simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܫܒܬܐ XXX ⁴⁷ . ܕܢܣܝܒܪܘܢ . ܓܪܘ ܘܡܛܠ XXܝ XXXX XXܝ XXX ܒܬܪ ܓܢܣܗ . ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܐܢܫ ܕܢܢܒܢܝܘܗܝ . . ܫܪܝܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ
SynWestSyr ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠX ܐܬܘܬܐ̈ ܟܕ ܬܩܪܘܒ ܡܠܟܘܬܐ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܠܠ ܝܫܘܥ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܡ̣ܪܘ ܦܛܪܘܣXX ܝ . 1ܘXX ܒܬܪ ܚܐܝܢ̈ ܆ ܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܠܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ· ܡܢ
SynWestSyr ܢܝܚܬܐ ܕܐܒܝ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܢܝ ܢܥܡܪܘܢ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܢܝܢ̈ ܒܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܗ̇ܘܐ ܒܝܬܐ ܐܝܟ ܕܦ̇ܐܐ ܘܙ̇ܕܩ ܆ ܢܬܬܣܪܚX ܒܬܪ . ܐܝܟܐ ܕܪܝܫܐ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܢܗܘܐ ܡܩܒܠ ܠܐܟܣܢܝܐ̈ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܣ̇ܝܡܝܢ ܐܝܕܝܐ̈ ܥܠܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܒܬܪ ܕܚܠܬܐ . ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ¹⁹ܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܒܫܬܩܐ . ܝX . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ : ܟܕ ܡܬܦ̇ܩܕ ܠܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܇ XXܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ . ܢܠܒܘܟ ܨܘܡܐ . ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܒܬܪ ܬܠܬܐ̈ ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ . ܬܠܬ̈ ܕܝܢ ܫܒܝܢ̈ ܡܢ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܆ ܠܟܠܗ̇ܫܢܬܐ ܢܨܘܡ ܬܠܬܐ̈ ܬܠܬܐXẌ ܝܘܡܝܢ̈ . ܒܬܪ ܕܢܗܘܐܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ . ܠܟܗܢܐ̈ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ
SynWestSyr ܡܠܦܢܘܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ ܢܩܪܒ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥܝܢ ܒܐܝܢܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܐܠܦ ܐܪܙܢܐܝܬ . ܟܕ ܫ̇ܪܐ ܩܕܡܝܬ ܠܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܗ̇ܘܐ . ܢܬܐܡܢ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ . ܟܕ ܒܥܡܠܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܇ ܒܬܪ ܠܗ ܕܝܢ ܫܠܡܐ ܐܦ ܟܗܢܐ̈ . ܐܦ ܥܡܐ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܗ̇ܘܝܐ ܗܟܢܐ . ܠܐ ܒܡܕܡ ܬܪܢܐ . ܐܠܐ 10ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܣܝܡܬܐ . ܟܕ ܠܬܡܝܡܘܬܐ ܡܚܒܒܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܫܬܚܠܦ ܘܥ̇ܒܪ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܢܩܘܡܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ . ܢܬܦܝܢ ܠܗܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܓܘܡܨܐ̈ ܕܐܒܕܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
SynWestSyr ܕܫ̇ܠܐ ܡܠܦܢܐ . ܢܨܠܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܢܦܩܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܆ ܐܠܐ ܨܒܝܢܐ X0ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܬܬܪܬܝܢ ܆ ܡܢ
SynWestSyr ܨܠܘܬܐ ܗܢܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢ̈ ܢܬܠܢ̈ ܫܠܡܐ ܠܚܕܕܐ̈ . ܐܦ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܘܗܢܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢ̈ ܠܒܬܘܠܘܬܐ ܒܣܬܪܗܝܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܨܠܝܢ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܆ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܩܫܝܫܐ ܟܕ ܒܬܪ . 0̈ ܐܢܕܝܢ ܡܥܙܝܢ̈ ܡܪܚܐܝܬ ܆ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܢܪܫܐ ܐܢܝܢ . ܡܢ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܢܫܬܪܪܘܢ . ܐܢ ܐܢܫ ܟܕ ܡܬܬܪܬܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܫܡܝ ܒܬܪ ܥܠܡܝ̈ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܕܡܫܪܪ : XXX ܥܠܡܐ : XẌ⁰ ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܡܘܡܐ ܟܗܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܩܪܒܘ . ܐܘ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܫܬܟܚ ܠܐ ܒܬܪ . ܢܬܬܘܡܐ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ . ܥܕܡܐ ܕܡܬܕܟܐ . ܘܗܟܢܐ ܢܥܡܪ . . X ܡܢ
SynWestSyr ܟܗܢܐ . X ²ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ . ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܚܠܦܝܗܘܢ ܒܬܪ ܕܢܦܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܢܥܢܘܢ ܘܢܦܢܘܢ ܦܬܓܡܐ
SynWestSyr ܕܥ̇ܢܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ . ܢܚܙܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܡܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܐܘ̇ ܐܢܫ ܡܢ ܒܬܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܢ̇ܚܬܝܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ Xܢ