simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܩܘܕܫܐ : ( ܒܬܪ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܕܓܠܐ̈ ܀
IsaacAnt:memHom ܠܝ ܥܠܠܬܐ̈ . ܒܬܪ ܐܪܝܐ ܫܕܪܬܟ :
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܬܐܚܘܕܝܗܝ . ܒܬܪ ܪܫܟ ܪܡܐ ܠܟ
IsaacAnt:memHom ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ : ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܕܢܦܩܘ : ܒܬܪ ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀
IsaacAnt:memHom ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ : ܒܬܪ ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܡܥܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ : ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܗܐ ܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܣܟܠܘ : ܒܬܪ ܣܟܠܘ ܢܨܪܦ ܠܢ
IsaacAnt:memHom ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ : ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ
IsaacAnt:memHom ܚܠܕ ܦܓܪܗ : ܒܬܪ ܫܚܠܐ̈ ܕܐܓܘܢܐ .
IsaacAnt:memHom ܘܚܙܝ ܦܪܘܫܐ : ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܠܥܬܝܪܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܒܝ ܫܘܟܪܐ : ܒܬܪ ܒܘܨܪܝ ܠܐ ܬܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘܬ ܫܛܝܬܐ : ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ .
IsaacAnt:memHom ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ :
IsaacAnt:memHom . ܠܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ : ܕܕܪܝܟ
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܥܠ ܐܢܫ ܒܬܪ ܫܘܦܪܟ : ܕܡܢ
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ
IsaacAnt:memHom ܛܝܒܘܬܐ : ܒܥܕܢ ܒܬܪ ܢܘܚܡܐ ܀ ܢܨܘܡܘܢ
IsaacAnt:memHom ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈
IsaacAnt:memHom ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܒܬܪ : ܟܠ ܕܐܡܪ