simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc X ܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܝܢܐ ܦܚܡܐ ⁴ܘܕܘܡܝܐ ⁵ܢܗ̣ܘܐ ܠܗܕܐ ܒܗ̇ܝ ܀ ܝ ܒܬܪ ܡ̣̇ܪ̣ܪܟܝܢܢ . ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܠܪܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܗ̣ܘܐ ܠܢ
BarEbr:CandSanc ܐ . ܘܕܠܐ ܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܡܚܘܝܢܘܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ⁸⁶ܡܝܬܐ ܀ ܚܢܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܟ . ܐܦܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܣܪܝܩܐ ܘܣܦܝ̣ܩܐ ܦ̇ܐܫ ܦܪܕܝܣܐ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܗܟܢܐ . ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ . ܒܬܪ ܀ Xܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ̈ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܘ . ܝܢ ܗ̇ܘܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܢ ܗܘܝܢ . ³¹ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܒܬܪ ܗܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝ̇ܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܛܠ ܕܐܚܪܝܐ ܐܬܛ . ܟ̣ܣ ܥܘܗܕܢ ܒܬܪ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܡܠܐܟܐ̈
BarEbr:CandSanc ܓܝܪ ܕܐܨܛܠܝܘ ܠܪܓܬܐ ܒܗܬܘ ܒܠܐ ܬܐ ܕܚܫܘ . ܒܕXܘܢ ܡܛܠܗ̇ܝ ܒܬܪ XX X XX -- ܒܓܘ ܐܝXܢܐ̈ Xܩܪܙܩܐ . XXܝ X XX -- . ܦܘܫܩܐ . ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬܝ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܚܕܢܐܝܬ . ܐܢܫܐ̈ ܠܡ ܐܡܪ ܕܢܥܒܕ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܦܢ ܬ̇ܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܠܝ ⁶⁹ܘܨܗ̣ܝ ⁷0ܕܐܬܬܢܝ̣ܚ ܘܐܫܬܝ . ܚܢܢ ⁷¹ܒܬܪ ܒܬܪ ܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܟܬܝܒ ܕܒܬܪ ܕܟܦܢ ܐܟ̣ܠ . ܘܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ . ⁶⁸ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܬ̣̇ܝܕܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܠܢܘܛܦܬܐ̈ ܡܛܪܝܬܐ̈ ܐܫܬܚܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ¹²ܩܪܝܪܘܬܐ . ܗ̇ܝܕܝܢ ¹³ܬܠܓܐ ܢ̇ܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܝ . . ܕܘܥܬܐ ܢܫ̣ܬܟܚ ܗܘܐ ܆ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܣܟ ܒܬܪ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܗ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܦ̣ܪܫ ܒܝܬ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ . ܩ̣ܪܐ ܒܬܪ ܕܐܝܡܡܐ ܩ̣̇ܕܝܡ ܠܠܠܝܐ . ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܕܒܪܝ̣ܗܝ ܠܙܒܢܐ . ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ X ܒܬܪ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܢܒ̣ܪܐ ܐܒܐ ܙܒܢܐ ܆ ܐܪ ܒ : ܪܐ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܐ . ܐܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܒܫܘܢܩܐ ܢܬܕܟܐ ܟܠ ܡܢ ܚܛܗܐ . ܐܝܛܐ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ . ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐX⁷ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܘܬܐ . ܘܡ̇ܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܘܝܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗܘܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܒܬܪ ܕܒܪܘܝܐ ܠܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ X XX ܘܓܕܫܝܗܘܢ̈
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܢܩܦܢ̈ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܕܟ̇ܢܫܬܘܢ ܀ ܒܬܪ ܥܠ XX X ܥ̇ܒܘܕܐ ܆ ܙܒܢ ܗܘܝܗ ܠܐ ܡܢ ܩ̣ܡ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܠܐ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܡܨ . ܢܐ ܆ ܥܠܘܗܝ ܕܡ̇ܗܘܝܢܐ ܢܣ̣ܬܢܩ . ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܥܠ ܡ̇ܗܘܝܢܐ ܡ̇ܣܢܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܡܨܝܢܐ ܆ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܐ . ܘܝܥܩܘܒ ܘܪܗܝ ܒܐܓܪܬܗ ܕܥܣܪܝܢ̈ X ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܗ¹⁴³ ܒܝܢܐ ܪܕܝܐ . ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܆