simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܡܢ 1ܟܣܝܐܝܬ ܩܕ ܫܐ ܐܬܒܣܡܘ ܃ ܗܝܕܝܢ ܢܦ̇ܩ ܟܗܢܐ ܕܬܘܒ ܒܬܪ ܒܬܫܡܫܬܗܘܢ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܣܝ̇ܡܝܢ ܒܘܪܟܐ ܒܩܢܟܐ̈ ܀ 1
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܢ̇ܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܃ 3ܗܟܢܐ ܝ ܒܬܪ ܠܝܬ ܠܗܘܢ 1ܕܥܡ ܡܪܝܐ̈ ܘܥܡ ܙܡܝܢܐ̈ ܢܬܒܣܡܘܢ 2ܐܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܃ ܚܙܘ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܠܟܘܢ ܟܕ ܣܕܝܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܒܡܪܢ ܘܠܘܬܗ ܐܫܩܠܘ ܂ ܩܢܝܬܘܢ ܗܫܐ ܝܕܥܬܐ Xܡܝܪܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܦܐ ܠܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܠܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚ̇ܛܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܠܝܐ̈ ܙ ܒܫܘ ܝ ܫܒܘܥܐ ܂ ܫܠܝܢܐ̈ ܃ ܂ X ܂ X ܠܒܬ ܦXܢܪܘܣ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܢ ܡܘܠܕܗ ܘܬܪܒܝܬܗ ܥܒ̇ܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܒ̇ܛܠ ܂ ܘX X ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܡܘܬܒܐ ܦܣܩܝܢܢ ܂ ܘܟܢ ܚܕܬ ܐ ܒܝܕ ܩܝܢܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܡܫܡܫܝܢ ܚܡܫܐ ܗܘܠܠܐ̈ ܃ ܠܦܘܬ ܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕ-ܐܘܪܝܬ ܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܕܙܟ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ ܒܬܪ ܕܩܪܝܒ ܗ̣ܘ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܟܢܘܢ ܐܬܝܠܕ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܘܢܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܕܠܐ ܦܣܩܝܢ ܂ ܐܠܐ ܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܐܡܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܦܝܪܡܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܕܒܚܙܬܗ ܕܡܪܢ ܐܬܒܣܡܘ ܒܢܒܝܘܬܗܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܂ ܝܫܐ X ܕܠܐ ܡܫܢܝܢ ܡ̣ܢ ܛܒܥܐ ܕܩܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܪܡܐܝܬ ܘܙܥܝܦܐܝܬ ܡܙܥܩ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܘܗ ܕܠܘܬ ܙܟܪܝܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܘܬܐ ܠܝܬ ܫܘܪܝܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܝ ܘܠܡܢܐ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܬܒܛܠ ܒܬܪ ܂ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠ ܪܘܟܒܐ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܫܘܠܡܐ ܡܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܬܦܣܩ ܝ ܥܠܝܗܘܢ ܕܝܢܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܡܟܝܠ ܗܫܐ Xܚܙܝܬܘܢ ܒܬܪ ܬܫܢܝܩܐ ܂ ܠܐ ܒܨܪܢ̈ ܡܕܡ ܂ ܘܡܗܦܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕ ܢܡܘܣ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܝܕ ܪܫܝܥܐ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܢܐ ܂ ܡܫܪܝܢ ܥܘܢܝܬܐ ܕܡܚܘܝܐ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩ̇ܪܝܢ ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܢܛܪܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܐܬܝܬܗ ܕܐܠܝܐ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܡܕܡ ܗܘ̇ܐ ܆ ܘܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܠܝܐ ܐܬ̇ܐ ܝܝ ܠܘܩܕܡ ܕܟܠܡܕܡ ܢܫܠܡ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܠܡܐ ܡܢܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܡܝܬܝܢܢ ܘܐܙܠܝܢܢ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܬܘܒ ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܢܩ̇ܦ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܦ ܒܬܪ ܕܒܥܕܬܐ ܥܡܠܘ ܘܐܬܟܫܪܘ ܃ ܝ ܘܐܠܦܘܢ ܥܠ ܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܒܝܢ ܆ ܘܡܬܕܪܫܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܕܘܒܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ̇ ܂ ܗܘܠܠܐ ܬܪܝܢܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܒܪܢܫܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬܗܘܢܝܢܢ ܒܬܪ ܃ ܒܪܢܫܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܢܦܫܐ ܃ ܩܕܝܡ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܘ ܥܡ ܡܪܢ ܂ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܫܐ ܒܥܡܕܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܠܟܘܡܪܐ ܂ ܝܢ ܒܙܒܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ