simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ ܒܬܪ [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ
ComGenExod [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ
Tim1:Epist ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܒܬܪ |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ
ActsStAnth ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܒܬܪ ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈
BarKoni:Schol ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
Eph:memHom ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܝܟ ܦܘܪܣܟ ܗܘ
BarAphton:ActsSev ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
SevAnt:CathHom ܒܒܬܘܠܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝܠܕܐ .
P:Matt [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ
JacSer:memElijAscendsHeav ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ :
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
P:Lev [AB] ܟܐܦܐ̈ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܠܦ ܒܝܬܐ ܘܐܬܛܪܝ
Shub:BookGifts ܠܡܓܪܝܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܙܝܥ ܒܦܘܢܝܟ ܘܥܪܩ
SevAnt:madHym ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇
SevAnt:CathHom ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ