simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܡܬܘܡ ܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܬܐܒܠ ܃ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܠܗܕܐ ܓܒ̣ܐ ܠܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕ·ܥܩܘܒ ܣܒ̇ܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܠܗ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܚܪܪܘܢ ܡܢ ܪܘܫܥܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܦ ܚܣܝܐ ܒܬܪ ܡܢܐ ܐܬ̣ܘ ܠܘܬܝ ܚܣܝܐ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܝܘܚܢܢ ܘܓܐܘܪܓܝ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܢܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܗܘܦܘܡܢܡܛܐ̈ ܢܬܩܪܘܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܬܘܒ ܂ ܂ ܠܩܘܪ ܠܘܣ ܕܝܢ ܕܘ̇ܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܡܫܢܝܢ ܃ ܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܝ- ܚܐ̇ܝܢ̤ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܟܝܠܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܐܬܬܥܝܪܬ ܗܘܬ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܦ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗܢܐ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܬܬܠܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܐܪܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܒܪܢ̈ ܃ ܕܐܦ ܗܫܐ ܬܢ̇ܛܪܘܢ ܝܝ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܃ ܡܬܦܣܩܐ ܒܝܫܘܬ ܣܥܘܪܘܬ ܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝܢ̈ ܝ ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܐܢ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐ̇ܬܛܦܝܣܬ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܃ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܘܡܥܕܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܩ̇ܢܝܬ ܒܬܪ ܢܬܛܥܐ ܒܝ ܡܢܟܘܢ ܡܢ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܂ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܗ·ܪܐ̈
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܝܠܢ ܘܡܬܢܛܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܃ ܩܕܝܫܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܒܬܪ ܃ ܘܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܕܘܟܐ ܡܕܒܪ ܃ ܝܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܣܟܡܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܃ ܘܠܐ ܐܠܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܬܪ ܝX ܣܪܓܝܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܃ ܘܗ̣ܘ ܓ̇ܠܐ ܠܗ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܂ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܣܦܠܝܐ ܕܠܐ ܐܣܝܘܬܐ ܩܘܝܘ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܡܥܕܪܢܝܗ̇̈ ܕܗܪܣܝܣ ܒܬܪ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܛܘܒܬܢܐ ܦܦܐ ܕܝܠܢ · ܝ̇ ܬ ܐܘܕܘܣܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܒܬܪ ܕܢܫܬܟܚ ܥܒ̣ܪ ܢܡܘܣܐ ܥܦܝܦܐ ܂ ܝܝ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܪܡܝܘ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܫ ܢܫܬܟܚ ܕܕܢܩܦ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܠܕ ܢܐ ܕܓܘܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܒ̇ܚܪ̇ܬܐ ܂ ܝܝ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܠ ܐܡܒܘܢ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܒܬܪ ܝܝ ܝXܢXܝ XXܝܝ ܝXܝܘܒXܢܢX ܂ ܠܘXܒXܠ XܒXܥXẌ ܒܬܪ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܡܢܗ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗܝ̣ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ
MiaphysiteDocs ܕܐܫܬܕܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܫܟܢܢ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܓܒܐ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ ܂ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܟܕ ܟܦ̣ܪ ܒܗ·ܡܢܘܬܐ ܕܒ̇ܚ ܂ ܗܢܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܘ̣ܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܥܒ̣ܕܘ ܠܕܠܡܛܝܘܣ ܐܦܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܂ ܘܩܘܙܝܩܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܗܕܐ ܐܣܟܠܘ ܒܠܚܘܕ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܠܝܢ ܐܬܩܪܝܘ ܘܐܬܝܕܥܘ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ̤ ܡܛܠ ܪܘܫܥܐ ܡܕܝܢ ܘܓܘܕܦܐ ܕܕܐܝ ܟ ܗܟܢܐ ܝ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܃ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܣܠܩܬܘܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ̣ ܂ ܟܕ ܘܒܐܓܪܬܐ ܒܬܪ ܥܡܗ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܠܐ ܐܗ̇ܢܝܬ ܂ X ܘܡܢ