܘܡܢ ܫܘܦܪܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܕܣܥܪܐ . ܠܗ̇ܝ
- ܠܐ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܬܦܘܫ ܠܫܒܩܐ ܕܢܘܪܐ ܕܬܥܒܪ ܒܗܝܢ . ܕܐܦ ܘܒܙܝܢܗܘܢ ܣܓܘ ܐܢܝܢ ܠܟܘܕܢܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܐܝܟܢܐ
- ܫܪܟܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܢܗܘܘܢ ܙܗܝܪܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܦܘܫ ܒܗܘܢ ܡܢ ܕܐܦ . ܟܕ ܐܦ ܟܐܒܗ ܡܬܓܠܐ </page><page> ܘܡܬܟܣܣ ܩܕܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܗ .
- ܣܗܕܘܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܝܬܐ : ܕܠܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܦ ܚܘܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܬܠܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܬܝܢܢ
- ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ . ܥܡܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܢ ܬܗܘܡܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
- ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܚܛܐ . ܘܟܕ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ
- ܦܫܪܗ ܡܚܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܥܢܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܕܐܦ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝ : ܥܕ ܙܒܢܐ ܢܥܒܪ . ܐܠܐ ܚܠܡܐ ܐܡܪܘ ܠܝ : ܕܐܕܥ
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
- ܒܛܒܬܗ̈ ܬܫܬܘܬܦ . ܒܥܕܢ ܥܩܬܗ ܗܘܝ ܠܗ ܚܒܪܐ . ܕܐܦ ܕܐܦ ܕܣܬܪܐ ܡܥܒܪܐ ܪܚܡܘܬܐ . ܓ ܣܡܘܟ ܚܒܪܟ ܒܡܣܟܢܘܬܗ .
- ܢܫܘܕܥ ܠܟ . ܘܢܟܬܘܒ ܠܟ ܐܢܫܐ̈ ܪܝܫܢܝܗܘܢ̈ . ܡܟܬܒܘܬ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܡܫܬܐܣܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܫܐܠܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ : ܡܛܠ ܗܝ
- ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ ܠܟܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܦܩܐ ܢܦܫܗ̇ ܘܡܝܬܐ : ܩܪܬ ܫܡܗ ܕܐܦ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܣܢܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܝܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܛܠ
- ܫܟܝܚ ܗܘ ܒܝܢܬ ܩܛܥܐ̈ ܕܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܬܓܒܝܘ ܒܝܕ ܕܐܦ . ܐܪܝܢܝ ܗܘܣܗܪ ܡܢ ܟܕܘ ܢܓܕ ܚܘܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ
- ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨܿܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢܼܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨܿܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ
- ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ ܗܐ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܘ 10 ܘܐܝܟܢ
- ܐܢܚܢܢ ܢܡܪܐ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܓܝܪ ܥܗܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܬܕܟܪܝܢ ܕܐܦ ܕܬܗܘܘܢ ܡܡܪܝܢܐ̈ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܘܕܬܟܬܘܫܗܘܢ
- ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܫܟܢܬ . ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܥܡܕܐ . ܘܝܕܥ ܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܕܐܦ ܓܠܝܐ . ܣܒܪܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܕܪܚܡܐ̈ ܘܦܘܪܩܢܐ ܐܝܬܝܬ ܐܝܟ
- ܐܢܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܝ ܐܝܟ ܐܒܗܝ̈ . ܐܠܐ ܐܩܘܡ ܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܐܦ ܘܥܦܝ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܙܕܩ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܪ
- ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ ܚܪܝܩ ܠܢܒܝܐ̈ ܒܪܘܓܙܐ . ܒܠܥܡ ܕܐܦ ܕܩܡ ܥܠܝܢ ܠܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ
- ܗܝ ܒܛܠܬ݀ ܒܛܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܛܠܘ ܣܘܥܪܢܝܗܝܢ̈ ܠܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܓܢܝܐ ܥܒܝܕܐ ܕܢܬܛܫܘܢ ܒܗ̇ ܘܡܐ ܕܒܛܠܘܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ
- ܠܥܠܝܡܐ̈ ܒܚܪܒܐ ܢܩܛܠ ܠܐ ܬܬܗܘܢ ܐܘ ܬܬܒܛܠܘܢ ܡܢ ܣܘܪܚܢܐ ܕܐܦ ܐܢ ܙܟܝܢܢ ܠܐ ܬܬܐܒܠܘܢ ܐܠܐ ܡܚܒܠܢ̈ ܝܠܕܬܐ̈ ܗܘܐ ܗܘ ܙܒܢܐ
- ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܐܦ ܦܓܪܢܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢ ܥܠܝܐ ܗܘ ܐܘ ܬܚܬܝܐ ܕܐܦ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ ܗܐ ܡܩܪܒ ܥܡܝ ܚܕ ܐܪܥܢܐ ܘܫܡܝܢܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ
- ܠܡܠܟܐ ܢܝܒܠ ܛܒܗܘܢ 7‎ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܟܪܟܐ ܕܐܦ ܛܒܐܝܬ ܐܫܬܒܚܘ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܢܗ ܕܫܪܝܪܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܐܫܬܘܕܝ
- ܗܘ ܢܗܘܐ ܥܒܕ ܨܝܪܬܐ̈ ܠܪܡܫܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܣܡܗ ܘܫܩܠܗ ܐܝܟܢ ܕܨܒܐ 28 530 ܘܩܪܐ ܘܐܝܬܝ ܠܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ
- ܠܒܥܝܪܐ ܡܠܬܐ ܬܬܠ ܦܬܚ ܠܝ ܐܢܬ ܦܘܡܝ ܕܐܢܐ ܣܟܪܬܗ ܒܥܘܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܠܥܕܝܟ ܒܙܒܢ ܡܠܠܬ݀ ܐܦ ܐܬܢܐ ܕܢܕܥ ܟܠܢܫ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ
- ܠܟ ܓܠܐ ܡܛܠܬܝ ܘܕܪܫ ܠܟ ܫܒܝܠܐ ܕܬܦܘܩ ܒܒܥܬܝ ܘܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܦ ܓܠܐ ܠܟ ܥܠܝ ܕܗܐ ܐܝܟ ܫܚܝܡܐ ܡܗܠܟ ܐܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘ
- ܗܝ ܬܣܒܥ ܀ ܐܦ ܟܠܒܐ̈ ܠܡ ܐܟܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܦܪܬܘܬܐ̈ : ܩܥܬ ܕܐܦ ܥܡ ܟܠܒܐ̈ ܘܕܠܐ ܬܐܟܘܠ : ܒܗ̇ ܕܪܫܐ ܗܘܬ ܕܡܬܬܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗ̇
- ܗܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ ܕܫܐܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ ܥܝܕܐ ܕܪܕܐ ܠܘܬܢ ܡܢ ܕܐܦ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܣܒܪ ܐܢܐ
- ܗܝ ܐܘܟܠܐ ܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܝܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܀ ܣܒܥܢܢ ܠܚܡܐ ܢܚܠܘܛ ܕܐܦ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܦܬܘܪܐ . ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܘ ܢܬܒܣܡ ܥܠ ܦܬܘܪܢ :
- ܐܕܡ ܠܐ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܘܬܘܒ ܝܠܘܕܐ 54 1050 ܘܛܠܝܐ ܘܓܒܪܐ ܟܕ ܕܐܦ ܕܫܘܡܠܝܐ ܗܘܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ
- ܗܿܘ ܪܫ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܫܩܼܠ ܒܩܢܘܡܗ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝܕܘܬܐ ܕܫܩܠܐ ܒܩܢܘܡܗܿ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܢܝܗ̈ܿ .
- ܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܉ ܕܠܘܬ ܐܪܥܐ ܗܟܘܬ ܐܙܥܩܘ ܡܠܐܟܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܫܠܡܐ : ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . 4 . 2 ܚܙܝܢܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
- ܝܗܒ ܠܗ ܠܫܡܫܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܡܝܡܘܬܐ : ܝܗܒ ܠܗ ܠܣܗܪܐ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܣܗܪܐ : ܘܝܗܒ ܠܗ ܝܘܡܐ ܠܣܗܪܐ ܕܢܘܥܐ ܒܚܟܝܡܘܬܗ ܀ ܐܝܟ
- ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܩܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ . ܕܐܦ ܕܠܐ ܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܒܣܝܦܐ ܢܫܬܩܠ ܪܝܫܗ . ܀ ‏ ‏ 5 ܘܡܛܠ
- ܬܡܢ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܢܒܘ . ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܐܓܪܦܘܣ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܐܬܐ ܥܠ ܣܦܪܗ ܕܦܪܬ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܫܕܘܐ ܆
- ܠܟ ܫܪܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܗ ܩܝܡܬ ܒܝܫܐ ܗܐ ܐܝܬܝܬܗ ܚܡܣܢ ܘܩܘܡ ܕܐܦ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܗܢܐ ܬܒܪܐ ܕܓܕܫ ܠܝ . ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ
- ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܕܡܗ ܓܥܬ ܕܗܘ ܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܗܝ ܠܘܛܬܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܣܥܪܘ 1 ܕܡܗ ܕܥܠܝܒܐ ܒܫܠܝܐ ܩܪܢܝ ܕܐܡܪ ܫܪܒܗ ܕܟܡܐ ܚܢܝܓ .
- ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܒܙܩܝܦܗ ܠܡܘܬܐ ܩܛܠ ܘܐܢܬܝ ܥܠ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܕܙܩܝܦ ܠܡܘܢ ܡܣܬܓܕ ܥܕܬܐ ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ
- ܗܫܐ ܐܢܬ ܣܥܪܬ ܐܒܪܡ ܗܕܐ ܕܥܣܩܐ ܒܗ̇ ܗܘܝܐ ܐܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܐܦ ܕܕܒܚܐ ܕܠܐ ܕܡܐ ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܝ . ܕܩܪܒ ܐܢܫ ܡܬܘܡ ܘܐܬܥܢܝ ܐܝܟ
- ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܕܐܦ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܙܟܪܝܐ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ
- ܐܡܝ ܚܘܐ ܟܕ ܩܒܠܬ . ܠܚܘܝܐ ܕܡܠܠ ܐܝܟ ܪܚܡܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܗ̇ ܕܐܦ ܕܨܒܐ ܕܢܫܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ
- ܗܘܬ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܕܐܦ ܡܢ ܐܛܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܬܘܒ ܠܐ ܝܕܥܢ ܕܐܡܪܬܗ̇ ܠܟ ܐܝܟ
- ܥܘܡܩܐ ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܫܬܐܣܐ̈ ܗܘ ܘܠܘ ܥܠ ܡܕܡ ܣܝܡ ܕܐܦ ܐܠܴܐ ܪܡܙܐ 165 ܘܡܢ ܣܗܕܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܬܪܐ ܚܠܝܠܐ ܕܬܢܢ ܕܥ
- ܡܢ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܬܟ݂ܠܝܢܝ ܐܢ ܨܥܪܐ ܗܘ ܠܝ ܐܝܕܐ ܕܘܟ݁ܬ݂ܐ ܕܐܦ ܐܢ ܐܝܩܪܐ ܦܠܓ ܐܢܬ݁ ܠܝ ܡܣܬܒ݂ܪܐ ܠܟ݂ 220 ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܟ݂
- ܐܢܐ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܘܡܐܢܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܗܘ ܕܠܘܬܗ ܓܕܫ
- ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܟܪܙܝܢ </page><page> ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܠܗܝܢ . ܐܘ ܐܝܢܘ ܕܐܦ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܣܝ̇ܡܝܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
- ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ
- ܦܓܪܢܐ ܗܘ ܐܠܘ ܠܐ ܡܝܬ ܡܢ ܡܫܪ ܗܘܐ ܕܠܒܫ ܦܓܪܐ ܒܡܘܬܗ ܚܘܝ ܕܐܦ ܕܢܫܟܒ ܒܫܝܘܠ ܘܢܛܥܐ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܒܝܕ ܡܘܬܗ ܢܐܠܦ ܥܠܡܐ
- ܠܐ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܨܝܢ ܚܙܝܢ ܠܗ ܪܒ ܗܘ ܝܠܕܟܝ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܗܘ ܨܪ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܚܙܝܢܝܗܝ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫܐ ܒܐܬܪܗ ܡܒܥܕ
- ܗܝ ܒܫܪܒܗ̇ ܒܒܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܣܠܩ ܗܘܐ ܡܪܢ ܠܐܬܪܗ ܕܐܦ ܥܘܬܪܐ ܕܠܫܢܝܗܘܢ̈ ܐܡܪ ܗܫܐ ܥܠ ܥܠܝܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ
- ܗܘ ܢܪܚ̣ܡ ܥܠ ܫܐܘܠܐ̈ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܨܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܥܙܝܙܐ ܟܕ ܫܐܠ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܕܡܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ 110 ܐܬܪܟܟ ܗܘܐ
- ܗܘ ܟܫܝܪ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܠܐܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܥܐ ܕܢܗܠܟ ܒܗ̇ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐܐ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܪܕܐ ܒܐܘܪܚܗ ܚܘܒܐ ܗܘ ܕܡܫܟܚ ܢܐܙܠ ܥܡܗ
- ܐܚܒ ܚܛܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܘܐܘܒܕ ܢܦܫܗ ܪܓ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܕܚܛܘ 65 ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܕܠܐ ܢܡܘܣܐ ܡܐܒܕ ܢܐܒܕܘܢ ܐܝܟ
- ܗܝ ܓܙܡܬ ܥܠ ܓܢܒܪܐ ܘܨܒܬ ܬܩܛܘܠ ܠܗܘ ܕܐܦ ܡܘܬܐ ܡܙܥ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܗ ܘܠܡܢ ܠܐ ܕܚܠ ܡܢܗ ܟܪܝܗܐ ܕܡܬܠܚܡ ܠܗ 215 ܠܐܡܗ ܕܡܐ
- ܗܘ ܒܢܘܪܐ ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܐܠܘ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܓܪܓ ܠܝ ܥܠ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܒܚܘܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܢܡܠܠ ܫܪܒܗ
- ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܒܥܐ ܡܦܣܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܣܝܪܐ ܒܥܬܐ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ
- ܥܡܟ 85 ܫܡܥ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܡܠܝ̈ ܡܪܗ ܕܐܬܡܠܠ ܠܗ ܘܦܩܕ ܘܐܬܐ ܕܐܦ ܠܝ ܒܝܬܐ ܕܐܫܪܐ ܘܐܬܩܕܫ ܒܗ ܘܐܢ ܢܫܦܪ ܠܝ ܐܗܘܐ ܥܡܗ ܐܝܟ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
- ܡܠܐܟܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܦܓܪܐ ܚܝܠܬܢܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܡܦܪܫܐܝܬ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܢܣܬܟܠܢ̈ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ . 3 ܐܝܟܢܐ \
- ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܣܓܝ ܦܘܪܫܢܗ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐ ܒܗܕܐ ܕܐܓܪ ܚܘܝ ܪܬܚܐ ܕܐܦ ܬܒܟܐ ܠܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܐܬܛܦܝܣ ܟܗܢܐ ܕܢܓܪ ܪܘܚܗ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ
- ܠܟܪܘܒܐ̈ ܢܘܟܪܝ ܐܬܪܗ ܘܓܠܐ ܗܢܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܕܐܫܦܥ ܥܠ ܕܐܦ ܘܩܪܝܒ ܗܢܐ ܐܦ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܩܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܓܢܝܙ ܗܘ ܟܣܝܐ
- ܗܘ ܒܚܘܒܐ ܕܠ ܡܢ ܐܬܪܗ ܕܢܗܘܐ ܥܘܠܐ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܒܐ ܕܐܦ ܩܠܘܗܝ̈ ܨܝܕ ܫܡܘܥܐ̈ ܒܬܗܪܐ ܘܚܘܒܐ ܢܡܠܠ ܫܪܒܗ ܕܒܪ ܐܠܗܐ
- ܗܘ ܛܘܪܐ ܕܙܝܬܐ̈ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܡܢ ܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܪܡܐ̈ ܕܢܬܥܠܐ ܗܘܐ ܘܠܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܪܙܗ
- ܫܬܐܣܬܐ ܠܥܕܬܐ ܣܡܗ ܠܡܘܢ ܤܛܢܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘܝܬ ܗܫܐ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܠܡܘܢ ܐܬܡܠܠ 487 95 ܫܠܝܚܐ ܓܒܝܐ
- ܐܪܥܐ ܡܪܒܝܐ ܙܪܥܐ̈ ܕܬܣܓܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܠܘ ܛܒܬܐ ܗܝ ܟܡܬ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܚܘܒܐ ܕܡܩܒܠܐ ܠܗ̇ ܘܡܪܒܝܐ ܠܗ̇ ܘܝܗܒܐ ܦܐܪܐ̈ 45 ܐܝܟ
- ܐܠܘ ܙܟܐ ܘܐܠܘ ܠܐ ܙܟܐ ܦܬܟܪܗ ܪܚܡ ܘܬܩܦ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܗܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܥܝܐ ܪܒܐ
- ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܬܥܒܕ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐܢܬܬܐ ܥܩܪܬܐ ܘܓܒܪܐ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܦܘܡܗ ܕܗܘ ܩܕܝܫܐ 140 ܕܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܗ
- ܗܘ ܢܫܠܚ ܟܘܬܝܢ ܓܪܒܐ ܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܐܬܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ܟܢܫܘ ܥܠ ܬܪܥܗ ܘܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܐ ܗܘܐ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ 110
- ܬܠܡܝܕܐ ܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܘܢܦܩ ܘܦܓܥ ܒܐܕܘܡܝܐ̈ ܓܢܒܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܘܝ̈ ܚܙܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܕܡܠܐ ܛܘܪܐ ܘܒܥܐ ܠܡܪܝܐ
- ܗܘ ܬܗܪܐ ܗܘ ܠܕܦܪܘܫܝܢ ܟܪܟ ܗܘܐ ܠܫܡܪܝܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܦ 75 ܢܫܠܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܣܥܝܪܝܢ ܠܗ ܘܥܠ ܚܕ ܢܐܡܪ
- ܗܘ ܬܗܪܐ ܗܘ ܠܕܫܡܥ ܠܗ ܢܒܥܐ ܠܘܩܕܡ ܕܠܡܢܐ ܟܝ ܐܣܓܝ ܘܒܥܐ ܕܐܦ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܐܡܪܗ ܗܐ ܡܚܝܢ ܠܝ ܘܡܙܝܥܝܢ ܠܝ 40 ܕܢܐܬܐ ܠܝܠܕܐ
- ܠܣܢܝܐ̈ ܫܘܦܪܐ ܬܠܒܫ ܘ . ܘܪܕܐ ܠܣܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܫܦܝܪ ܡܠܒܫ ܕܐܦ ܠܗ ܠܦܘܡܐ ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܢܙܝܥ ܬܫܒܘܚܬܟ 2 10 ܡܥܕ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ
- ‏ ‏ܐܢܬܘܢ . ܘܚ̇ܙܝܬ ܕܩܐ̇ܡ ܒܪܝܫܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܠܝ ‏ ‏ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܩܪܬܢܝ ܗܘܬ . ܕܐܥܒܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ
- ܡܢ ܢܨܐ̈ ܝܘܢܐ̈ ܬܥܒܕ ܡܢ ܠܐ ܢܐܬܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܨܐܕ ܕܐܦ 45 ܡܢ ܠܐ ܢܪܗܛ ܢܐܚܘܕ ܓܘܣܐ ܒܬܝܒܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ
- ܙܢܝܬܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܟ ܛܒ ܚܒܒܬܗ̇ ܠܥܨܒܟ ܓܝܪ ܐܠܐ ܬܒܝܪܐ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܠܕܠܐ ܫܘܝܢ
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܒܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܗܘ ܕܠܝܬ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܆ ܕܗܘܝܬܘܢ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܘܣܒܐ ܥܡ ܛܠܐ ܝܘܡܬܐ̈ . ܕܐܦ ܥܠ ܛܠܝܐ̈ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܓܕܘܕܐ̈ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ