simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܡܢ ܫܡܥܐ ܕܩܝܢܬܐ ⁴²⁷ܘܣܘܟܠ ܡܠܐ̈ ܒܬܪ . 15 ܦܣܘܩX XܫܝܥܝX . ܡXܠ ܡܥܒܕܢܘX ܩܝܢXẌ ܒܢܦܫXẌ .
Shub:BookGifts ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܐܡܪ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܪܚܡܐ̈ . ܢܦܩ ܠܡ ܘܐܫܟܚ ܒܬܪ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܒܛܝܒܘܬܗ ܆ ܐܦ ܒܫܘܘܕܝܐ ܒܠܚܘܕ ܕܬܝܒܘܬܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܕܒܛܒܐ̈ ܢܫܡܥܘܢ XX ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ .
JnEph:EccHist ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܚ̣ܕܝܬ̣̇ ܘܠܐ ܡܢ̣ܚܐ ܗܘܬ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦ̣ܝܣ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ ܆ ܕܬ̣ܐܬܐ ܘܬ̣ܥܘܠ ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ
P:2Chr [AB] ܐܒܘܗܝ ܐܡܘܨܝܐ . ܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܦܢܝܗ̇ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܒܬܪ ܒܪܗ . ܒܪ ܫܬܬܥܣܪܐ̈ ܗܘܐ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܩܝܡܘܗܝ ܒܡܠܟܘܬܐ :
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܡܟܝܠ : ܦܓܪܐ : ܠܐ : ܡܬܚܒܠܝܐ : ܩܢܐ : Xܪܢ : ܒܬܪ : ܕܝܢ : ܠܗ̇ܝ : ܕܐܡ̣ܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ : ܝ ܕܡܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܚܝܠܗ : ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ :
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܗܠܝܢ ܩܡ ܦܘܠܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ‏ ‏ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܩܪܐ̈ ‏ ‏ܕܕܒܪܐ ܘܡܣܬܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ . ‏ ‎ [22]‎‏ܘܡܢ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ . X¹ ܘܒܐܣܟܡܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܛܢܐ ܡܠܦܢܗܝܢ . [3]ܐ̇ܙܠܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ . ܠܐ ܕܥܒܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ . ܐܠܐ ܝXX . ¹ܕܐܬܥܒܝ ܠܒܗ ܒܬܪ ܕܡܥܕܐ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀ X [3]ܬܘܒ
Sahd:memSolitar ܡ̣ܫܒܠ ܠܗ ܠܡܚܙܐ ܐܦ ܛܟܣܐ ܟܠܗ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܬܪ ܝܩܪܗ ܒܒܪܝܬܗ ܇ X ܘܥܒܕܗ ܨܠܡܐ ܕܝܠܗ ܘܕܡܘܬܗ . [X]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܢܨܒܬܐ̈ . ܘܠܫܘܠܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܬܬܩܢ ܒܪܢܫܐ . 25ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܒܬܪܐܪܥܐ ]ܘܚXܝܘܬܐ̈
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ ܪܒܐ ¹ܕܡܠܐ ܙܦܬܐ ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܝ̇ܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܙܦܬܐ ܠܨܘܪܗ̇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ . X
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܝܕܥ ]ܝܫܘܥ ³[ܕܟܠ ܡܕܡ ]ܐܫܬܡܠܝ : ³ [ܗܢܘ ܕܝܢ ]ܕܠܐ ܒܬܪ : ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܕܝܘܚܢܢ : ܡܠܦ : ܗܢܐ : ]ܢܝܫܐ : ²[ X
HistChurchEast ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܪܫܝܥܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬ ܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܣܪܐ . ܘܩܒܘܪܬܗ̇ ܕܒܡܥܪܬܐ ܒܬܪ ܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܕܟܪܐ ܕܒܐܝܠܢܐ̣ . ܕܗܘ̣ܐ ܠܕܒܚܐ ܚܠܦܘܗܝ ܀ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܝܒܘܬܗܘܢ̣ ܏ܗ . ¹³ܒܬܪ ܣܢܐܬܐ |ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܒܬܪ ܫܡܝܢܐ . ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܬܝܒܐ̈ XXXX
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܗܢܐ ܡܬܠܐ . ܟܬܘܒܘ ܥܬܝܪ̈ ܒܐܣܐ̈ ܒܬܪ ܥܨܒܐ̈ ܟܕ ܠܥܬܝܪܐ̈ ܡܟܘܢ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܝܢ XXXXX0ܘܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܟܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓܝܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܝ̇ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ XܝXܝ̇ܝܘX·