simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin 2] ܝ ܂ ܒܬܪ 1ܗܠܝܢ 1ܩܐܪܐܢܘܣ 1ܘܗܠ[ܝܢ
ChronMin ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀ ܒܬܪ 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
ChronMin ܃ ܝ ܂ ܒܬܪ [ܚܕ ܝܘܡܐ ]ܠܡܘܬܗ
ChronMin ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ
ChronMin ܥܕܬ ܐ ܡܢ ܒܬܪ XܕXܫܢܝܢ ܂ Ẍ
ChronMin ܂ ܂ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ XܡܪܛܘܪܝܘܣXX ܣܘܠܝܣܛܘܣ ܘܒܬܪܗ
ChronMin ܩܒ̇ܠ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ · X ܐܘܪܠܝܢܘܣ
ChronMin ܟܕ ܠܚܪܬ ܐ ܒܬܪ · ܫܢܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܠ ܂
ChronMin ܕܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܫܣܚ ܂
ChronMin ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܬܥ ܂
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܕܢܫܕܪ ܠܗ
ChronMin ܘܐܦ ܐܒܓܪ ܡܢ ܒܬܪ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܢ̣ܕ
ChronMin ܫܠܝܡܘܢ ܨܕܘܩ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܪ ܐܗܪܘܢ ܀ ܘܒܬܪ
ChronMin ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܢܡܝܘܣ ܀ ܗ̇ܝܕܝܢ
ChronMin ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ
ChronMin ܀ ܂ ܘܦܬܢܐ ܒܬܪ ܐܝܙܝܕ ܝܪܚܐ̈ ܂
ChronMin ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀ ܒܬܪ ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈