simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 X ܡܗܕܝ ܂ ܘܕܓܫܗ ܒܢܝܙܟܐ ܘܩܛܠܗ ܂ ܘܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܃ ܒܬܪ ܕܟܘܪܕܢܝܐ̈ ܂ ܘܦܫ̣ܛ ܠܘܩܒܠ ܪܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡ
Chron1234 Xܝ ܕܒ̣ܙ ܠܩܠܝܬܐ ܕܦܐܛܪܝܪܟܐ ܡܢܚܐ ܘܙܒ̣̇ܢ ܘܡ̣̇ܫܟܢ ܒܬܪ ܢܬܟܪܟ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܢܫܐܠ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܡܢ
Chron1234 Xܝ ܡܘܬܗ ܕܡܚܡܕ ܂ ܐܡܠܟ ܐܒܘ ܒܟܪ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܕܟܪܢܢ ܀ ܩܘ ܀ ]ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܘ ܒܟܪ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ·ܒ· ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܒܡܪܕܝܢ ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܦܘܩ ܡܢܗ̇ ܒܬܪ ܂ ܘܐܬܢܐܣܝܘܣ ܒܡܪܕܝܢ ܂ ܘXܝܕܝܢ ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܪܟܐ
Chron1234 ·ܝܗ· ܫܢܝܢ̈ ܃ ܘܫܪܝܘ ܒܩܪܒܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܥܡ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܝ ܦܪܪ̈ ܆ ܘܥܡܗܘܢ ܐܦ ܦܪܝܢܙ ܐܪܢܓܕ ܗ̇ܘ ܕܢܦܩ ܡܢ ܚܒܘܫܝܐ
Chron1234 ·ܡ · ܝܘܡܝܢ̈ ܒܥܣܪܐ ܒܐܕܪ ܝܝ ܝܪܚܐ ܇ ܦ̣ܬܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘ ܫܒܛ ܂ ܘܒܗ ܒܝܪܚܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ ܂ ܘܡܢ
Chron1234 ܂ ܒܢܝ̈ ܕܐܢܘܫܡܢ ܇ ܐܢܫ ܡܢ ܓܢܣܐ ܪܒܐ Xܡܠܟܝܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܒX ܒܪ ܕܐܢܘܫܡܢ ܀ ܒ̣ܡܠܝܛܝܢܝ ܕܝܢ ܡ̇ܡܠܟ ܗܘܐ
Chron1234 ܂ ܥܐ ܂ ܟܕ ܡܐܢܝܓ ܩܐ̇ܡ̣ ܡܢ ܠܒܪ ܂ ܘܣܠܡܢ ܡܢ ܠܓܘ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢ ܒܬܪ ܩܐ̇ܡ ܘܡܣܟܐ ܗܘܐ ܂ ܘܦ̣ܬܚ ܠܬܪXܥܐ ܂ ܘܦܓܥܘ ܒܚܕܕܐ̈ ܒܗ
Chron1234 ܐ̇ܝܠ̣ܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܥܒܕ ܠܡܠܟ ̤ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܦܩܕ ܒܬܪ ܘܥ̣ܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܂ ܘܦܢܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ
Chron1234 ܐܒܐ ܕܐܡܗ ܆ ܡܝܬ ܂ ܐܡܐ ܕܝܢ ܕܐܡܗ ܚܡܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܥܒ̣ܕܬ̇ ܒܬܪ XXX X - ܐܪܝXܢܝܐ ܟܠXܙ ܝXܬܩܪܐ ܝܘܝXܢ ܃ ܂ X ܝ XX ܫܢܬܐ ܚܕܐ
Chron1234 ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܚܒܫܘ ܬܘܒ ܘܠܚ̇ ܆ ܠܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܦܢܝ ܚXܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ·ܗ ܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܛ ܝܐ̈ ·ܡܝܢܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܕܢܡܠܟܘܢ
Chron1234 ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܝX Xܢ ܒܬܫXܝܢ ܩܕܝܡ ܂ ܒܫܘܪܝ ܣܬܘܐ ܗܢܐ ܂ ܘXܡܠܟ ܒܬܪ ܘܐܝܘܒ ܒܪܗ ܂ ܂ ܝXX X Xܘ XܕܝXܒܘ ܗܘܘ ܝܡܝܢܐ ܛܝܝܐ̈ ܕܢܡܠܟ
Chron1234 ܐܒܘܗܝ ܝܪܚܐ̈ ·ܕ· ܀ ܒܗܢܐ ܙܒ̇ܢܐ ܕܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܒܬܪ ܠܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܒܪܗ ܩܫܝܫܐ ܕܐܪܐܩܠܝ ܕܐܕܟܪܢܢ ܝ ܕܐܡܠܟ
Chron1234 ܐܒܘܗܝ ܟܣܪܘ ܂ ܘܩܛܠܗ ܒܬܫܥܐ ܒܫܒܛ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܀ ܐܡܠܟ ܒܬܪ ܕܐܒܘܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܐܝܪܐܩܠܝ ܂ ܢܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܕܦ
Chron1234 ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀ · ܒܬܪ ܀ XX ܕܒܘܪܐ ·ܘܒܪܩ ܪ ܂ ܢ̣ܘ̇ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܫܢܝܐ̈ ·ܡ · ܀
Chron1234 ܐܘܚܕܢܗ ܕܠܐܬܪܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ·ܒ·X ܃ ܡܝܬ ܗܘ ܐܣܕ ܒܬܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ·ܝܕ· ܐܠܦܝܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܡܠܝ ܬܡܢ
Chron1234 ܐܘܠܨܢܐ ܕܣܒܠ ܠܐ ܐܬܪܡܝ ܕܢܓܠܐ ܠܥܒܝܕܬܐ ܂ ܘܟܕ ܟܐܢܘܬ ܐ ܝ ܒܬܪ ܘܚܣܪܘ ܃ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܐܢܫ ܕܐܘܕܝ ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܩܫܝ ܕܘ̇ܝܐ
Chron1234 ܐܘܠܨܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܕܥܕܘ ܥܠ ܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ Xܝ ܡܬܚܐ ܒܬܪ ܀ ܣܒ ]ܡܛܠ ܫܢܝܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܡܝܕ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܀
Chron1234 ܐܘܪܗܝ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܪܒܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܥܠ ܫܡܗ ܕܒܪܗ ܒܬܪ ܕܒܢܐ ܗܘ ·XX ܂ ܝ ܡܠܟܐ ܀ ܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈
Chron1234 ܐܚܘܗܝ ܡܠܟ ܠܫܪܦ ܆ ܕܢܓܥܠ ܠܗ ܠܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ ܡܠܟ ܒܬܪ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܬܚܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܥܣܩ ܟܘܪܗܢܗ ܆ ܫܕܪ ܠܐܘܪܗܝ