simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ̇ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ
SynWestSyr ܫܘܘܟܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܒܬܪ ܕܕܫ ܠܦܣܩܐ ܕܗ̇ܘ
SynWestSyr ܠܫܟܚܬܐ ܕܥܠܝܢ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ
SynWestSyr ܀ ܘ . ܒܬܪ ܡܬܦܪܥܢܘܬܐ ܕܚܘܒܬܐ ܒܛܝܠܐ
SynWestSyr ܘܟܗܢܐ̈ ܘܣܢܝܩܐ̈ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩ̣ܡ
SynWestSyr ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ . ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܩܘܡܬܗ
SynWestSyr ܟܝܪܘܛܘܢܝܬܝܢܐ ܢܗܘܘܢ . ܒܬܪ X0ܗܢܘܢ ܕܩܕܡܘܐܬܬܣܪܚܘ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܢܬܬܣܪܚܘܢ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܬܣܪܚܘ
SynWestSyr ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚܐ̈ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ .
SynWestSyr ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣܝܒܘܬܐ .
SynWestSyr ܚܕ ܩܢܘܢܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܚ̇ܙܝܬ ܗܫܐ
SynWestSyr ܠܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܒܬܪ ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ
SynWestSyr ܕܝܢ ܬܗܘܐ . ܒܬܪ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܥܡܝܠܬܐ
SynWestSyr ܩܕܡܝܐ̈ . 10ܘܗܕܐ ܒܬܪ ܕܕܫܢܢ ܠܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ
SynWestSyr ܕܒܗ ܡܬܛܒܥܝܢ 10ܡܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ Xܗܢܘܢ ܕܥܡܕܘX
SynWestSyr ܒܚܠܒܐ ܘܢܬܪܣܝܘܗܝ : ܒܬܪ ܕܪܒܐ ܆ ܐܫܬܐܠ
SynWestSyr ܐܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ : ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܢܡܪܚ
SynWestSyr ܐܘ̇ܐܢܫ ܢܓܘܪ : ܒܬܪ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܙܪ
SynWestSyr ܕܒܬܪܟܢ . XX ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܗ ܛܟܣܐ
SynWestSyr ܠܡܕܒܚܐ . XX ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ