simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin 1ܗܠܝܢ 1ܩܐܪܐܢܘܣ 1ܘܗܠ[ܝܢ 2]ܕܡܢ[ܢ 1ܒܩܢܘܢܐ2 ܗ̇ܘ ܒܬܪ 1ܐܪܐܢܘܣ ܒܪ ܐܪܝܣܛܘܕܐܡܝܢܘܣ ܂ [ܫ̈′ ܂ ܓ ܂ ܂ ܫܟܚ ܂ ܂ 2] ܝ ܂
ChronMin 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܐܬܥܗܕ ܐܢܝܢ̈ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀
ChronMin [ܚܕ ܝܘܡܐ ]ܠܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܐܢܘܣ ܆ ܘܐܫܬ̇ܠܛ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܒܬܪ [ܒ ܂ ܀ ܝܘܒܝ]ܐܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܟܙ ܂ ܒܬܡܘܙ ܐܡܠܟ ܃ ܝ ܂
ChronMin [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ ܕܢܗܘܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ
ChronMin XܕXܫܢܝܢ ܂ Ẍ 7ܡ ܂ X ܝ ܥܒ̣ܪ ܝ ܂ ܒܪܡ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬ̣ܐܠ ܡܢ ܒܬܪ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܢ̣ܥ ܆ ܘܛܪܕ ܠܐܪܝܢܘ̈ ܡܢ ܥܕܬ ܐ ܡܢ
ChronMin XܡܪܛܘܪܝܘܣXX ܣܘܠܝܣܛܘܣ ܘܒܬܪܗ ܐܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚܪܬ ܐ ܒܬܪ ܡܗܝܡܢܐ ܆ ܩܡ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܂ ܂ ܘܒܐܘܪܫܠܡ
ChronMin · X ܐܘܪܠܝܢܘܣ ܡܠܟܘܬ ܐ ܦܪܒܘܣ ܂ 7ܘܟܕ ܗܢܐ ܐܡܠܟ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘ ܒܬܪ ܝ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀ ܘܟܕ ܩܡ ܕܝܢ ܝ ܩܒ̇ܠ ܕܝܢ ܡܢ
ChronMin · ܫܢܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܢܘܪܐ ܐܘܩܕܗ ܀ ܘܐܚ̣ܕ ܐܦ ܠܩܘܢܐ · · ܒܬܪ ܡܫXܫܢܐ ܕܡܢ ܬܠܨܗܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܟܕ ܠܚܪܬ ܐ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܂ ܠ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܥܡܕ ܒܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐ ܂ ܒܝܪܚ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ · ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܬܩܠܗ ܂ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܂ ܫܣܚ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܠܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܝܠܝܘܢ ܆ ܚܕܐ ܫܢܬ̣ܐ ܒܬܪ ܂ ܕܓ ܂ ܕܐܠܐܟܣܢܕܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܂ ܕܝ ܂ ܕܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܃ ܡܢ
ChronMin ܂ ܬܥ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܣܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܂ ܚ ܂ ܀ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܝ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܂ ܠܘ ܂ ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ
ChronMin ܐܒܘܗܝ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܥܒܕܗ ܘܥܘܬܪܐ [ܕܫܟܢ ]ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܡܐܐ ܒܬܪ ܫܕܪ ܡܐܡܘܢ ܐܝܙܓ[ܕܐ ]ܠܘܬ ܡܘܚܡܕ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ
ChronMin ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܢ̣ܕ ܐܦ ܗ̣ܘ 1ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܒܪܗ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܟܘܪܣܝܐ ܝ ܕܪܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܓܝ ܀ ܘܐܦ ܐܒܓܪ ܡܢ
ChronMin ܐܗܪܘܢ ܀ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܗܘܬ ܐܣܛܣܝܣ ܘܐܬܦܠܓܬ ܒܬܪ ܀ ܟܗ[ܢ[ܐ ܕܝܢ ܂ ܇ ܆ ܕܒ[ܙܒ]ܢܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ ܨܕܘܩ ܕܬܡܢܝܐ
ChronMin ܐܘܢܡܝܘܣ ܀ ܗ̇ܝܕܝܢ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܒܬܪ ܫܕܪܘ ܐܝܬܝܘܗܝ ܡܢ ܫܡܝܫܛ ܃ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
ChronMin ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ ܡܠܦܢܐ ܐܢܛܠܝܣ ܂ ܘܒܓܢܣܗ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܂ X ܂ ܝX ܗܘܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܐ ܂ ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ
ChronMin ܐܝܙܝܕ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܘܡܪܘܢ ܒܪ ܚܟܡ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܒܬܪ ܂ ܒ ܂ ܀ ܘܐܝܙܝܕ ܒܪ ܡܥܘܝܐ ܫܢܢ̈ ܓ ܂ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܀ ܂ ܘܦܬܢܐ
ChronMin ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܝܘܡ̣ܬܗ̈ ܡܪܕܘ ܒܬܪ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܐܣܝܐ ܂ ܠܕܝܩ̣ܝܐ ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀
ChronMin ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈ ܪ̈ ܗܘܕܝXܐ̣̈ ]ܩ̇ܒܠ ܟܗܢܘܬܗ ܡܢܫܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܒܟܘ 2ܒܠܘܒܐ ܡܕ ܢܬܐ̈ ܂ ܂ ܩ ܂ ܂ 3ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܢ