simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit XܘXܢ ܂ ܝܘܡܢܐ ܥܡܝ̣ Xܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܠܓܝܝXܐ ܂ ܒܬܪ ܐܢܗܪ ܠܢ ܘܐܘܕܥ ܠܢ ܐ̇ܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܐܠܦܢ ܕܠܬܡܢ ܡܫܢܝܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܠܗܘܢ ܝ ܂ ܝ ܡܝܩܪܝܢܢ ܂ ܕܟܕ ܠܗܘܢ ܡܝܩܪܝܢܢ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܒܟܘܫܪܐ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܠܐ ܡܨܠܝܬܘܢ ܃ ܘܟܢ ܡܫܪܝܬܘܢ ܂ ܡܪܡܝܬܐ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܠܦܣܘܩܐ ܡܨܠܐ ܟܗܢܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܫܐ ܒܥܡܕܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܠܟܘܡܪܐ ܂ ܝܢ ܒܙܒܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܠܗܐ ܂ ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܒܥܘܬܐ ܕܒܥ̣ܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܫܟܚ ܒܬܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܂ 3ܝܕܝܥ ܒܝܗܘܕܐ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܝܘܫܝܐ ܘܫܠܡ ܠܒܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܝܐ̇ܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܀ ܗXܐ ܒܬܪ ܕܝܗܒ ܡܪܢ ܠܢܫܐ̈ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܀ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܨܒܝܬ ܡܪܝܐ ܂ ܘܨܠܝ ܡܪܝܐ ܂ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܬܒܘ ܒܬܪ ܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܡܐ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܐܬܚܕX ܒܝܬܐ ܡ̣ܢ ܬܢܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܟܬܪ ܕܝܢ · ܒܪܘܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܂ ܡܕܡ ܚܕܬ ܒܬܪ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܛ ܂ ܠܝܢ ܡܕܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܂ ܘܥܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܝܐ ܂ ܦܠܓܐ ܕܝܡܐ ܒܥܡܘܕܐ ܒܬܪ ܡܫܬܠܡܝܢ ܂ ܡܣܩܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܂ ܥܡܐ ܕܦܢ̇ܝܢ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩܝܢ ܂ ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩܝܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪܗ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܬ ܕܦܣ̇ܩܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܬܪ ܆ ܠܗܘܢ ܝ ܂ ܝ ܡܝܩܪܝܢܢ ܂ ܕܟܕ ܠܗܘܢ ܡܝܩܪܝܢܢ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܒܟܘܫܪܐ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܟ̇ܠܝܢܢ ܗܢܐ ܦܨܚܐ ܂ ܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܘܠܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܬܥܝܪܝܢܢ ܡ̣ܢ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢܬ ܡܘܬܐ ܂ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܟܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܬܪܝܡ ܟܝܢܢ ܒܥܡܕܗ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܒܬܪ ܒܝܕ ܒܛܢܐ ܕܒܪܗ ܡܪܝܡ ܂ ܘܚܠܦ ܕܐܬܛܪܕ ܟܝܢܢ ܃ ܐܡܪܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܦ ܟܠܗܝܢ ܗܡܢܘܬܗ ܠܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܬܡܢܥ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܬܘܒ ܪܫܐ ܕܥܠ ܩܒܪܐ ܂ ܕܡܚܘܐ ܕܫܪܝܪܐ ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕ ܢܡܘܣ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܝܕ ܪܫܝܥܐ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܬܦܣܩ ܝ ܥܠܝܗܘܢ ܕܝܢܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܡܟܝܠ ܗܫܐ Xܚܙܝܬܘܢ ܒܬܪ ܬܫܢܝܩܐ ܂ ܠܐ ܒܨܪܢ̈ ܡܕܡ ܂ ܘܡܗܦܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܢ̇ܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܃ 3ܗܟܢܐ ܝ ܒܬܪ ܠܝܬ ܠܗܘܢ 1ܕܥܡ ܡܪܝܐ̈ ܘܥܡ ܙܡܝܢܐ̈ ܢܬܒܣܡܘܢ 2ܐܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ 0ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ ܒܬܪ ܪܫ̣ܡ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܐ ܂ ܘܝXܘܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܝXܬܐ ܘܕܫܠܝܢܐ̈ ܒܫܘܠܝX ܫܒܘܝܐ ܒܬܪ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܂ ܘܕܝܘܚܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܩܒܠ ܥܡܐ ܢܡܘܣܐ ܘܐܬܕܪܫ ܒܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܃ ܘܩܒܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܢܡܘܣܐ ܕܒܣܪܐ ܃ ܥܕܡܐ ܕܡܬܚܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܡ̣ܢ