simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin [ܕܥܘܡܪܐ ܂ 1]ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܢܦ̣ܩ ܬܠܡܝܕܐ
ChronMin 1ܕܐܠܗܐ ܃ 2 ܒܬܪ ܕܥܠ ܠܡܕܝܢܬܗ ܂
ChronMin ܡܠܟܐ̈ 1ܡܩܕܘܢܝܐ̈ 2ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܝ
ChronMin ܠܦܠܘܝܢܐ ܀ 2ܝ ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܢܘܫܝܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
ChronMin 2ܕܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܀ 2ܡܢ ܒܬܪ ܡܚܬܬ ܐ ܕܗܪܩܠܝܕܐ̈
ChronMin ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܬܥ ܂
ChronMin ܠܗܘ ܀ 7 ܒܬܪ ܗܢܐ Xܡܠܟ ܐܒܝܐ
ChronMin ܡܩܪܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܗܝ ܒܬܪ ܫܥܕܘܬ̣ ܐܝܬܝܠܗܐ ܂
ChronMin ܐܘܣܛܬܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܗܪܡܘܢ ܡܩܪܝܣ ܂
ChronMin ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ]ܡܢ ܒܬܪ ܣ[ܠܘܩ]ܘܣ̣ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣ]ܘܛܪ
ChronMin ܃ · X ܒܬܪ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܒܒ
ChronMin ܀ ܂ X ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܚܙܩܝܐ
ChronMin ܙ ܂ · ܒܬܪ ܕܝܢ ܣܠܘܩܘܣ ܐܡܠܟ
ChronMin [ܒܓܘܪܢܐ 2]ܒܐܝܩܪܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܘX ܐܦܝܣ̈
ChronMin X ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܐܣܐ
ChronMin ܝܒ ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܝܘܫܝܐ
ChronMin ܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
ChronMin ܘܙܟܪ ܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ̣
ChronMin ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀ ܒܬܪ 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
ChronMin ܂ ܐܠܝܫܥ ܀ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡ̇ܡܠܟ ܝܘܐܫ