simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܐܢܬܬܐ ܐܡܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܝܝ⬩ XXܝܗܦܠܐܘܢܐXXXܗܘܦܠܘܢܐ
SynWestSyr ܟܝܪܘܛܘܢܝܬܝܢܐ ܢܗܘܘܢ . ܒܬܪ X0ܗܢܘܢ ܕܩܕܡܘܐܬܬܣܪܚܘ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ
SynWestSyr ܘܬܬܩܪܒܝ ܠܙܘܘܓܐ ܬܪܝܢܐ ܒܬܪ XX ܐܪܡܠܘܬܗ̇ ܕܡܢ
SynWestSyr ܪܪ . ܝܢܢ ܒܬܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ .
SynWestSyr . ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ
SynWestSyr . X0ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ
SynWestSyr ܘܐܦܝܣܩܘܦܐXẌ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܘܫܡܫܐ̈ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ
SynWestSyr ܕܐܝܩܪܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܡܝ .
SynWestSyr ܗܕܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܘܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ
SynWestSyr ܕܢܣܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢ
SynWestSyr XX ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܨܚ ܐܬܩܕܡ ܠܗ
SynWestSyr ܩ ܠܐܝܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܐܙܐ̈ 10ܩܕܝܫܐ̈
SynWestSyr ܒܥܘܡܪܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܕܬܘܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܝ
SynWestSyr ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܪܪ ܠܐ ܫܠܝܛ
SynWestSyr ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒ̣ܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈
SynWestSyr ܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܕܒܪ ܬܡܢ ¹0
SynWestSyr ܫܘܘܟܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܒܬܪ ܕܕܫ ܠܦܣܩܐ ܕܗ̇ܘ
SynWestSyr ܩܕܡܝܐ̈ . 10ܘܗܕܐ ܒܬܪ ܕܕܫܢܢ ܠܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ
SynWestSyr ܡܚܒܒܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܝܐ ܗܟܢܐ .
SynWestSyr ܥܠ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܗܘ̇ܐ ܥܒ̣ܕܐ ܢܬܒܥ